پایان نامه با کلمات کلیدی تصمیم گیری، بودجه بندی، بورس اوراق بهادار، افزایش فروش

هزینه های عملیاتی را کمتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند (یاسوکاتا کینجی،۲۰۱۳).
به زبان ساده تر، اگر مدیران برای فروش سال آینده ی شرکت خود، فضا را مثبت ارزیابی کنند؛ سعی می کنند اینگونه القاء کنند که اقدامات مدیریتی آنان برای افزایش هزینه های شرکت در سال آتی، باعث بالا رفتن شدید نرخ رشد هزینه ها نخواهدشد؛ وبلعکس زمانی که پیش بینی کاهش فروش در سال آتی داشته باشند؛ نرخ کاهش هزینه های عملیاتی را بیشتر از واقع محاسبه و پیش بینی می کنند. یا به زبان ساده تر، اگر مدیران فضای آینده ی فروش شرکت را منفی ارزیابی کنند؛ اینگونه القاء می کنند که اقدامات مدیریتی آنان، به سرعت هزینه ها را کاهش می دهد یا به عبارت دیگر نرخ کاهش هزینه ها با شدت بیشتری کاهش می یابد.
با توجه به مفهوم چسبندگی، که معتقد است نرخ رشد هزینه ها در زمان افزایش فروش به مراتب بالا تر از نرخ کاهش هزینه ها، در زمان کاهش فروش است. ما نیز شاهد این مدعا هستیم که در زمان پیش بینی نیز، مدیران دچار اشتباه مضاعف خواهند شد. زیرا به خودی خود هزینه ها از خود رفتار چسبنده نشان می دهند و اگر مدیران در پیش بینی خود نیز این رفتار را مد نظر قرار ندهند؛ دچار خطای مضاعف در پیش بینی نیز خواهند شد.
۵ – ۱ فرضیه پژوهش
فرضیه تحقیق به شرح زیراست:
” مدیران در زمان کاهشی بودن فروش، نسبت به زمان افزایش بودن آن؛ در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه، دچار خطای بیشتری می شوند.”
به زبان دیگر؛ زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا میکند؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از میزان اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی است که مدیران پیش بینی افزایش فروش دارند؛ فرضیه معتقد است، که به علت ظاهر شدن آثار پدیده ی چسبندگی هزینه و نیز کنترل سخت تر هزینه ها در زمان کاهش فروش، ما شاهد وجود شکاف و خطای مضاعف در پیش بینی نرخ تغییرات هزینه توسط مدیران در همان زمان کاهش فروش، خواهیم بود.
در نمایه فوق، ما ترسیم عینی خود را از فرضیه ارائه کرده ایم؛
محقق بصورت پیش فرض، نحوه ی رفتار پیش بینی هزینه ها توسط مدیران را همانند نمودار زیر در ذهن خود می پروراند:
R : خط نرخ رشد(ناحیه اول) ، خط نرخ کاهش (ناحیه سوم) هزینه های واقعی
F : خط نرخ رشد(ناحیه اول) ، خط نرخ کاهش (ناحیه سوم) هزینه های پیش بینی شده
: لگاریتم طبیعی فروش پیش بینی شده در سال t
: لگاریتم طبیعی فروش واقعی در سال t
: لگاریتم طبیعی هزینه پیش بینی شده سال t
: لگاریتم طبیعی هزینه واقعی سال t
۶ – ۱ اهداف و علت انتخاب موضوع
هرچه میزان تطابق یا عدم تطابق (اشتباه مدیریت) درپیش بینی شرایط آتی و شرایط واقعی، آشکارتر باشد؛ بر قدرت تصمیم گیری می افزاید. قصد ما سنجش این مهم است تا همواره زمینه را برای منطقی تر کردن تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران، فراهم آوریم. پیش بینی مدیران، زمینه بودجه بندی در شرکت ها است و اگرپیش بینی ها، اشتباه باشند یا با واقعیت شکاف زیادی داشته باشد؛ حتما” مسیررسیدن به اهداف شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. پس با شناخت رفتار مدیریت در پیش بینی و نیز بستر قرار دادن رفتار هزینه های عملیاتی، می توان سوء تفاهم های پیش بینی و تصمیم گیری را شناخت و در صدد حل و رفع آن برآمد. باید قبول کرد که اطلاعات ارائه شده در گزارشات پیش بینی، زمانی سودمند است که نقاط ضعف و قوت آن بصورت کامل مشخص شود.
بر طبق شواهد و فرضیه اصلی این تحقیق، زمانی که مدیران پیش بینی میکنند در آینده فروش کاهش پیدا میکند؛ میزان اختلاف بین نرخ کاهش هزینه های واقعی و پیش بینی شده، بزرگتر از میزان اختلاف بین نرخ افزایش هزینه های واقعی و پیش بینی شده در زمانی است که مدیران پیش بینی افزایش فروش دارند (یاسوکاتا کنجی۱۲، ۲۰۱۳).
اگ+ر سرمایه گذاران چنین تصور کنند که در شرکت های با هزینه چسبنده تر، دقت پیش بینی سود، کمتر است، این رفتار هزینه، برواکنش آنها نسبت به نوسان های سود تاثیر می گذارد. با کاهش پیش بینی پذیری سود، سودهای گزارش شده، اطلاعات مفید کمتری برای ارزیابی ها و پیش بینی سودهای آتی در اختیار قرار می دهد که این امر موجب کاهش ضریب واکنش سود می شود ۱۳(لیپ آر۱۴، ۱۹۹۰). همچنین، شواهد نشان می دهد که ضریب واکنش قیمت به سود، با افزایش دقت پیش بینی ها افزایش می یابد (آباربانل، لانن و ورکچیا۱۵، ۱۹۹۵).
۷ – ۱ اهداف علمی
بنابراین، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.
از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در رابطه با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین میزان اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، شود.
۱. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
۲. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
۳. کمک به سرمایه گذاران، با آشکار سازی میزان اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
۴. کمک به مدیران به منظور اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
۵. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه
۸ – ۱ اهداف کاربردی
گزارشات پیش بینی مدیریت، بعنوان تامین کننده بخشی از اطلاعات موجود در بازار، زمانی می تواند مفید و مناسب باشد که اخبار منصفانه و کم اشتباه از شرایط آینده فراهم آورد. باید ابزاری را فراهم کرد تا استفاده کنندگان از این گزارشات، از میزان ضعف پیش بینی ها آگاه شوند؛ یکی از نقاط ضعف این گزارشات، وجود اختلاف پیش بینی ها با شرایط واقعی درآینده است؛ این اختلاف، علامت های غلطی به سرمایه گذاران برای تصمیم گیری می دهد و از طرف دیگر این احتمال می رود که مدیران با توجه به پیش بینی های خود، که گزارش نموده اند، اقدام به بودجه بندی های لازم کنند که اشتباه موجود در پیش بینی ها می تواند باعث دورشدن تصمیم گیری های مدیران برای رسیدن به هدف خاص مدیریت خواهد شد.
بنابراین تعیین میزان اشتباه در گزارشات پیش بینی مدیریت با شرایط واقعی آینده، باعث بهبود عملکرد سرمایه گذاران و مدیران در تصمیم گیری خود خواهد شد، همچنین تحلیل گران مالی با دید عمیق تری، تفسیر خود را، از وضعیت آینده ارائه خواهند کرد.
نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند بر توانایی تصمیم گیری کلیه ی استفاده کنندگان از گزارشات پیش بینی مدیریت بیفزاید؛ زیرا می توان از آن، برای تعدیل کردن گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه شده استفاده نمود.
این تعدیلات، هم می تواند شامل بودجه بندی های درون سازمانی باشد، وهم موجبات تعدیل در تصمیم گیری های برون سازمانی را فراهم آورد.
۹ – ۱ اهمیت پژوهش
از آنجایی که گزارشات پیش بینی مدیریت، در سالهای گذشته بصورت پراکنده توسط برخی شرکت ها ارائه می شد و در سالهای اخیر نیز این گزارشات بصورت منظم تری ارائه می گردد و نیز با توجه به رونق بورس اوراق بهادار تهران در سالهای اخیر، این تحقیق می تواند کمکی برای تجزیه و تحلیل بهتر اطلاعات گزارش شده و افشائات اجباری و اختیاری که توسط مدیران ارائه می گردد؛ برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان باشد.
حسابرسان و تحلیلگران مالی نیز از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیر مالی، منطقی بودن مبالغ صورت های مالی را ارزیابی می کنند. آنها هنگام اجرای روش های تحلیلی، فرض می کنند که هزینه ها متناسب با نوسان های فروش، تغییر می کنند. بنابراین، درک بهتر از میزان صحت گزارشات پیش بینی مدیریت، می تواند باعث بهبود اجرای رویه های تحلیلی شود.
۱۰ – ۱ قلمرو پژوهش
قلمرو تحقیق از نظر مکانی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که شرکتهای نمونه بصورتی انتخاب شدند که، حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه را دارا باشند.
قلمروتحقیق از نظر زمانی، مربوط به گزارشهای مالی ارائه شده برای سال مالی منتهی به۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ می باشد.
قلمروتحقیق از نظر موضوعی، اطلاعاتی در مورد بررسی دقت برآورد بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت ارائه خواهد شد.
۱۱- ۱ روش تحقیق
این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و داده های آن با استفاده از رویکرد گذشته نگر یا پس رویدادی و با روش آرشیوی (استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط بورس اوراق بهادارتهران) واز نوع توصیفی طرح ریزی شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش ازآمار استنباطی استفاده می شود. جامعه آماری هم کلیه شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران که گزارشات پیش بینی مدیریت از نوع حسابرسی شده، از سال (۱۳۸۷) هجری شمسی تا پایان سال (۱۳۹۱) هجری شمسی و دارا بودن حداقل اطلاعات و داده های مورد نیاز برای آزمایش فرضیه، می باشد.
گردآوری منابع و داده ها در دو گام صورت می پذیرد؛ در گام اول با استفاده از مقالات لاتین در ارتباط با موضوع که تعداد آن به علت جدید بودن تحقیق، معدود بوده است. گام دوم استفاده از اطلاعات رسمی ارائه شده توسط
بورس اوراق بهادار تهران که بصورت آرشیوی بوده است؛ صورت پذیرفته است. همچنین مدل به گونه ای طراحی شده که اگر جهت پیش بینی فروش و فروش واقعی عکس هم باشد؛ نمونه از تجزیه و تحلیل حذف خواهد شد. نحوه ی گردآوری و انتخاب نمونه، در فصل مربوط به صورت تفضیلی بیان خواهد شد.
نمودارکلی اشتباه پیش بینی مدیران در زمانی که:
مدل نوسانات هزینه های واقعی با ضرایب مشترک ()
– – – – – – – مدل پیش بینی هزینه های مدیریت با ضرایب مشترک ( + *)
اگر: + = + مدیریت نرخ کاهش هزینه را بدرستی پیش بینی کرده است.
اگر: + + مدیریت نرخ کاهش هزینه را بیشتراز واقع پیش بینی کرده است.
اگر: + + مدیریت نرخ کاهش هزینه را کمتر از واقع پیش بینی کرده است.
۱۲- ۱ تعریف کلید واژه ها و عبارات
۱- ۱۲- ۱ پیش بینی های مدیریت۱۶:
در این تحقیق منظور، پیش بینی هایی است که مدیران در ابتدای سال مالی، در مورد میزان فروش و هزینه های عملیاتی، برای انتهای همان سال مالی، ارائه می کنند.
۲-۱۲-۱ خطای پیش بینی در رابطه با نرخ تغییرات هزینه۱۷:
عبارت است از میزان خطایی در نرخ تغییر هزینه های پیش بینی شده، که مدیرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *