No Image

بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن- قسمت ۱۸

0

سوادآموزی شامل مواردزیرمی شود:– صحبت کردن با دیگران در مورد تجارب شخصی خود.– تعریف کردن موضوعات، وقایع و روابط.– صحبت کردن سلیس و روان، گوش […]