به رسمیت شناختن

دو معنا را در بر دارد.”۱۹۹ این دو اصطلاح تمایزی را نشان می دهد که کانت بین دو نوع عقل عملی یعنی عقل عملی تجربی و عقل عملی محض گذاشته است. عقل عملی محض در امر مطلق یافت می شود در... متن کامل

مفاهیم تحلیلی

براساس حکم عقل عمل می‌کند. یعنی در این روند تنها عقل نقش اساسی ایفا می کند و بر اساس حکم خود اقدام به برساختن قانون در حیطه ی اخلاق می کند .بدین سان کانت، اعتبار و حجیت و منشاء هنجار... متن کامل

گزاره های اخلاقی

پدیداری شناخت داشته باشیم. دریافت ما صرفاً دریافت پدیداری است و به نومن دسترسی نداریم. ” مقولات به پدیدارها اعمال می شود نه به ذوات معقول. پدیدار عبارت است از “متعلق تجربه... متن کامل

گزاره های اخلاقی

که باشد تا آنجا درست میداند که به زیبائی خداوند نزدیک باشد.کمال از خداوند سرچشمه می گیرد و عقل انسان خیر را می تواند تشخیص دهد. تا اینجا تعریفی واقع گرایانه ارائه میدهد و درایده خیر... متن کامل

سیستان و بلوچستان

آغاز به حد کافی بالا باشد، مشاهده می‌شود. سرعت پلیمریزاسیون طی محدودهII یا ثابت باقی می‌ماند (رفتار D) و یا اینکه قدری با زمان افزایش می‌یابد (E). رفتار اخیر ممکن است فوراً و یا بعد از... متن کامل