تعریف حکمرانی

موسسه حکمرانی اتاوا، حکمرانی رو شامل موسسات، فرایندها و مقرراتی در جامعه می دونه که تعیین می کنن چیجوری قدرت …