مدیریت : ارزیابی عملکرد

در مباحث مدیریت، آزمایش با عنوانا و واژه های مختلفی مانند آزمایش، ارزشیابی، آزمایش کارکرد، آزمایش لیاقت یا لیاقت، آزمایش …

واژه کاوی استرس

فشار روانی ممکنه به صورت محرکای فیزیکی، عفونت و واکنشای آلرژیک و نظایر اون باشه، یا به صورت تغییر کلی …