مقاله با موضوع Saudi Arabia، دانشگاه تهران، perceptions

پایان نامه کارشناسی ارشد، ص49.
25. ظهوری، قاسم. 1378، “کاربرد روش‌های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت”، تهران: نشر میر
26. عبدالباقی، م؛ بشری، ا، (1383)، بررسی موانع و مشکلات استقرار سیستم های اطاعاتی در بخش منابع انسانی وزارت نفتف پایان نامه کارشناسی ارشد. انشگاه تهران، دانشکده مدیریت ، ص50.
27. علاقه بند، علی(1385)، سلامت سازمانی بانک ها، فصلنامه مدیریت در آموزش، ش23،ص15.
28. فرهنگی علی اکبر و حسین زاده علی،دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی،مجله تدبیر،شماره157،سال 1384.
29. قره‌خانلو، مهدی. 1387، “بررسی میزان استفاده از بانکداری اینترنتی در یران”، www.ilcll.ir
30. قلیچ لی، بهروز و خداداد حسینی، سیدحمید و مشبکی، اصغر (1387)،”نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی” ، دوماهنمامه علمی-پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد، سال پانزدهم، شماره 32.ص 28.
31. کابارانزاد قدیم، ع، (1388)، بررسی روند شاخص های توسعه مالی و رابطه علی آن با رشد اقتصادی در ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ص20.
32. لوالیه، توماس و تلیه، آلبرت. (1386)، مدیریت نوآوری، ترجمه منوچهر انصاری و امیر سامان خیرخواه، انتشارات سازمن مدیریت صنعتی.
33. معین ، محمد ، فرهنگ معین .سرایش-گسترش فرهنگ ، 1389 ، چاپ اول ،ص 1105.
34. مقیمی، سیدمحمد.1377، “سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی”، اصفهان: نشریه ترمه
35. منصوری، ا؛ یاوری، م، (1383)، بانکداری نویندر تئوری و عمل، چاپ سوم، تهران: انتشارات بانک سپه، ص45.
36. میشکین، فردریک. (1378)، “پول، ارز، بانکداری”، جهانخانی، علی و پارسائیان، علی. تهران: انتشارات سمت
37. نوش آبادی، ف، (1387)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، ص35.
38. ناصر، فرهاد(1382)، “شناسایی عوامل موثر در گرایش مشتریان بانک‌های تجاری به خدمات بانکداری الکترونیک”، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
39. نوش آبادی، ف، (1387)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، ص35.
40. ونوس، ع، (1383)، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت در مدیریت ریسک برون سپاری سیستم های اطلاعاتی در بانک های تجاری ایران. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1(3)،ص 19.
41. هاوکینز، دل. بست، راجر وکانی، کنث. 1385، “رفتار مصرف کننده: تدوین استراتژی بازارایابی”، روستا، احمد و بطحایی، عطیه. تهران: انتشارات سارگل
42. یزدانی، ا؛ دهنوی، م، (1384)، بانکداری داخلی-تجهیز منابع پولی، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات موسسه عالی بانکداری، ص9.
منابع انگلیسی:
1. Abdullah Al- Somali. S,Gholami. R, Clegg.B, 2008, ” an investigation the acceptance of online banking in Saudi Arabia” , jouranal of technovation, Vo1 .7 , No .4 , pp.1-12
2. Alaghband.P,(2006), “Adoption of electronic banking services by Iranian customers, Master thesis continuation courses marketing and ecommerce”, lulea university of technology
3. Allen, D., Shore, L., & Griffeth, R. (1999). A model of perceived organizational 1 support. Unpublished manuscript, University of Memphis andGeorgia State University
4. Amin. H, 2007, an empirical investigation on consumer acceptance of internet banking in an Islamic bank, “LabbuanBuletin of international business and finance, Vo 1. 5 , pp. 41-65
5.Angle, H.L. and Perry, J.L. (1983) ‘Organisational commitment: individual and organizationalinfluences’, Work and Occupations, Vol. 10, pp.123-146.
6.Aquino, K., & Griffeth, R. W. (1999). An exploration of the antecedents and consequences of perceived organizational support: A longitudinal study. Unpublished manuscript, University of Delaware and Georgia State University
7.Aube, C., Rousseau, V. and Morin, M.E. (2007), “Perceived organizational support and organizational commitment: The moderating effect of locus of control and work autonomy”, Journal of Managerial Psychology, Vol. 22 No. 5, pp. 479-495.
8- Beck.H, 2001, “Banking is essential, banks are not. The future of financial intermediation in the age of the internet, ” netnomics, Vo1. 3 , No. 1 , pp7-22
9.Berry , L . ; Relationship Marketing of Services : Growing interest , emerging perspectives ; Journal of the Academy of Marketing Science , vol . 23 , 1995.
10.Bjarnason , Tomas .(2009) , The Impact of Social Recognition on Organizational Commitment, Intent to Stay, Service Effort, and Service Improvements in an Icelandic Service Setting , Goteborg Studies in Sociology No. 37,pp.9-55.?
11.Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.
12. Burns(2010).”Consumers, Attitudes Towards Online And Mobile Banking In China” ,International Journal Of Bank Marketing,Vol. 23,No.5,P.48.
13.Celik .H, 2008, “what determines Turkish customers’ acceptance of internet banking?”International journal of bank marketing, Vo1. 26, No. 5 , pp. 353-370
13 .Chan. S, Lu.M, 2004″Understanding internet adoption and use behavior: a Hong Kong perspective, “journal of global information management” , Vo1. 12 , No.3 , pp21-43
14. Chau.P.Y.K, Lai. V.S.K, 2004, “An empirical investigation of the determinants of user acceptance of internet banking”, journal of organizational computing electronic commerce, Vo1. 13 , No.2 , PP 123-145
15.Chen, Chen Jui et al. 2005. Leadership effectiveness, Leadership style and employee readiness. Leadership & organization Development Journal 26(4).
16. Cheng. T.C,Lam. D, yeng. A, 2006, “Adoption of internet banking: An Empirical study in Hong Kong “journal of decision support system, Vo1. 42, pp1558-1572
17. Corrocher. N, 2006, “Internet adoption in Italian banks: an empirical investigation, “journal of research policy, Vo1. 35, pp. 533-544
18.Cotterell, N., Eisenberger, R., & Speicher, H. (1992). Inhibiting effects of 9. reciprocation wariness on interpersonal relationships. Journal of Per Personalityand Social Psychology, 62, 658-668.
19.Cramer, D “Job Satisfaction & Organizational Continuance Commitment: A Two – Wave Panel Study”, Journal Of Organizational Behavior, Vol 17. No 4 (1996).
20. Crede.A , 1995,” Electronic commerce and the banking industry: requirement and opportunities for new payment system using the internet” , journal of computer media communication , Vo1 .1 No. 3 , pp. 1-30
21.Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A., & Toth, P. (1997). The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior, 22, 159-180.
22. Delbecq (2011).Critical Success factors for varios strategies in the banking industry.internation journal of bank marketing,17(2),81-9p.22.
23. Davis-LaMastro, V. A. (1995). Factors affecting professional commitment, organizational commitment, and perceived organizational supportin a sample of educators. Unpublished doctoral dissertation, University of Delaware.
24. Durkin. M, Jennings.D, Mulholland. G, Worthington. S, 2008, ” Key influencers and inhibitors on adoption of the internet for banking” , journal of retailing and consumer services, Vo1. 15 , pp. 348-357
25.Eisenberger , R . , Armeli , S . , Rexwinkel , B . , Lynch , P . D . , & Rhoades , L . (2001) . Reciprocation of Perceived Organizational Support . Journal of Applied Psychology , 86 , 42-51 .
25.Eisenberger, R., Cotterell, N., & Marvel, J. (1987). Reciprocation Journal of Personality and Social Psychology, 53, 743-750.
26.Eisenberger, R., Cummings, J., Armeli, S., & Lynch, P. (1997). Perceived organizational support, discretionary treatment, and job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 82, 812-820.
27.Eisenberger , R . , Huntington , R . Hutchison , S . & Sowa , D . (1986 ) . Perceived Organizational Support . Journal of Applied Psychology , 71 , 500 – 507
28.Eriksson. K, Kerem. K, Nilsson. D, 2008,”The adoption of commercial innovation in the former central and eastern European markets”, International journal of bank marketing, Vo1. 26, No. 3, pp154-169
28.Eriksson. K, Kerem. K, Nilsson. D, 2005, “Costumer acceptance of interndt banking in Estonia “, International journal of bank marketing, Vo1. 23, No. 2, pp200-216
29.Gose.E,2008, “IM,thereof I am”, Tccproceeding university of Hawaii.
30.Gounaris. S, Koritos. CH, 2008, ” Investigation the drives of internet banking adoption decision: A Comparison of three alternative framework”, International journal of bank marketing, Vo1. 26 , No.5 , pp282-304
31.Hartshorner. R, Ajjan.H, 2008, “Exploring the role of wen 2 .0 applications in higher education”, the internet and higher education, Vo1. 11 , No. 2 , pp 71-80
32.Hernandz. J.M.C, Mazzon. J.A, 2007, ” Adoption ion of internet banking: proposition and implementation of an integrated methodology approach”, International journal of bank marketing, Vo1. 25 , No .2 , pp. 72-88
33.Hong. W, Thong. J. Y. L,wong. W. M, Tam. K.Y, 2001, “Determinates of user acceptance of digital libraries: an empirical examination of individual differences and system characteristic”, journal of management information system, Vo1. 18, No.3 , pp. 97-124
34.Jenkins. H, 2007,” adopting internet banking services in a small Island State: assurance of bank service quality”,journal of managing service Quality, Vo1. 17 , pp. 523-537
35.Joseph. M, Ston. G. 2003, “An empirical evaluation of us bank customer perceptions: The impact of new technology on service delivery in the banking sector”,International journal of Retail and Distribution management, Vo1. 31 , No. 4 , pp. 190-202
36.Karajluoto. H, Koivumaki.T, Salo.J. 2003, “Individual differences in private banking: empirical evidence from Finland”. Proceeding of 36 Hawaii international conference system science, pp 131-140
37.Lee. J, Allaway. A, 2002, “Effect of personal control on adoption of self-service technology innovations “, journal of services marketing, Vo1. 16 , No. 6 , pp. 553-57
38.Liao.S,Pushao. Y, wang H, Chen. A, 1999, ” The adoption of virtual banking: an empirical study”, International journal of information management, Vo1. 19 , pp 63-74
39.Mattila. M, Karjaluoto. H, Pento. T, 2002, “Electronic banking in Finland: Consumer beliefs and

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *