مقاله با موضوع عملکرد کارکنان، نرم افزار، آموزش ضمن خدمت

شود;
2.در بخش دوم نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط آمار استنباطی بیان می شود;
3.ودر بخش سوم پیشنهادات حاصل از آزمون فرضیه ها و همچنین پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می شود.
5-2)نتایج آمار توصیفی
1.متغیر جنسیت : در این تحقیق از میان 229 پرسشنامه جمع آوری شده ، تعداد پاسخ دهندگان مرد 167 نفر و تعداد پاسخ دهندگان زن 58 نفر بوده است ،که این اعداد به ترتیب 72.9 و 25.3 درصد پاسخگویان را به خود اختصاص می دهند. همچنین چهار نفر به این سوال پاسخ نداده اند که 1.7 درصد از مجموع کل پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند.
2.متغیر سن : از میان 229 پرسشنامه جمع آوری شده ، تعداد 62 نفر از پاسخ دهندگان (27.1 درصد) در گروه سنی 30-20 سال ، تعداد 95 نفر از پاسخ دهندگان (41.5 درصد) در گروه سنی 40-30 سال ،تعداد 56 نفر از پاسخ دهندگان (24.5 درصد) در گروه سنی 50-40 سال و تعداد 14 نفر از پاسخ دهندگان (6.1 درصد) در گروه سنی 50 سال و بالاتر قرار داشتند.همچنین دو نفر از پاسخ دهندگان (0.9 درصد) به این پرسش پاسخ ندادند.
3.متغیر میزان تحصیلات : :فراوانی متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است:
68 نفر از پاسخ دهندگان یعنی 29.7 درصد دارای مدرک دیپلم ، 55 نفر یعنی 24 درصد دارای مدرک فوق دیپلم ، 79 نفر یعنی 34.5 درصد دارای مدرک لیسانس و 22 نفر که معادل 9.6 درصد کل پاسخ دهندگان بودند ، دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر بودند.همچنین 5 نفر به این سوال جواب ندادند که 2.2 درصد از این فراوانی را به خود اختصاص دادند.
4.متغیر رده سازمانی : از تعداد 229 نفر پاسخ دهنده ، 25 نفر یعنی 10.9 درصد رئیس شعبه ، 29 نفر یعنی 12.7 درصد معاون شعبه ، 42 نفر یعنی 18.3 درصد مسئول و معاون صندوق و بقیه افراد یعنی 125 نفر (54.6 درصد ) کارمند معمولی بودند.همچنین 8 نفر یعنی 3.5 درصد از کل پاسخ دهندگان به این سوال پاسخ ندادند.
5.متغیر نوع استخدام : از تعداد 229 نفر پاسخ دهنده ، اکثریت افراد یعنی 163 نفر (71.2 درصد ) استخدام رسمی بودند.همچنین 12 نفر یعنی 5.2 درصد از پاسخ دهندگان قراردادی ، 10 نفر یعنی 4.4 درصد پیمانی و 38 نفر یعنی 16.6 درصد از کل افراد شرکتی بودند.علاوه بر این 6 نفر از پاسخ دهندگان به این پرسشنامه ، به این سوال پاسخ ندادند که 2.6 درصد از فراوانی این متغیر را به خود اختصاص دادند.
6.متغیر نوآوری خدمات :در این تحقیق امتیاز متغیر نوآوری خدمات بین حداقل 7 و حداکثر 25 می باشد .همچنین میانگین ، انحراف معیار و واریانس این متغیر به ترتیب 83/14 ، 93/4 و 34/24 می باشد. طبق نتایج آزمون تغییرات این متغیر بیش از میانگین بوده و رابطه متوسط رو به بالایی نشان می دهد.این بدان معناست که نوآوری در خدمات عامل موثر در تجهیز منابع است.
7.متغیر نوآوری تکنولوژیک : در این تحقیق امتیاز متغیر نوآوری تکنولوژیک بین حداقل 8 و حداکثر 20 می باشد .همچنین میانگین ، انحراف معیار و واریانس این متغیر به ترتیب 24/12 ، 25/4 و 12/18 می باشد.همچنین با توجه به اینکه تغییرات این متغیر بیش از میانگین بوده ، رابطه متوسط رو به بالایی را نشان می دهد.
8.متغیر نوآوری فرآیند: در این تحقیق امتیاز متغیر نوآوری فرآیند بین حداقل 20 و حداکثر 100 می باشد .همچنین میانگین ، انحراف معیار و واریانس این متغیر به ترتیب 15/43 ، 9/12 و 4/166 می باشد. همچنین با توجه به اینکه تغییرات این متغیر بیش از میانگین بوده ، رابطه متوسط رو به بالایی را نشان می دهد.
9-متغیر تجهیز منابع:در این تحقیق امتیاز متغیر تجهیز منابع بین حداقل 5 و حداکثر 20 می باشد. همچنین میانگین، انحراف معیار و واریانس این متغیر به ترتیب 24/12، 25/4 و 124/18 می باشد. همچنین با توجه به اینکه تغییرات این متغیر بیش از میانگین بوده، رابطه متوسط رو به بالایی را نشان می دهد.
5-3)نتایج آزمون فرضیه ها (آمار استنباطی) :
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه: بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار9/76 R= می توان نتیجه گرفت که نوآوری خدمات بر تجهیز منابع تاثیر گذار است.همچنین با توجه به مقدار sig که کمتر از پنج صدم می باشد ، این تاثیر معنا دار است . علاوه بر این با توجه به ضریب مثبت B ، مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم است .علاوه بر این تحقیقات (کولاکگلو، 2010)و( لام و ژانگ،2003 )وجود این رابطه را تایید کرده اند.
5-3-2)نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه: بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار2/67 R= می توان نتیجه گرفت که نوآوری تکنولوژیک بر تجهیز منابع تاثیر گذار است.همچنین با توجه به مقدار sig که کمتر از پنج صدم می باشد ، این تاثیر معنا دار است .علاوه بر این با توجه به ضریب مثبت B ، مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم است .علاوه بر این تحقیقات گسترده آیزنبرگر در سالهای 1986 و2002 و شیر محمدی در سال 1388 در شعب بانک ملت تهران وجود این رابطه را تایید کرده اند.
5-3-3)نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه : بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار8/72 R= می توان نتیجه گرفت که نوآوری فرآیند بر تجهیز منابع تاثیر گذار است.همچنین با توجه به مقدار sig که کمتر از پنج صدم می باشد ، این تاثیر معنا دار است .علاوه بر این با توجه به ضریب مثبت B ، مشاهده می شود که این تاثیر مستقیم است .بنابراین این فرضیه تایید می شود.
نتیجه گیری کلی
می توان تفسیر نمود که بیشترین امتیاز به نوآوری فرآیند با میانگین 1/43 و واریانس 4/166 داده شده و بعد از آن نوآوری خدمات با میانگین 8/14 و واریانس 3/24 و در آخر نوآوری تکنولوژیک با میانگین 2/12 و واریانس 1/18 رتبه سوم را به دست آورده است.بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه مقدار R برای متغییر نوآوری فرآیند بیش از سایر متغیرهای مستقل است،این متغیر بیشترین تاثیر را بر تجهیز منابع دارد.وچون مقدار R برای متغیر نوآوری تکنولوژیک کمتر از سایر متغیرهای مستقل است،این متغیر کمترین تاثیر را بر تجهیز منابع میگذارد.
5-4)پیشنهادهای پژوهش
با توجه به فرضیه های تحقیق مشخص گردید که بین متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد که در جامعه مورد تحقیق، میانگین مورد نیاز به میزان ناچیزی بالاتر بوده است. در نتیجه می توان جهت بهبود برخی از مولفه ها در متغیرهای تحقیق با توجه به سوالات پرسشنامه موارد زیر را پیشنهاد کرد:
1) در این تحقیق نوآوری خدمات بر اساس زیر سازه های ارایه خدمات جدید، بهبود خدمات، پاسخگویی به خواسته های مشتریان، طراحی پیشرو برای خدمات اندازه گیری می شود. با توجه به رابطه مثبت بین دو متغیر نوآوری خدمات و تجهیز منابع، پیشنهاد می‌شود بانکها برای داشتن عملکرد بهتر از مدیران در انجام وظایف و امور محوله حمایت و پشتیبانی بعمل آورند. به مدیران در برنامه ریزی کارها نقش سازنده و مؤثر بدهند و اختیارات لازم را در پیشبرد امور به آنان تفویض نمایند. بانک ها می بایست بر مشتری محوری تمرکز نمایند که برای دستیابی به این مهم می بایست درک کافی از خریداران هدف صورت گیرد. بکارگیری کارکنان شایسته و خلاق از سوی سازمان بمنظور ایجاد خلاقیت و نوآوری از سوی آنان در جهت جذب مشتریان بیشتر، ایجاد فرصتهای نوآوری برای کارکنان ومشارکت آنها در تصمیم گیری ها بمنظور ارائه خدمات نوین ومتمایز از سایر رقبااز دیگر مواردی است که می بایست بدان اشاره گردد.
2) در این پژوهش نوآوری تکنولوژیک بر اساس زیرسازه های تکنولوژی های برتر، توسعه نرم افزاری سازمان، نوآوری در انجام کارها، استفاده از اتوماسیون و رایانه اندازه گیری می شود. با توجه به رابطه مثبت بین دو متغیر نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع پیشنهاد می شود سواد اینترنتی جامعه افزایش یابد. باید ترتیبی اتخاذ گردد تا مردم به بانکداری اینترنتی اعتماد داشته باشند. بایستی بسترهای سخت افزاری ونرم افزاری مناسب جهت ذخیره سازی دانش فراهم گردد. مورد بعدی تسهیل دسترسی کارکنان به بانکهای دانشی (سیستم های اطلاعات) ایجاد شده است. ایجاد سیستم های اطلاعات داخلی و خارجی کارآمد بمنظور پی بردن به استراتژی های سازمانهای رقیب، شناسایی آن دسته از فرآیندهای کلیدی که دارای بیشترین ارزش برای مشتریان می باشند و در نهایت اختصاص بودجه و زمان بیشتر به امر تحقیق و توسعه ی کاربردی و همکاری و تعامل با مراجع و محافل علمی و استفاده از تجربیّات رقبای داخلی و خارجی.
2) در این پژوهش نوآوری فرآیند براساس زیر سازه های طراحی استراتژی های هوشمندانه، نوآوری در روش های جذب منابع، ارائه آموزش های جدید به کارکنان، نوآوری در تبلیغات، نوآوری در سیستم های ارزیابی عملکرد اندازه گیری می شود. با توجه به رابطه مثبت بین دو متغیر نوآوری فرآیند و تجهیز منابع پیشنهاد می‌شود نظرات کارکنان در دوره های زمانی منظم اخذ گردد و پس از کارشناسی، نظرات ارزشمند اجرایی گردیده و بازخورد آن نیز در اختیار آنان قرار گیرد تا کارکنان درک نمایند که به واقع در تصمیم گیری مشارکت داده می شوند. به منظور افزایش توانایی برای سازگاری و توسعه مهارتهای کارکنان برای رویارویی با وظایف خواسته شده، یکی از مسایلی که باید به آن اهمیت داده و اجرایی گردد گردش شغلی کارکنان است تا کارکنان هم سطح کم و بیش با کارهای یکدیگر آشنایی داشته باشند. پیشنهاد می‌شود آموزش مستمر، مداوم و منظم کارکنان را به منظور بهسازی نیروی انسانی در دستور کار خویش قرار دهند. در این راستا آموزش ضمن خدمت از اهمیت زیادی برخوردار است و از موارد با اهمیتی که نباید مغفول بماند ارزیابی عملکرد کارکنان پس از آموزش در فواصل منظم به منظور سنجش اثر بخشی آموزش و عملکرد کارکنان پس از آن می باشد. لذا به مدیران پیشنهاد می شود به واسطه تفویض اختیار، ایجاد محیط رقابتی، برگزاری دوره های آموزشی و نیز فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و ارتقای کارکنان خود اقدام نمایند. سازمان باید استراتژی هایی برای ادامه روابط با مشتریان خود تدبیر نمایند تا بتواند به بالاترین سطح وفاداری مشتریان دست یابد. مدیران سعی نمایند تا فراهم نمودن زمینه ها و بسترهای لازم برای ایجاد زیربناها و استقرار ساختارهای مناسب را در سرلوحه برنامه کاری سازمان قرار دهند.
5-5)پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
به تبع هر تحقیقی با توجه به نوع تحلیل محقق و توجه به انگیزه ها و نگاه محقق به موضوع، بخشی از مباحث و مسائل پیرامون هدف، مورد تبیین قرار گرفته و بخشی دیگر نیز از حوزه پژوهش خارج مانده است از سوی دیگر نیز عوامل دیگری در ارائه طرحهای نوآورانه تاثیرگذار بوده که در این تحقیق تنها سه متغیر نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که طرحهای نوآورانه تحت تاثیر متغیرهای دیگری نیز است که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده و نیست. لذا پیشنهاد می شود سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه در پژوهشهای جداگانه ای بپردازند.
* با این که تحقیقات حاکی از اثربخشی طرحهای نوآورانه است، همچنان نیاز به تحقیقات بیشتر دراین زمینه احساس می‌شود.
* پژوهش حاضر در فاصله زمانی دیگری در سایر مناطق کشور نیز تکرار و یا حتی می تواند به صورت مقایسه ی استانی صورت گیرد.
* به بررسی نقش طرحهای نوآورانه بر تجهیز منابع در سایر بانک ها پرداخته شود.
* اجرای تحقیق در سایر سازمان ها، تا هم نتایج بیشتری بدست آید و هم اینکه نتایج قابلیت تعمیم پذیری بیشتری داشته باشند.
* پیشنهاد می شود جهت گردآوری اطلاعات به جز روش پرسشنامه ای از روش های دیگر جمع آوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *