دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد شکستگی استخوان

دیگری نیست .
پنجم ) اسناد : سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند و براساس ماده 1284 قانون مدنی: سند عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (لنگرودی ،1386 ، ص997 ) .
نوشته نیز به هر علامت یا خطی گفته می شود که بر روی سطحی نمایان باشد ممکن است نوشته مزبور به صورت متداول و یا به صورت رمز باشد و ممکن است بر روی کاغذ ،پوست حیوانات ،لوح گلی،سنگ، صفحه فلزی و یا هر چیز دیگری نوشته و یا حک شده باشد. البته آنچه معمول و متعارف است نوشته هایی است که به خط رایج زمان و بر روی کاغذ نگارش می گردد هر چند این امر به معنای نفی سایر انواع از سند که ممکن است یافت شود نیست. سند لزوماً ضرورت ندارد به صورت نوشته های مزبور باشد بلکه ممکن است حسب مورد،نقشه های ثبت املاک و یا حتی چوب خط های مرسوم در بین مردم بتواند به عنوان سند مورد استناد قرار گیرد.
البته در عین حال نوشته برای آنکه قابل انتساب به شخص باشد باید به وسیله او امضاء شده و یا اثر انگشت و یا مهر مخصوص شخص مبنی بر تأیید مفاد سند در همان سند و یا سند جداگانه ای که موید ادعا باشد وجود داشته باشد در غیر این صورت به لحاظ عدم قابلیت انتساب به شخص ،قابلیت استناد در مقابل آن شخص را نیز از دست خواهد داد . ( شمس ، 1390 ، ص 208 ). معمولاً سند را به دو نوع عادی و رسمی تقسیم نموده اند که سند رسمی در قانون مدنی تعریف شده و سایر اسناد (عادی)دانسته شده اند: ماده 1287 قانون مدنی بیان می دارد: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد سمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی ،در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم یافته باشند رسمی است. و در ماده 1289 قانون مزبور نیز تصریح شده است که : غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. در هر حال اسنا رسمی یا اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک است . یعنی سندی که در ادارت ثبت اسناد و املاک ثبت و صادر می گردد سند مالکیت است که با رعایت مقررات قانونی مربوطه تنظیم می گردد . و یااسناد صادره توسط مامورین ذیصلاح سایر ادارات است که تنظیم می گردد .بر اساس ماده 1287 قانون مدنی هر یک از مامورین ادارات دولتی که با رعایت مقررات قانونی و در حدود صلاحیت خویش مبادرت به صدور سند نمایند سند مزبور سند رسمی محسوب می گردد مثلاً شناسنامه ای که توسط مامور ثبت احوال صادر می گردد سند رسمی است. ویا نهایتاً اسناد تنظیمی توسط دفترخانه های اسناد رسمی است .یعنی دفاتر اسناد رسمی بر اساس ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 جزء واحدهای وابسته به دادگستری محسوب گردیده اند که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ایجاد می شوند. وظائف سر دفتر مطابق ماده 49 قانون ثبت تعیین گردیده است و اسنادی که با رعایت مقررات قانونی در دفاتر رسمی تنظیم گردیده و به ثبت می رسند رسمی محسوب می گردند ( کاتوریان ، 1382 ، 149 ).

در هر حال در یک جمع بندی می توان گفت سند عبارت از نوشته ای که در مقام اثبات دعوی یا دفاع از یک دعوا وپرونده قابل استناد باشد .و این اسناد می تواند رسمی ویا عادی باشد که هرکدام به نوبه خود اهمیت دارد .
1-2-1-6 : مفهوم حکم
احکام ، قسمت عمده دادگاه ها را تشکیل می دهند گرفتن حکم مطلوب در امور ترافعی ، هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعواست و علی القاعده ، با صدور حکم است که خصومت فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می پذیرد. بنابراین مناسب است معیار تشخیص حکم از سایر اعمال دادگاه و نیز انشاء ، اعلام و آثار آن بررسی شود.
از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای قطعی حکم دادگاه ، پیوسته دستوراتی از جانب مرجع قضایی که دادخواست بدان جا تقدیم شده اتخاذ می گردد که دارای آثار یکسان و یکنواختی نمی باشند. تعدادی از این تصمیم ها بیشتر جنبه اداری دارند . البته منظور از تصمیمات اداری تصمیماتی است که دادرس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوا اتخاذ می نماید . مانند دستور تعیین جلسه دادگاه ، اعطای گواهی برای تهیه اسناد مورد ادعای اصحاب دعوا ، تصمیم دادگاه به اعطای نیابت قضایی ، مطالبه پرونده های مورد استفاده ، اعطای گواهی های مختلف مورد درخواست اصحاب دعوا ، تصمیم به انتخاب داور ، کارشناس ، معاینه و تحقیق محلی و غیره ، این تصمیمات را در یک تعریف کلی به تصمیمات اداری تعریف می کنند. با عنایت به این که این تصمیمات قاطع دعوا نیستند ، نحوه اتخاذ آنها و نیز عدول از تصمیمات اداری همیشه آسان است و این تصمیمات ممکن است بر حسب درخواست اصحاب دعوا باشد و یا از جانب دادگاه اتخاذ شود ( شمس ، 1391، ص201).
در یک نگاه کلی و در جمع بندی می توان گفت ، حکم در معنای قضایی خود ، عبارت است از … رای دادگاه ، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن جزئاً یا کلاً باشد حکم ، والا قرار نامیده می شود. ( ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی ) با این کیفیت اگر تصمیم دادگاه با بررسی پرونده راجع به متن دعوا باشد و با بررسی ماهیت ادعا مبادرت به تصمیم نموده و دعوا را فیصله داده باشد و دادرس دادگاه پس از اتخاذ تصمیم فارغ از رسیدگی شده باشد به آن رأی می گویند . دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر آن را ندارد ( ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی ).
در این فصل می توان چنین نتیجه گرفت: در دعوای مسولیت مدنی پس از وقوع حادثه زیان بار و ورود خسارت اگر دو طرف نتوانند در باره چگونگی جبران خسارت و میزان آن به توافق برسند، زیان دیده ناچار است برای الزام مسئول زیان در دادگاه دعوا طرح کنند. لذا دعوای مسئولیت مدنی یک دعوای قضایی مبتنی بر قواعد عام حقوقی است. منتهی دارای شرایط و ویژگیهای چندی می باشد که باید علاوه بر مسائل مسئولیت مدنی دشواریهای مربوط به آئین دادرسی مدنی ، صلاحیت، مستندات و ادله اثبات دعوا را در نظر گرفت تا بتوان با جمیع شرایط چنین دعوایی را در دادگاه صالح مطرح تا قضات به آن رسیدگی نماید.

فصل دوم
ارکان دعوای مسولیت مدنی
2-1 : جایگاه ضرر و فعل زیان بار در دعوای مسئولیت مدنی
شخص وقتی مسئول است که دیگری واقعاً ضرری را متحمل شده باشد . البته ممکن است ضرر مذکور بصورت های گوناگون ظاهر شود، که در این بخش بصورت ضرر مادی ، ضرر معنوی و ضرر بدنی بررسی شده است . لذا ضرر وقتی در خور توجه است که دارای ویژگیهایی باشد و به موردی که جبران آن محدود است مربوط نگردد. شرایط جبران ضرر در گفتار جداگانه و انواع ضرر نیز در گفتاری جدا مورد بررسی قرار گرفته است . در افعال زیان بار نیز این گونه گفته می شود که فعل را چه کسی انجام داده است ( هرجند ممکن است بصورت ترک فعل هم انجام گردد ) مع الوصف مسئولیت مدنی یا ناشی از فعل شخص ، ناشی از فعل اشیاء و یا ناشی از فعل غیر می تواند باشد که هر کدام به صورت جداگانه بررسی گردیده است .
2-1-1 : انواع ضرر ، شیوه های جبران خسارت و شرایط آن
مفهوم ضرر یا خسارت را هر فردی می‌داند. در هرجا که نقص در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست داده شود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید می‌گویند ضرری ایجاد شده است ( بهرامی ، 1390 ، ص 179) .
ضرر نخستین رکن تحقق دعوای مسولیت مدنی و دارای معنای عرفی است که هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارد بر شخص را در بر می گیرد . و به قول یکی از بزرگان حقوق آن چه از جستجوی موارد استعمال این کلمه در ذهن ما مرتکز می شود آن است که ضرر از دست دادن هر یک از مواهب زندگی است ( صفایی و رحیمی ، 1390 ، ص 101 ).
البته هر ضرری قابل جبران نیست بلکه ضرر قابل جبران باید شرایطی داشته باشد که در گفتاری مورد بحث قرار می گیرد .
2-1-1-1 : انواع ضرر

ضرر را به طریق دیگر نیز می‌توان بیان کرد: عبارت است از کاستن یا از دست دادن آن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی که مطلوب انسان است. جای شک و تردید نیست که در این تعریف (کاهش یا از دست دادن وضع طبیعی و یا مقرری قانونی، تثبیت و مطلوبیت) به کیفیت‌ها و کمیت‌ها قابل اختلاف می‌باشد .لذا ممکن است با نظریه ماهیت ضرر که همواره در احوال و رویدادهای شخصی نمودار خواهد گشت صدها قسم تصور شود. مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر که می‌توان به قابل تحمل و غیرقابل تحمل یا قابل جبران و غیرقابل جبران تقسیم‌بندی نمود. ولی ما در ایجاد و قسم کلی ضرر آن را به ضرر مادی و ضرر معنوی و بدنی تقسیم و مختصراً بیان می‌نمائیم. نخست ضرر مادی. ضرر مادی (مالی) زیانی است که بخاطر از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه و کشتن حیوان) یا کاهش ارزش اموال (مثل احداث کارخانه‌ای که باعث کاهش بهای املاک مجاور شود) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به شهرت تجاری و نام تجارتی و علامت صنعتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص برای آنان ایجاد می‌شود. صدمه‌هایی که به سلامت و حیات شخص وارد می‌شود و زیانهای مالی نیز برای او به بار می‌آورد: مانند هزینه درمان و از کار افتادگی و کفن و دفن. بطور مختصر این طور می‌توان گفت که کاستن از دارایی شخص و جلوگیری از فزونی آن به هر عنوان که باشد اضرار به اوست. ضرر ممکن است از اثر از بین رفتن مالی باشد یا در نتیجه از دست دادن منفعتی. اینک مختصراً به بیان ضرر معنوی می‌پردازیم که در ادامه مفصل‌تر توضیح خواهیم داد. تعریف زیان معنوی دشوار است و برای این که مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیرعاطفی است مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی، تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قاطع ممکن نمی‌باشد همه حال می‌توان زیانهای معنوی را نیز به دو گروه تقسیم کرد:


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: زیانهای وارد به حیثت و شهرت و بطور خلاصه آن چه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص است.
ب: لطمه به عواطف و ایجاد تألم و تأثر روحی که شخص، با از دست دادن عزیزان خود، یا ملاحظه درد و رنج آنان می‌بیند.
به طور خلاصه می توان گفت : کاستن از دارایی شخص و پیشگیری از فزونی آن ، به هر عنوان که باشد اضرار به او است . به بیان دیگر ، هر گاه آن چه از دست رفته قابل ارزیابی به پول باشد و صدمه به حقوق مالی برسد ضرر مالی است (پیرآنژل ، رساله تعهدات در حقوق سوئیس). میزان این ضرر ، تفاوت میان دارایی کنونی زیان دیده و دارایی او در صورتی است که فعل زیان بار رخ نمی داد . چنان که اشاره شد ، ضرر مالی که به شخص می رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق )
پیش از این تردید داشتن و از دست دادن منفعت را در زمره ضررها آورند ( لورراسا ، 1375، ص105 ). ولی امروز در متون گوناگون عدم النفع نیز در شمار خسارات آمده است . از جمله در بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری و در زمره ضررهای قابل مطالبه آمده است : منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود. ولی، در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب می خوانیم:
خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر و تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد . پس موضوع مهم در این باره جمع دو حکم و تمیز مفهوم عدم النفع است .
سوم اینکه ضرر بدنی است ، صدمه‌های ‌بدنی ‌را ‌باید زیانی ‌میان ‌دو گروه قبل ‌به ‌شمار آورد، چرا که ‌هر دو‌ چهره ‌مادی ‌و معنوی ‌را دارا است، چون هم ‌از نظر روانی ‌باعث‌ زیان ‌شخص است‌ و هم ‌هزینه‌های ‌درمانی و از کار افتادگی ‌و… ‌را بر دارایی ‌او ‌تحمیل ‌می‌کند. ارزیابی ‌خسارت‌ ناشی‌ از صدمه‌های ‌بدنی ‌دشوار است، زیرا احتمال و حدس‌ در آن‌ مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *