خرید و دانلود پایان نامه سازمان بهزیستی

دانلود پایان نامه

در برنامه‌های مربوط به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
نقاط ضعف
1- تعدد، ناهماهنگی و ناکارآمدی دستگاه‌های دولتی متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در هردو سطح بخشی و فرابخشی که موجب تعارض سیاست‌ها و اقدامات آنها و نیز هم‌پوشانی‌ها و کم‌پوشانی‌ها می‌شود.
2- ضعیف و غیرکارشناسی بودن مدیریت برخی دستگاه‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
3- کمبود نیروی انسانی متخصص و توانمند در سازمان‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ضعف نیروی انسانی شاغل در این دستگاه‌ها در انطباق دانش جهانی با فرهنگ بومی و ملی برای تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
4- کمبود سازمان‌های مردم نهاد و اجتماع محور فعال در زمینه پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
5- ضعف نظام پایش و مراقبت مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اجتماعی با مراجع علمی
6- ضعف رابطه دستگاه‌های متولی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی کشور
7- وجود برخوردهای سلیقه‌ای در تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری، کنترل و زیانکاهی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، بازتوانی افراد دچار مشکل و ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی
8- ضعف رویکرد علت‌نگر و پیشگیرانه در برخورد با مشکلات و آسیب‌های اجتماعی، اولویت نداشتن پیشگیری، بی‌توجهی به ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی و اکتفا به ارائه خدمات به افراد دچار مشکل
9- تغییر الگوی مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و پیچیده‌‌تر شدن آنها نظیر کاهش سن ارتکاب جرم و افزایش سهم زنان در میان افراد دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
10- نبود پایگاه اطلاعاتی جامع در زمینه آسیب‌های اجتماعی
فرصت‌ها
1- وجود نیروهای متخصص در زمینه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
2- حساس شدن جامعه به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی از طریق رسانه‌های گروهی، آمادگی نسبی افکار عمومی برای پذیرش دیدگاه‌های علمی در خصوص آنها و گسترش تدریجی فرهنگ پیشگیری
3- افزایش گاهی زنان از حقوق‌شان
4- حساس شدن جامعه به اصلاح قوانین و مقررات به خصوص در مورد کودکان، جوانان و زنان
5- افزایش تمایل مردم به تشکیل سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های اجتماع محور
6- افزایش سطح آگاهی و سواد عمومی و افزایش امکان تحصیلات دانشگاهی که موجب افزایش مصونیت جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی می شود.
تهدیدها
1- تعمیق شکاف بین نسلی و ضعیف شدن نقش نهادهای خانواده و آموزش و پرورش در جامعه‌پذیر کردن کودکان و نوجوانان
2- ورود هنجارهایی متفاوت با هنجارهای موجود بر اثر افزایش ارتباطات جهانی
3- روند کند رشد مشارکت سیاسی و اجتماعی
4- افزایش شهرکهای حاشیه‌ای و مناطق اسکان غیررسمی (حاشیه‌نشینی)
5- افزایش مهاجرت، چه از کشورهای همسایه به داخل کشور و چه از روستاها به شهرها
3-7-2-2- زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
توصیف وضعیت موجود
1- بر اساس آمارهای سال 1386، 147 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و 841639 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد می‌باشند. که به دلیل نبود یک نظام ثبت آمار و داده‌ها ممکن است همپوشانیهایی در زمینه حمایت از این زنان وجود داشته باشد. همچنین بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی در سال 1383، تعداد زنان مستمری بگیر اعم از زنان بازمانده، بازنشسته و از کارافتاده، 345602 نفر و طبق آمار سازمان بازنشستگی کشوری در سال 1384 تعداد زنان مستمری بگیر 196145 نفر و تعداد زنان وظیفه بگیر 129619 نفر می‌باشد. ممکن است تعدادی از زنان تحت پوشش این سازمان‌ها، از حمایت نهادهای دیگر منیز بهره‌مند بوده باشند و برخی نیز اصولاً تحت پوشش هیچ یک از نهادهای حمایتی قرار نگرفته باشند. بر اساس آمار آخرین سرشماری، در مناطق شهری، 8/14 درصد زنان خانوارهای زن سرپرست از نظر اقتصادی فعال و در مقابل 2/85 درصد آنان نیز غیرفعال بوده‌اند. 4/31 درصد زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار در جامعه شهری و 2/44 درصد در جامعه روستایی دارای درآمد هستند و تنها 3/33 درصد این زنان بیمه بازنشستگی و یا مستمری‌بگیر هستند و مابقی آنها درآمد ثابتی ندارند.
2- اکثر زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار کم‌سواد و فاقد مهارت کافی می‌باشند و به لحاظ افزایش سن و برعهده گرفتن مسئولیت زندگی قادر به اشتغال رسمی و دستیابی به منبع پردرآمدی برای خود نیستند. طبق آمار نسبت باسوادی زنان بین زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار 8/33 درصد نزدیک به دوسوم از آنها بی‌سواد هستند و در این میان تنها 2/3 درصد آنان از تحصیلات عالی برخوردارند.
3- بر اساس سرشماریهای صورت گرفته از بین 12 میلیون خانوار در کشور 4/8 درصد آنان دارای سرپرست زن می‌باشند. از میان بیش از یک میلیون نفر از زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار در ایران 5/34 درصد به تنهایی سرپرستی خانوار را به عهده دارند.

4- 21 درصد از زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار دارای همسر، 5/70 درصد بی‌همسر در اثر فوت، 4 درصد بی‌همسر در اثر طلاق و 5/3 درصد آنها هرگز ازدواج نکرده‌اند. (سازمان بهزیستی کشور 1384).
5- بررسی فقر در ایران به تفکیک جنس سرپرست خانوار نشان می‌دهد که درصد فقر در خانواده‌های زنان سرپرست خانوار بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد است به طوری که در سال‌های 1370، 1375 و 1380 به ترتیب 45، 52 و 5/17 درصد از کل زنان سرپرست خانوار فقیر بوده‌اند.
3-7-2-3- سازمان‌های مردم نهاد
توصیف وضعیت موجود
1- بر طبق قانون و با تکیه بر اصل مشارکت، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان متولی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی موظف به همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در حوزه رفاه است (بند د ماده 6 قانون ساختار) بر همان اساس دخالت دولت تا آنجا وجود دارد که میزان سازمان‌های غیردولتی کفایت لازم برای ارائه خدمات دولت را ننماید (بند 3 همان ماده) از سوی دیگر ماده 12 همین قانون نهادهای خیریه و مدنی یا به عبارت دیگر سازمان‌های غیردولتی را رکن چهارم نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته و رکن سوم خود را مکلف به واگذاری امور اجرایی و تصدیگری خود به این نهادها نموده است. در نتیجه برای تمرکززدایی از وظایف دولت می‌توان و باید به گسترش و فعال‌سازی سازمان‌های مردم نهاد مبادرت کرد.
2- نقش سازمان‌های مردم نهاد برای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از آن نظر جحایز اهمیت است که این سازمان‌ها در کوتاهترین فاصله از مردم هستند و در رابطه مستقیم با ایشان و از سوی دیگر سازمان‌هایی کاملاً غیرانتفاعی هستند که در صورت موفق عمل کردن مواهب بیشماری را با کمترین هزینه نصیب جوامع خواهند کرد. این سازمان‌ها با توجه به فلسفه وجودیشان (خدمت اجتماعی غیرانتفاعی) با مقوله‌های موجود در حوزه رفاه اجتماعی منطبق بوده و فعالیتشان در این زمینه بسیار مثمر ثمر خوهد بود.
3- از سازمان‌های تابعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی با واگذاری بیشترین خدمات قابل واگذاری خود به بخش غیردولتی، رتبه سوم کشور را در واگذاری خدمات به بخش غیردولتی کسب نموده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه درباره رشد و بالندگی و جامعه اسلامی

3-7-2-4- فقرزدایی
توصیف وضعیت موجود
1- در قرن 21 فقر به عنوان یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. آمارها نشان می‌دهد حدود 20% از جمعیت جهان یعنی 3/1 میلیارد نفر در جهان روزانه با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند و در فقر مطلق به سر می‌برند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- در کشور ما هم به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه با مشکل فقر رو به روست و بخشی از جامعه از روند توسعه عقب مانده و با موضوع فقر و بیکاری دست به گریبان هتند. آمارها نشان می‌دهد حدود 14 میلیون نفر از جامعه ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. از این تعداد حدود 5/1 میلیون نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی و 5/4 میلیون نفر هم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند که در مجموع 6 میلیون نفر از افراد زیر خط فقر از خدمات اجتماعی سازمان‌های حمایتی برخوردار هستند. بررسیها نبر اساس بند “ه” ماده 9 شان می‌دهد علاوه بر اینکه هرساله بر حجم افراد نیازمند خدمات اجتماعی و کمکهای اقتصادی افزوده می‌شود تلاش‌های صورت گرفته در سازمان‌های حمایتی هم برای خروج افراد قابل بازتوان در این سازمان‌ها نتایج رضایت بخشی به دنبال ندارد. این موضوع یعنی رسوب افراد و خانوارهای نیازمند در سازمان‌های حمایتی به عنوان یک معضل اسای برای سازمان‌های حمایت کننده مطرح می‌باشد.
3- بر اساس بند “ه” ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توانمندسازی یکی از سیاست‌های اساسی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی بویژه سازمان‌های حمایتی می‌باشد لذا ضرورت دارد توانمندسازی و خروج افراد و خانوراهای قابل بازتوان از چرخه حمایتی به عنوان یک رویکرد اساسی در سازمان‌های حمایتی مورد توجه واقع شود و تلاش‌های مضاعفی جهت توانمندسازی افراد و خانوارهای تحت پوشش سازمان‌های حمایتی صورت پذیرد.
از آمار شاخص‌های مربوط به فقر و ابعاد مختلف فقر چنین برمی‌آید که در مقایسه با کشورهای هم تراز منطقه و کشورهایی که اخیراً رشد قابل ملاحظه‌ای در کاهش فقر داشته‌اند، ایران از بعد بهداشتی، آموزشی، فقر انسانی و برابری جنسیتی در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد. بیشترین ضعف ایران مربوط به شاخص‌های اقتصادی فقر است. البته شاخص اقتصادی فقر در دو قسمت تحلیل شد، شاخص فقر مطلق (افرادی که در روز کمتر از 1 و 2 دلار درآمد دارند) و شاخص نبرابری درآمد که مشخص شد مشکل اصلی ایران مربوط به نابرابری درآمد است به طوری که در ایران 20 درصد ثروتمندترین افراد در حدود 50 درصد درآمد جامعه برخوردارند. بر این اساس، مشکل نابرابری درآمد همواره باید در طراحی برنامه‌های مربوط به فقر مدنظر قرار گرفته و مکانیزم‌های مربوط به کاهش فقر به گونه‌ای طرراحی شوند که کاهش نابرابری درآمد را به عنوان نقطه اصلی مدنظر قرار دهند. استراتژی کاهش فقر تجربه کشورهای شرق آسیا، 1386.

جدول 3-5- شاخص‌های اهداف توسعه هزاره جمهوری اسلامی ایران(1380-1384)
ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی
1380
1381
1382
1383
1384
شاخص 1 – الف) نسبت جمعیت زیر خط فقر یک دلار(ppp) در روز(%)
0.6
0.6
0.5
0.3
0.2
شاخص 1- ب) نسبت جمعیت زیر خط فقر دو دلار(ppp) در روز(%)
6.3
5.5
4.1
3.2
3.1
شاخص 2-الف) نسبت شکاف فقر بر اساس یک دلار(ppp) در روز(%)
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
شاخص 2-ب) نسبت شکاف فقر بر اساس دو دلار(ppp) در روز(%)
1.3
1.1
0.8
0.6
0.6
شاخص 3 ) سهم بیست درصد فقیرترین اقشار در مصرف کل(%)
5.7
5.7
6
5.9
5.9
شاخص 4) شیوع کم وزنی در کودکان زیر پنج‌سال(%)5

شاخص 5 ) نسبت جمعیت زیر حداقل مصرف غذایی(%)
11.9
11.6
11.5
8.8
7
شاخص 5-الف) نسبت شکاف فقر برای خط فقر غذایی(%)
3.5
3.2
3
2.2
1.9

3-7-2-5- توانمندسازی
توصیف وضعیت موجود
1- طرح‌های زیادی در سازمان‌های تابعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص توانمندسازی در حال اجرا می‌باشد، اما آمار و اطلاعات دقیق و صحیح تعداد افراد توانمند شده موجود نمی‌باشد.
3-7-2-6- نظام پرداخت یارانه‌ها
الف: تعریف یارانه
یارانه عبارت است از پرداخت مستقیم و یا غیرمستقیم دولت به تولدکنندگان و یا مصرف کنندگان جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت واقعی کالاها یا خدمات؛ که به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کننده و یا افزایش توان تولید کننده انجام می‌پذیرد.
ب: انواع یارانه
برحسب گروههای هدف: «مصرفی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و صادراتی»؛
برحسب نوع پرداخت: نقدی و غیرنقدی؛
برحسب میزان دقت شناسایی: عام و هدفمند؛
برحسب حوزه اثر پراخت: اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و…؛
برحسب تأثیر بر تراز تجاری: صادراتی و وارداتی؛
برحسب جایگاه در زنجیره ارزش: تولیدی، توزیعی، مصرفی؛
برحسب نوع کالا: صنعتی، خدماتی، کشاورزی.
ج: روش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها
3-1- روش‌های مبتنی بر شناسایی گروههای هدف
ما در این بخش سه روش را مورد بررسی قرار

دیدگاهتان را بنویسید