رویکردهای موجود در سنجش عملکرد و ارزشیابی عملکرد کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نظام ارزیابی چند بعدی 720 درجه که بر درک مستقیم ارزیابی کنندگان است، به بررسی ریشه ای مشکلات و ضعف ها در عملکرد افراد و سازمان... متن کامل

ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارزشیابی شایستگی ها

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5ـ عملکرد مدیر در بعد رهبری بر اساس نتایج ارزشیابی 360درجه کدامند؟6ـ نقاط قوت و ضعف عملکرد مدیران بر اساس نتایج ارزشیابی 360... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره مالیات بر ارزش افزوده و تجارت الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} منظور از قیمت چیست؟ (قیمت شامل چه چیزهایی است؟)کالا چه موقع تحویل خواهد شد؟در صورت بروز مشکل از چه راه هایی می توان بهره... متن کامل

مقاله علوم اجتماعی و شرکت کنندگان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اقدام پژوهی به سوی مشارکت ، گرایش دارد : ذات این روش برهمکاری و درگیر ساختن دیگران در مرحله های مختلف اجرای تحقیق متکی است .... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کیفیت گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} QTobini,t: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت i در پایان سال t. Zi,t: ضریب الگوی آلتمن، تعدیل شده توسط پورحیدری و کوپائی (1389).Lossi,t: متغیر مجازی، اگر سود... متن کامل

پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کیفیت گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ROAi,t = نرخ بازده دارایی های شرکت i در پایان سال t. که از تقسیم سود خالص به کل دارایی های شرکت i در پایان سال t به دست می آید.)با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-3) بر... متن کامل