پایان نامه درباره گروه کنترل، دانش آموزان، دانش آموز

است (سرمد، بازرگان و حجازی، 1386: 323).
این فصل از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش پرداخته میشود. در بخش دوم در سطح توصیفی از شاخص‏های پراکندگی مثل واریانس و انحراف معیار و هم‏چنین از شاخص‏های مرکزی مثل میانگین استفاده می‎شود. در سطح استنباطی در مرحله اول به بررسی پیش فرض‎های آزمون تحلیل کواریانس با استفاده همگنی شیب‎های رگرسیون و وجود رابطه خطی بین متغیرهای تصادفی کمکی و متغیر وابسته پرداخته شد. در مرحله دوم با استفاده از آزمون‎های آماری T-Test، گروه‎های مستقل و آزمون تحلیل کواریانس به بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش پرداخته شد.
1-4. ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش
در بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پژوهش ابتدا مشخصات جمعیت شناختی گروه کنترل و آزمایش روش تدریس جیگ ساو نشان داده شده است و سپس مشخصات جمعیت شناختی گروه کنترل و آزمایش روش تدریس در حد تسلط نشان داده شده است.
1-1-4. ویژگیهای جمعیت شناختی گروههای کنترل و آزمایش روش تدریس جیگ ساو
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
پسر
10
50
50
دختر
10
50
100
جمع
20
100
گروه کنترل
پسر
10
50
50
دختر
10
50
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق توزیع افراد را برحسب جنسیت در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می دهد. همان طور که مشخصات جدول فوق نشام می دهد در گروه آزمایش 50 درصد پسران و 50 درصد دختران، نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. در گروه کنترل نیز 50 درصد پسران و 50 درصد دختران، نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. لذا تعداد افراد در دو گروه کنترل و آزمایش برحسب جنسیت برابر است.
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
کارمند
6
30
30
آزاد
6
25
55
بازنشسته
9
45
100
جمع
20
100
گروه کنترل
کارمند
8
40
40
آزاد
7
35
75
بازنشسته
5
25
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق شغل پدر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش جیگ ساو) نشان می دهد. در گروه آزمایش 30 درصد شغل پدر آنان کارمند، 25 درصد آزاد و 45 درصد بازنشسته بود. در گروه کنترل 40 درصد شغل پدر آنان کارمند، 35 درصد آزاد و 25 درصد بازنشسته بودند.
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
خانه دار
11
55
55
کارمند
7
35
90
بازنشسته
2
10
100
جمع
20
100
گروه کنترل
خانه دار
8
40
40
کارمند
10
50
90
بازنشسته
2
10
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق شغل مادر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش جیگ ساو) نشان می دهد. در گروه آزمایش 55 درصد شغل مادر آنان خانه دار، 35 درصد کارمند و 10 درصد بازنشسته بود. در گروه کنترل 40 درصد شغل مادر آنان خانه دار، 50 درصد کارمن و 10 درصد بازنشسته بودند.
گروهها (تحصیلات پدر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
دبیرستان
5
25
25
فوق دیپلم
6
30
55
لیسانس
7
35
90
فوق لیسانس
2
10
100
جمع
20
100
گروه کنترل
دبیرستان
5
25
25
فوق دیپلم
5
25
50
لیسانس
9
45
95
فوق لیسانس
1
5
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق میزات تحصیلات پدر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش جیگ ساو) نشان می دهد. در گروه آزمایش 25 درصد تحصیلات آنان در حد دبیرستان، 30 درصد فوق دیپلم، 35 درصد لیسانس و 10 درصد فوق لیسانس بودند. در گروه کنترل 25 درصد تحصیلات آنان در حد دبیرستان، 25 درصد فوق دیپلم، 45 درصد لیسانس و 5 درصد فوق لیسانس بودند.
گروهها (تحصیلات مادر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
ابتدایی
1
5
5
دبیرستان
2
10
15
فوق دیپلم
7
35
50
لیسانس
10
50
100
جمع
20
100
گروه کنترل
ابتدایی
2
10
10
دبیرستان
1
5
15
فوق دیپلم
7
35
50
لیسانس
10
50
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق میزات تحصیلات مادر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش جیگ ساو) نشان می دهد. در گروه آزمایش 5 درصد تحصیلات آنان در حد ابتدایی، 10 درصد دبیرستان،35 درصد فوق دیپلم، و10 درصد لیسانس بودند. در گروه کنترل 10 درصد تحصیلات آنان در حد ابتدایی، 15 درصد دبیرستان، 35 درصد فوق دیپلم، و 50 درصد لیسانس بود.
2-1-4. ویژگیهای جمعیت شناختی گروههای کنترل و آزمایش روش تدریس در حد تسلط
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
پسر
10
50
50
دختر
10
50
100
جمع
20
100
گروه کنترل
پسر
10
50
50
دختر
10
50
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق توزیع افراد را برحسب جنسیت در دو گروه کنترل و آزمایش (روش تدریس در حد تسلط) نشان می دهد. همان طور که مشخصات جدول فوق نشام می دهد در گروه آزمایش 50 درصد پسران و 50 درصد دختران، نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. در گروه کنترل نیز 50 درصد پسران و 50 درصد دختران، نمونه پژوهش را تشکیل میدهند. لذا تعداد افراد در دو گروه کنترل و آزمایش برحسب جنسیت برابر است.
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
کارمند
4
20
20
آزاد
5
25
45
بازنشسته
11
55
100
جمع
20
100
گروه کنترل
کارمند
4
20
20
آزاد
9
45
65
بازنشسته
7
35
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق شغل پدر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش در حد تسلط) نشان می دهد. در گروه آزمایش 20 درصد شغل پدر آنان کارمند، 25 درصد آزاد و 55 درصد بازنشسته بود. در گروه کنترل 20 درصد شغل پدر آنان کارمند، 45 درصد آزاد و 35 درصد بازنشسته بودند.
گروهها
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
خانه دار
9
45
45
کارمند
9
45
90
بازنشسته
2
10
100
جمع
20
100
گروه کنترل
خانه دار
8
40
40
کارمند
12
60
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق شغل مادر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش در حد تسلط) نشان می دهد. در گروه آزمایش 45 درصد شغل مادر آنان خانه دار، 45 درصد کارمند و 10 درصد بازنشسته بود. در گروه کنترل 40 درصد شغل مادر آنان خانه دار، و60 درصد کارمند بودند.
گروهها (تحصیلات پدر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
دبیرستان
5
25
25
فوق دیپلم
7
35
60
لیسانس
7
35
95
فوق لیسانس
1
5
100
جمع
20
100
گروه کنترل
دبیرستان
3
15
15
فوق دیپلم
4
20
35
لیسانس
12
60
95
فوق لیسانس
1
5
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق میزات تحصیلات پدر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش در حد تسلط) نشان می دهد. در گروه آزمایش 25 درصد تحصیلات آنان در حد دبیرستان، 35 درصد فوق دیپلم، 35 درصد لیسانس و 5 درصد فوق لیسانس بودند. در گروه کنترل 15 درصد تحصیلات آنان در حد دبیرستان، 20 درصد فوق دیپلم، 60 درصد لیسانس و 5 درصد فوق لیسانس بودند.
گروهها (تحصیلات مادر)
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
گروه آزمایش
ابتدایی
1
5
5
دبیرستان
2
10
15
فوق دیپلم
6
30
45
لیسانس
11
55
100
جمع
20
100
گروه کنترل
ابتدایی
2
10
10
دبیرستان
2
10
20
فوق دیپلم
5
25
45
لیسانس
7
35
80
فوق لیسانس
4
20
100
جمع
20
100
مشخصات جدول فوق میزات تحصیلات مادر دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش را در دو گروه کنترل و آزمایش (روش در حد تسلط) نشان می دهد. در گروه آزمایش 5 درصد تحصیلات آنان در حد ابتدایی، 10 درصد دبیرستان، 30 درصد فوق دیپلم، و 55 درصد لیسانس بودند. در گروه کنترل 10 درصد تحصیلات آنان در حد ابتدایی، 10 درصد دبیرستان، 25 درصد فوق دیپلم، 35 درصد لیسانس و 20 درصد فوق لیسانس بودند.
2-4. یافتههای استنباطی
برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از دو راهبرد استفاده شد. ابتدا با استفاده از آزمون T-Test، گروه‎های مستقل به مقایسه میانگینهای دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون پرداخته شد. از آنجایی که آزمون T-Test، گروه‎های مستقل در پژوهشهای شبه آزمایشی به درستی میزان تاثیر متغیر مستقل را نشان نمی دهد، لذا از آزمون تحلیل کورایانس استفاده شد. آزمون تحلیل کواریانس، هنگامی که دادههای جمع آوری شده با استفاده از روش پژوهش شبه آزمایشی جمع آوری شده اند روش مناسبی به نظر میرسد. اما باید توجه داشت که هنگامی استفاده از آزمون کواریانس در پژوهشهای شبه آزمایشی صحیح است که، پیش فرضهای این آزمون رعایت شده باشد. دو پیش فرض اساسی استفاده از آزمون تحلیل کورایانس عبارتند از 1- فرض عدم نابرابری واریانسها، 2- وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته. چنانچه این دو فرض رعایت شوند، می توان گفت استفاده از آزمون کوارایانس مناسب است (بریس و همکاران،1384).
فرضیه اول: روش تدریس جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم تاثیر دارد.
جدول1-4. خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی
آزمون
گروه ها
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تفاضل میانگینها
مقدار T
Df
Pp
پیش آزمون
کنترل
20
57/2
16/1
10/0-
25/0
38
80./0
آزمایش
20
47/2
34/1
پس آزمون
کنترل
20
10/3
37/1
07/13-
30/18-
38
01./0
آزمایش
20
17/16
88/2
جدول فوق نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل براساس روش تدریس جیگ ساو بین دو گروه آزمایش و کنترل را در متغیر نمرات درس علوم تجربی در دو مرحله پیش آزمون و پس و آزمون نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نمی شود. اما در مرحله پس آزمون تفاوت درو گروه در متغیر نمرات پیشرفت تحصیلی با مقدار تی 30/18- در سطح آلفای 01/0 معنی دار است.
جدول 2-4. نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس، متغیر پیشرفت تحصیلی
سطح معنی‎داری
Ddf2
df1
مقدار f
47/0
38
1
52/0
برای بررسی اثر بخشی روش تدریس جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده. برای استفاده از آزمون تحلیل کواریانس پیش فرض همگنی واریانس ها ضروری است. برای آزمون این پیش فرض نتایج آزمون لون در جدول فوق ارائه شده است. که با مقدار52/0=f، و مقدار آلفای 47/0 معنی دار نیست به این معنی که عدم معنی داری فرض نابرابری واریانس ها را رد می کند و نشان می دهد که داده های پژوهش حاضر برای تحلیل کواریانس مناسب هستند. در جدول زیر نتایج آزمون تحلیل کواریانس ارائه شده است.
نمودار 1-4. نمودار متغیر پیشرفت تحصیلی براساس روش تدریس جیگ ساو و شرایط پیش آزمون و پس آزمون
نمودار فوق بیانگر دو مطب است. اول اینکه در ابتدای شروع خطوط رگرسیون دو گروه کنترل و آزمایش از یک نقطه تقریباً همسان شروع می شود. بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته متغیر پیشرفت تحصیلی وجود دارد که این شرط یکی از پیش فرض‏های لازم برای انجام تحلیل کواریانس است. دوم اینکه نمودار فوق رشد نمرات دو گروه کنترل و آزمایش را در پس آزمون نشان می دهد. همانطور که نمودار فوق نشان می دهد نمرات گروه آزمایش در متغیر پیشرفت تحصیلی پس آزمون از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که موجب تفاوت معنادار بین دو گروه گروه کنترل و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *