پایان نامه درباره بازده حقوق صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام

. چنانچه ضریب همبستگی بین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی درسطح
اطمینان حداقل 95درصدمعنی دارباشد ، دراین صورت ، فرض آماری H0 ردخواهدشد وفرض H1 درسطح اطمینان حداقل 95درصد موردقبول واقع می شود .
جدول (26-4) ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی

مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای معیار تخمین
1
0.422
0.178
0.172
7.1918

طبق جدول های شماره (26-4) ضریب همبستگی بین وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی برابر 0.422است . این عدددرسطح خطای 5% رابطه معنی داری رابین دو متغیر وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی نشان می دهد.
همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نیز عدد0.178را نشان می دهد که تاحدودی برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی توسط متغیر وفاداری مشتریان ارائه می کند .

جدول (27-4) تحلیل واریانس رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
مدل

مجموع مربع
درجه آزادی
توان دوم میانگن
آماره
سطح معنا داری
1
میزان تغییرات متغیر وابسته
22.454
1
22.454
0.434

0.005

باقیمانده
103.446
2
51.723

مجموع
125.9
3
74.177

جدول (28-4) ضرایب معادله رگرسیون وفاداری مشتریان و بازده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
مدل

مقدار استاندارد شده ضرایب
آماره آزمون
سطح معنا داری.

ضرایب استاندارد نشده
خطای معیار ضرایب

1

31.440
4.855

6.475
0.023

وفاداری مشتریان
3.127
4.745
0.422
0.659
0.005

جدول شماره (27-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر وفاداری مشتریان به عنوان متغیر مستقل و متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بانکهای خصوصی به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط این جدول وازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود :
H0: رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد
H1: رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد
با توجه به این که 0.005=sig کمتر ازپنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد.
در خروجی جدول شماره (28-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد .
Y=31.440+(3.127)x1
طبق خروجی جدول شماره (28-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگر? و ? به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار