منبع مقاله با موضوع زمین لرزه، هیدرولوژی، استان تهران، تغییرات اقلیمی

زمینلرزه شناسی به نج هنه ترسیم شده است: – حریم گسلش – ویرانی خیلی شدید – تکانها شدید با ویرانی گسترده – حرکتها تند با خسارت زیاد – روانگرایی و ویرانی شدید کاظم آباد و... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درباره شمایل نگاری، فضای کالبدی، اماکن مذهبی، فرهنگ ایرانی

و محیطِ خالصِ پرستش (توجه کنید: مکان رمزی حضورِ خدا در طبیعت) نیز بی مقدماتی ممکن باشد. این مقدمات باید در محیط و جایگاهی بینابین و واسطی محقق شوند، تا پرستنده بتواند در حرم اصلی مورد... متن کامل

منبع مقاله با موضوع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش کشاورزی، نیروی انسانی

که نسلهای امروز و فردا در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، تلری نموده و فعالیتهای اقتصادی مخرب محیا زیست را ممنوع نموده است امجید مخدوم، سمینار زیست و توسعهد. -۱-۱-۲-۲ برنامه... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درباره ظاهر و باطن، مبانی نظری، آثار هنری، طبیعت انسان

روحانی نشات گرفته باشد تا وحدت در صورت و محتوا (موضوع) تحقق یابد. (نوروزی طلب، ۱۳۷۸، ص ۱۲۰) باید دید در صورت هنری چه کیفیتی وجود دارد که لفظ هنر قدسی به آن ها اطلاق می شود. این کیفیات را... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درباره سلسله مراتب، سلسله مراتبی، زندگی روزانه، مدارس اسلامی

در سنن خلاق و خلاقیت های سنتی نیست بلکه جوهره سنت و سنن الهی در آفرینش است. هنر به معنی حقیقی و قدسی آن ذاتا اصیل و واجد قوه خلاقانه در کشف صور بدیع هنری است. (نوروزی طلب، ۱۳۷۸،... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درباره روانشناسی، ارتباط با طبیعت، دسترسی مناسب، انعطاف پذیری

یکى از طرف هاى گفتگو براى اثبات نظرات خودش از معیارهاى خاصى استفاده مى کند، امّا براى نقد دیدگاه حریف خود از معیارهاى دیگرى بهره مى جوید. به تعبیر دیگر، باید از دوگانگى در معیارها یا... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد با موضوع هخامنشیان، دوره ساسانی، دین زرتشتی، ادیان توحیدی

جمال و کمال مطلق و برقراری پیوندی منطقی میان آسمان و زمین متجلی گشته است. مکان مقدس به عنوان مخلوق معماری مقدس مکانی است ناهمگون، برای تجلی ذات الهی و عالم برتر که زمینه حیات معنوی... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد با موضوع شمایل نگاری، فضای کالبدی، اماکن مذهبی، فرهنگ ایرانی

و محیطِ خالصِ پرستش (توجه کنید: مکان رمزی حضورِ خدا در طبیعت) نیز بی مقدماتی ممکن باشد. این مقدمات باید در محیط و جایگاهی بینابین و واسطی محقق شوند، تا پرستنده بتواند در حرم اصلی مورد... متن کامل