مقاله رایگان با موضوع گروه کنترل، سطح معنادار، نرم افزار

ول (۴-۳) آمده است. میزان درصد شکست DNA اسپرم اندازهگیری شده با استفاده از روش TUNEL در گروه آزمون حداقل ۵۲% و حداکثر ۸۰% بود.
جدول(۴-۳): درصد شکست DNA اسپرم با روش TUNEL در گروه کنترل و آزمون
سطح معناداری
درصد DFI در گروه آزمون
درصد DFI در گروه کنترل
شماره نمونه
۵۸
۶
۱
۶۳
۹
۲
۷۳
۹
۳
۸۰
۹
۴
۵۲
۱۳
۵
۰۰۱/۰ p ≤
***
۴/۲± ۲۰/۶۵
۳/۱۱± ۲/۹
Mean ± SD
نمودار (۴-۴): نتیجه حاصل از بررسی میزان شکست DNA در نمونههای اسپرم بین دو گروه کنترل و آزمون. مقایسه بین دو گروه کنترل و آزمون، افزایش معناداری را در گروه آزمون نشان می‌دهد. *** نشان دهنده اختلاف در سطح ۰۰۱/۰ p ≤است. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمونt دو نمونه‌ای مستقل بررسی شده‌اند.
۴-۵- بررسی وضعیت بیانی ژن Kdm5d در بافت بیضه
۴-۵-۱- استخراج RNA کل از بافت بیضه
پس از استخراج RNA از بافت بیضه، غلظت آن اندازهگیری شد. به منظور بررسی کیفیت RNA و اطمینان از عدم تخریب آن، ۱ میکروگرم از آن روی ژل آگارز ۲/۱% الکتروفورز گردید که نتایج آن در شکل (۴-۳) مشاهده میشود.
شکل (۴-۳): نمونه RNA های استخراج شده از بافت بیضه
ردیفهای ۱، ۲ و ۳: نمونههای کنترل
ردیفهای ۴، ۵ و ۶: نمونههای آزمون
۴-۵-۲- بررسی صحت سنتز cDNA
پس از استخراج RNA، واکنش سنتز cDNA با استفاده از کیت miscript Reverse Transcription انجام شد. به منظور بررسی صحت سنتز cDNA، واکنش PCR-RT با پرایمر Gapdh موشی انجام شد و محصولات به دست آمده روی ژل آگاروز ۷/۱% الکتروفورز گردید و محصول RT-PCR به اندازه ۱۲۳ جفت باز مشاهده شد. (شکل ۴-۴).
شکل (۴-۴): محصولات RT-PCR.
ردیف M: نشانگر وزن مولکولی DNA، ردیفهای ۱، ۳ و ۵: محصول RT-PCR ژن Gapdh از استخراجهای مختلف و ردیفهای ۲، ۴ و ۶: کنترل منفی
۴-۵-۳- بررسی بیان کمی ژن Kdm5d در بافت بیضه
داده‌های حاصل از Real-time و نتایج آنها در جدول ۴-۴ و شکل ۴-۵ نشان داده شده است سطح معناداری آنها با استفاده از آزمون t دو نمونه‌ای مستقل مورد بررسی قرار گرفت. پس از تعیین کارایی PCR (با گذاشتن رقتهای مختلف از یک نمونه cDNA برای پرایمر)، نتایج توسط نرم افزار REST نیز آنالیز شد (جدول ۴-۵). کاهش بیان ژن Kdm5d از نظر آماری معنادار بود. هر گروه از ۵ نمونه تشکیل شده است. در شکل ۴-۵، وجود یک پیک منفرد، بیانگر اختصاصی بودن محصول PCR میباشد.
جدول (۴-۴): دادههای گزارش شده توسط دستگاه Applied Biosystems برای آنالیز کمی ژن Kdm5d
گروهها
Ct (Gapdh)
Ct (Kdm5d)
ΔCt
ΔΔCt
۲^-ΔΔct
کنترل ۱
۰۶/۲۱
۳۱/۳۱
۲۵/۱۰
کنترل ۲
۱۹/۱۹
۴۵/۲۹
۲۵/۱۰
کنترل ۳
۷۳/۱۹
۷۳/۲۹
۰/۱۰
کنترل ۴
۳/۲۲
۵/۳۱
۲/۹
کنترل ۵
۱/۲۲
۳/۳۲
۲/۱۰
میانگین
۴۴/۰±۹۸۱/۹
۴۴/۰±۰۰۴/۰
۰۳/۱
آزمون ۱
۰۰۵/۲۱
۱۷/۳۳
۱۷/۱۲
آزمون ۲
۵۷/۲۰
۲۶/۳۲
۶۹/۱۱
آزمون ۳
۳۸/۲۰
۷/۳۲
۳۲/۱۲
آزمون ۴
۲۲/۲۳
۲۱/۳۴
۹۸/۱۰
آزمون ۵
۵۷/۲۲
۳۶/۳۳
۷۸/۱۰
میانگین
۶۸/۰±۵۹/۱۱
۶۸/۰±۶۱/۱
۳۵/۰
P(H1) Results
۹۵% C.I.
Std. Error
Expression
Reaction Efficiency
Type
Gene
۰.۰۱۰ DOWN
۰.۰۴۲-۰.۸۶۶
۰.۰۸۷-۰.۵۳۵
۰.۲۱۰
۱.۰
TRG
Kdm5d
نمودار (۴-۵): نمودار بیان نسبی ژنKdm5d.
شکل (۴-۵): منحنی تفکیک ژن مربوطه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *