منبع مقاله با موضوع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش کشاورزی، نیروی انسانی

که نسلهای امروز و فردا در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، تلری نموده و فعالیتهای اقتصادی مخرب محیا زیست را ممنوع نموده است امجید مخدوم، سمینار زیست و توسعهد.
-۱-۱-۲-۲ برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور )۱۳۶۶-۷۱(
برنامه نجساله اوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تأکید بر اصل نجاهم قانون اساسی برنامههایی راهبردی به قرار زیر ارائه نموده است:
• حداظت از محیا زیست از طریق آموزش عمومی و مشارکت عمومی
• حداظت و احیای محیا زیست از طریق شوهش، آموزش، کنترم منابی و اجرای قوانی و مرررات
• جلوگیری از اختالالت زیستمحیشی شهری و روستایی از طریق شوهش و نظارت بر رعایت قوانین موجود از سوی دولت و مردم
جهت تحرق برنامههای راهبردی فوق، طرحهای اجرایی بسیار یشنهاد شدهاند از جمله دولت در ی آن مررراتی در سشح کشور تدوین کرده است که براساس آن یک درصد از درآمدهای صنعتی کشور، برای تأمین هزینههای شوهشی در زمینههای مختلف محیا زیست اختصاص مییابد.سایر اقدامات انجام شده در زمینه حداظت محیا زیست کشور اجماالً شامل ایجاد ایستگاههای اندازهگیری آلودگی، تدوین دستاوردهای زیست محیشی، تشکیل شورای عالی حداظت محیا زیست، شورای هماهنگی برنامههای محیا زیست، جنگلکاری، تثبیت شنهای روان، مدرنیزه نمودن کشاورزی، تغییر سوخت مصارف عمومی، افزایش فضای سبز شهرها، توسعه شبکه فا الب و موارد مشابه بوده است.البته در آن برهه زمانی در کشور تنگناهایی در راه استداده ایدار از منابی و محیا زیست وجود داشته، بویشه موارد زیر که بیشترین تأ یر مندی را در دهه گذشته بر اقدامات حداظتی داشتهاند :
• جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
• اعمام محاصره اقتصادی علیه ایران
• جنگ ندت در سام ۱۹۹۱
• مشکالت ناشی از آوارگان جنگ
• کاهش درآمد ارزی در ا ر عدم بات اقتصاد بینالمللی
• رشد باالی جمعیت
• گسترش شهرنشینی
• فردان هماهنگی الزم میان حداظت و بهرهبرداری از منابی طبیعی
• عف مدیریت منابی و نیروی انسانی
• ایین بودن سشح تکنولوژیکی صنایی کشور و فرسودگی آنها
• ورود وسایل نرلیه خارجی و عدم نظارت بر سیستمهای احتراق انها
-۲-۱۲-۲-۲ گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کنفرانس ریو
تالش بعدی ایران در جهت حداظت از محیا زیست، به شرکت هیئت ایران در کندرانس محیا زیست و توسعه اریود و تهیه گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران مرتبا است .در این گزارش طی نج فصل به اهداف و سیاستهای کشور در زمینه محیا زیست اشاره شده است.
فصل اوم اتالش برای توسعه اقتصادی ایدار، شامل الگوی رشد اقتصادی، جایگاه منابی طبیعی و نرش آن در توسعه اقتصادد.
فصل دوم امنابی طبیعی و مالحظات زیستی شامل جمعیت و بهداشت، توسعه منابی آب، آلودگی، مسکن و شهرنشینی، آفتکشها و آلودگی خاک، کشاورزی، فرسایش خاک، جنگل ها و روند جنگلزدایی، مراتی و روند کویرزدایی، جنگلکاری و احیای مراتی، افزایش آب دریای خزر، ارکهای ملی و مناطق حداظت شده و عوامل تشدیدکننده تخری مناطق حداظت شدهد.
فصل سومد واکنش در برابر مشکالت شامل فعالیتها، برنامهها و سیاستهای جاری سازمان حداظت محیا زیست، برنامه اوم عمرانی کشور، برنامههای زیستمحیشی هشت وزارت خانه و سازمان در کشور، همکاری زیست محیشی و بینالمللد.
فصل چهارم ابرنامهریزی برای توسعه ایدار شامل توجه به تنگناها و امکانات موجودد.
فصل نجم ادستورالعملهای اجرایی شام استراتشیها و توصیههای ملی و بینالمللی توسعه ایدارد ا ایاننامه کارشناسی ارشد هوشنگ ساجدید.
-۳-۱۲-۲-۲ برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۷۸(ـ)۱۳۷۴
برنامه دوم توسعه، رشد و توسعه ایدار اقتصادی با محوریت بخش کشاورزی را مورد تأکید قرار داده است.با توجه به اقدامات صورت گرفته در این سامها تأ یر کم برنامه دوم در بخش کشاورزی در زمینه دستیابی به اهداف برنامه مشهود است.در این برنامه موارد زیر مورد تاکید قرار گرفته است:
• تأکید هر چه بیشتر بر نراط قوت درونی اقتصاد کشور و ایجاد مکانیزمهای مناس جهت
ترویت بنیههای داخلی آن
• ایجاد شرایا مناس جهت افزایش سانداز ملی و سرمایهگذاری در بخشهای موردنیاز
• تأکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی، صنعتی و هدایت منابی عمومی به سمت طرحهای زودبازده.
• افزایش استداده و بهرهوری از منابی عمومی کشور در سشح آحاد ملت اقانون برنامه دوم
توسعه اقتصادی، ۱۳۷۸ ـ۱۳۷۴د.
-۴-۱۲-۲-۲ برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۱۳۷۸( ـ )۱۳۷۴
حداظت از محیا زیست و بهرهگیری ایدار از منابی طبیعی کشور در ماده ۱۰۳ از فصل دوازدهم (سیاستهای زیست محیشی ) برنامه سوم مورد تاکید قرار گرفته است.
بر طبق ماده ۱۰۵ این قانون کلیه طرحها و روژههای بزرگ تولیدی و خدماتی باید یش از اجرا و در مرحله انجام مشالعات امکانسنجی و مکانیابی، براساس وابا یشنهادی شورای عالی حداظت محیا زیست و مصوب هیئت وزیران مورد ارزیابی قرار گیرد.
براساس این قانون به منظور حداظت از محیا زیست و بهرهگیری ایدار از منابی طبیعی کشور اجرای موارد زیر الزامی است :
• بهرهبرداری از منابی طبیعی کشور باید براساس توان بالروه منابی صورت گیرد.
• به منظور ترویت و شتیبانی از سازمانهای غیردولتی حامی محیا زیست، کمکهای مالی اشخاص حریری و حروقی به این سازمانها به عنوان هزینه قابل قبوم تلری میشود.
• به منظور کاهش عوامل آلودهکننده محیا زیست، باالخص در مورد منابی طبیعی و منابی آب کشور، واحدهای تولید موظدند برای کاهش آلودگیها اقدام کنند اقانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ۱۳۸۳ ـ ۷۴ :۱۳۷۹ ـ ۷۱د.
فصل سوم: ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
-۱-۳ ویژگیهای جغرافیایی طبیعی
۱-۱-۳ موقعیت
و ی موجبود شبهر کبرج، محبدودهای ببه مسباحت ببیش از ۱۶۹۰۰ هکتبار را در ببر مبیگیبرد.ایبن محبدوده، افزون برسشوح واقی در محدوده قانونی شهر اکه مساحت آن حدود ۱۵۹۰۰ هکتار اسبتد، بخشبهای سباخته شده و توسعه یافتبه چسببیده ببه خبا محبدوده قبانونی بیبرون از آن را نیبز شبامل مبیگبردد.مهمتبرین ایبن گونبه بخشها، سشوح مربوط به توسعه حاشیهای حصار باال در لبه شرقی جاده چالوس و بخبش حاشبیهای واقبی در غرب منشره مهرشهر، حد فاصل خا محدوده قانونی و جاده قزم حصار است.
در لبه غربی خا محدوده قانونی در منشره فردیس نیبز، ببه دلیبل یکیبارچگی بافبت موجبود و ببیتبوجهی خا محدوده قانونی به مرزهای مالکیت، سرتاسر این بخش، حد فاصل خا محدوده تا جاده خوشنام الببه شرقی مشکین دشبتد، از شبمام شبهرک اسبکویی تبا لببه شبمالی شبهرک نباز، در محبدوده عملیبات میبدانی قرار گرفته و برداشت شده است.
شهر کرج با وسبعت ۱۶۲ کیلبومتر مرببی در ۳۵ کیلبومتری غبرب تهبران و در دامنبه جنبوبی رشبته
کوههای البرز واقی است این شهر از شمام به استان مازندران و
از
جنبوب ببه شهرسبتان شبهریار و
استان مرکزی، از غبرب ببه شهرسبتان سباوجبال
و قبزوین
و از شبرق ببه تهبران و شبمیرانات محبدود
است .برخورداری از اختالف
ارتداع قابل توجه
بین نراط
مرتدی و
نراط ست، وجود وشش گیاهی
متنوع، وجود ۱۵۵ گونه رنده از چهل خانواده رنده، ۲۵ گونه
ستاندار حیات وحش، بارندگی سالیانه
به میزان ۳۰۰ میلیمتر، وجود
جویبارها و چشمه سارهای زیببا
کبه
نهایتب رودخانبه جبذاب کبرج را
تشکیل میدهنبد، سبد زیببای امیرکبیبر، منشربه حداظبت شبده الببرز، گونبه هبای متنبوع و وسبیی گیباهی و جانوری که درنوع خودبسیارارزشمند میباشبد زمینبه بسبیار مناسببی ببرای جلب سبیاحان و گردشبگران داخل و خارج میباشد.
ایببن شهرسببتان از نظببر موقعیببت جغرافیببایی از شببمام بببه اسببتان مازنببدران، از شببرق بببه شهرسببتان هببای شببمیرانات و تهببران، از جنببوب بببه شهرسببتان هببای زرندیببه امأمونیببهد و شببهریار، از جنببوب غربببی بببه
شهرستان بوئین زهرا و از غرب به شهرستان ساوجبال اهشتگردد و شهرستان نظرآباد محدود است.
مرایسه دو تصویر ماهوارهای که در یک فاصله ۱۶ ساله ا۱۳۶۶ تا ۱۳۸۲ یا ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۳میالدید تهیه شدهاند, گسترش شتابان ساخت وسازهای شهری را , از یک سو, و از میان رفتن روتهای طبیعی حوزه را, از سوی دیگر, نمایش میدهد.
-۲-۱-۳ توپوگرافی
ساخت ژئومرفولوژیک و تو وگرافیک حوزه در قالبی بسیار کلی، ساخت تو وگرافیک منشره مشالعاتی را میتوان در سه ناحیه طبرهبندی نمود :
.۱ ناحیه کوهستانی،
۲. ناحیه نیمه کوهستانی و تیه ماهوری،
۳. ناحیه دشتی.
ناحیه کوهستانی در بر گیرنده شمالی ترین قسمت های منشره است که از کوههای البرز تشکیل یافته و ارتداعات بین ۳۵۰۰ تا ترریباً ۱۵۰۰ متر از سبشح دریبا را شبامل مبیشبود.از دیبدگاه زمبینشناسبی، نبه تنهببا در ایببن ناحیببه، کببه در کببل منشرببه تنببوع چنببدانی مشبباهده نمببیگببردد.بخببشهببای وسببیعی از ناحیببه کوهسبتانی از مخلببوط سببنگهای آهکببی، ماسبهای، شببیل و کنگلببومرا تشببکیل یافتبه اسببت.دره کببرج و مببواد اولیه تشکیل دهنده دشت های آن و نیز ناحیه نیمه کوهستانی و تیه ماهوری نیبز از ایبن جملبهانبد.در ایبن ناحیه تنها بخش هایی محدود فاقد شیل ببوده، ولبی سبنگهای آهکبی، ماسبهای و کنگلبومرا همچنبان تشبکیل دهنده مواد اصلی هستند اسد طالران در یک چنین ناحیهای واقی شده استد.
وجه مشخصه و بارز ناحیه کوهستانی، شبی بسبیار تنبد آن اسبت کبه معمبوال ببین ۶۰ تبا ۱۰۰ درصبد متغیر است .ناحیه نیمه کوهستانی که در حریرت از دامنه ها و تیبه ماهورهبای همجبوار آن تشبکیل یافتبه، همچنان دارای شی تند است و شی آن بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تغییر مینمایبد.در انتهبا یبا جنبوب ناحیبه تیه ماهوری که عمدتاً شمام جاده کرج – قزوین را شامل میشود، شدت شی کباهش یافتبه و ببه تبدریج از ۱۰ تا ۱۲ درصد به ۱ تا ۵ درصد میرسد.
در نهایت ناحیه دشتی قرار دارد که شی عمومی آن بین ۱ تا ۲ درصد میباشد.بدیهی است در این ناحیه نیز – مانند غرب مالرد و جنوب غربی مردآباد – ارتداعات مندردی دیده میشوند که یکنواختی تو وگرافیک منشره را مغشوش میسازند.ولی در یک تدسیر عمومی از ساخت تو وگرافیک منشره میتوان شی منشره را از سمت شمام به جنوب و در مریاس وسیعتر از سمت شمام به طرف جنوب شرقی دانست.ارتداعات البرز مهم ترین نرش را در شکل گیری اقلیم شهرستان کرج به عهده دارند.بلندترین قله این شهرستان به نام کوه ونتار به ارتداع ۳۹۴۱ متر از سشح دریا در البرز مرکزی و در ۸ کیلومتری شمام آسارا واقی گردیده است.
-۳-۱-۳ زمینشناسی
گستره تهران و یرامون آن به لحاظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *