دانلود پایان نامه درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، سازمان ملل متحد، جامعه آماری

ومعماری
• کتابخانه دانشگاه علوم اجتماعی
• منابی مهندسان مشاور باوند
فیشهای جمیآوری شده ابتدا طبرهبندی مو وعی شده تا با توجه به رورت قسمتهای مختلف بتوان از آنها استداده نمود و قسمتی از منابی و مأخذ استداده شده در این رساله کتابهای شخصی نگارنده بوده است.
-۱۲-۱ جامعه آماری
جامعه آماری در نظر گرفته شده در محدوده مورد مشالعه در منشره وسییتر از آن به گونهای که در ارتباط مستریم و غیرمستریم در ارتباط با آن قرار گرفته است حتی با تأ یرگذاری اندک در نظر گرفته شده است. استان البرز به عنوان محدوده اصلی دربرگیرنده شهر کرج و استانهای همجوار و تهران به عنوان ایتخت و عامل تأ یرگذار اصلی در جامعه آماری مذکور در نظر گرفته شده است.
-۱۳-۱ روش تحلیل
اطالعات بدست آمده از منابی آماری و کتابخانهها و مرکز اطالعاتی تکمیل شده با جای گرفتن در قال اصلی آنها در این تحریق با توجه به فر یه تحریق مورد تحلیل قرار گرفت و س از تجزیه و تحلیل مشال به نتیجه گیری و ارزشیابی تئوریهای ارائه شده رداختهایم
-۱۴-۱ محدویتها شوهش
• محدودیت منابی اطالعاتی
• همکاری نکردن اهالی اساکنان محالتد و خودداری کردن از اس گویی به سواالت.
• عدم همکاری شاغالن رسمی و غیررسمی به خصوص در زمینه مصاحبه و ر کردن رسشنامه.
• نبود امنیت کافی دربعضی از محالت که تنهایی نمیتوانستند وارد محالت شوند محرق در این زمینه با مشکالت زیادی مواجه بود.
• وجود افراد معتاد و بزهکار که در محالت راکنده بودند و مشکالتی را از نظر فعالیتهای میدانی برای محرق ایجاد میکردند.
• امکان گرفتن عکس و فیلم وجود نداشت به علت برخورد تند شاغلین غیررسمی که در خانههای
به ظاهر مسکونی مخدیانه فعالیت میکردند.
• باالبودن مخارج و هزینهها مالی برا انجام شوهش اخرید اطالعات، تهیه نرشه و چاکد. نبود مرکز جامی اطالعاتی جهت دریافت منابی محدوده مورد مشالعه.
فصل دوم : چهارچوب نظری پژوهش )ادبیات تحقیق(
مرولهای که به نام توسعه ایدار میشناسیم که بر یک نظم اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیشی استوار شده است.این نظم در طوم زمان، از نظر محتوا، روششناسی و هدفهای اصلی خود تغییر کرده است.
برای آگاهی از این تغییرات باید به عر بازگردیم و ابتدا روند تغییرات مدهوم توسعه و در ادامه سیر تحوم تاریخی مدهوم توسعه و ایداری را بررسی کنیم، تا از نحوه و زمان یدایش مدهوم توسعه ایدار و تعاریف مشرح به شکلی آشکار مشلی گردیم.در ادامه چارچوب نظری توسعه ایدار بررسی میشود که شامل مکات فکری، رویکردهای توسعه و محیا، دیدگاهها و گدتمانهای مشرح و مداهیم و دغدغههای مرتبا با توسعه و ایداری و تعاریف موجود در کندرانسهای جهانی و دیدگاههای نظریه ردازان است.در رداختن به چارچوب تجربی توسعه ایدار آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار در ژوهانسبورگ به عنوان تجربهای جهانی تشریح گردیده است و درادامه تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران به عنوان روند تجربه شده مورد بررسی قرار گرفته است.
-۱-۲ تعاریف و اصطالحات
-۲-۱-۲ تعاریف توسعه پایدار
-۱-۱-۱-۲گزارش کنفرانسهای جهانی محیط زیست و توسعه
الف صورتمجلس کمیسیون جهانی محیا زیست و توسعه سازمان ملل:
واژه توسعه ایدار که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت، اولین بار در سام ۱۹۸۰ در نشریات مربوط به استراتشی حداظت جهانی رسماً وارد ادبیات توسعه گردید و اهمیت آن از دیدگاه محیا زیست جهانی و توسعه جوامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
این واژه با گزارش بروانتلند ۱۹۸۷، به نام آینده مشترک ما عمومیت یدا کرد و در دو گزارش همدلی با زمین و برنامه کار برای قرن ۲۱ بیشتر به آن رداخته شد.
دو تعریف عمده و گستردهای که در ادبیات توسعه به آن اشاره میشود مربوط به دو تعریدی است که در گزارشهای سرنوشت مشترک ما و همدلی با زمین آمده است.
۱د
توسعه ایدار; توسعهای است که نیازهای جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون اینکه قدرت
نسلهای آینده را برای برطرف کردن نیازهایشان موردمعامله قرار دهد.
این کمیسیون توسعه ایدار را توسعهای میداند که نیازهای نسل فعلی را بدون کاهش توانایی
نسلهای آینده دربرآورده ساختن نیازهایشان تأمین میکند.یا به عبارت دیگر توسعه ایدار یعنی
اینکه عالوه بر سرمایههای ساخته دست بشر همچون جاده، مدرسه و بناهای تاریخی و سرمایه
انسانی از قبیل دانش و مهارتها، سرمایههای طبیعی ـ زیستمحیشی از جمله هوای اک، آب
سالم، جنگلهای بارانی، الیه اوزون و تنوع زیستی را برای نسل آینده به یادگار گذاریم.
۲د
توسعه ایدار:‎“اعالی کیدیت زندگی انسانها، تا زمانی که در چهارچوب ظرفیت اکوسیستمهای
برطرفکننده این نیازها باشد.”
و صورت مجلس برونتلند ویشگیهای زیر را برای توسعه ایدار برشمرده است چنین توسعهای کیدیت کلی زندگی را حدظ میکند، دسترسی مستمر به منابی طبیعی را میسر میسازد و از
آسی های زیستمحیشی ماندگار جلوگیری میکند.توسعه ایدار یعنی اینکه به جای از میان بردن سرمایه زمین از درآمد آن استداده کنیم.
-۲-۱-۱-۲ گزارش سمپوزیوم الهه جزء اسناد اجالس زمین
در حدود ۴۰۰ ندر از متدکران برجسته باحرفه و سوابق تجربی مختلف در تاری
۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۱۹۹۱
گرد هم آمدند تا با بحث درباره مدهوم توسعه ایدار به تدوین برنامه اجرایی برای
ایداری زندگی انسان در
سیارهای که در حام کوچک شدن است بیردازند. اینکار با ابتکار و کوشش موریس استرانگ دبیرکل
کندرانس محیا زیست و توسعه ملل متحد و ابتکار وزارت همکاریهای توسعهای کشور هلند و برنامی عمران ملل متح محرق یافت.
بنابراین گزارش توسعه ایدار، فرایندی است که در آن سیاستهای اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعت و سایر سیاستها به نحوی طراحی میشوند که موجز توسعهای است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی ایدار میباشد و مدهوم آن انجام سرمایهگذاری به قدر کافی در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی است به طوریکه بدهی اجتماعی برای نسلهای آینده بوجود نیاید.
منابی طبیعی باید به نحوی بکار گرفته شود که بدهی اکولوژیکی از طریق استداده بیش از حد منابی و ظرفیتها و بهرهوری زمین رخ ندهد . رداخت تمام بدهیهای عر افتاده اعم از بدهیهای اقتصادی، اجتماعی یا اکولوژیکی در گرو قابلیت ایداری است.
الزمه ایداری موازنه دقیق بین نیازهای اجباری امروز و نیازهای فردا، بین انگیزههای خصوصی و اقدامات عمومی، بین حرص و ترحم اجتماعی افراد و همدردی اجتماعی میباشد.
-۳-۱-۱-۲ گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، توسعه ایدار را به این صورت تعریف میکند :توسعه ایدار، عبارت است از مدیریت و حداظت اساسی از منابی طبیعی و جهت دادن فنآوری و سنتها به طریری که اطمینان حاصل شود که نیازهای انسانی برای همیشه، در حام حا ر و برای نسل آینده برآورد میگردد.توسعه ایدار اکولوژیکی بهترین و ایدهآمترین نوع توسعه محسوب میگردد و عبارت است از:
توسعهای که کیدیت کلی زندگی را در حام و آینده بهبود بخشیده، به طوری که فرایندهای اکولوژیکی روری را برای ادامه زندگی حدظ نماید. چنین توسعه ایداری از زمین، آب، گیاهان و منابی ژنتیکی حداظت میکند، از نظر محیا زیستی مخرب نبوده، از نظر تکنولوژیکی مناس و از نظر اقتصادی
توجیه ذیر است.همچنین این الگوی توسعه از نظر اجتماعی ذیرفته شده است.
بر این اساس فعالیتهای توسعهای باید براساس نیازهای اجتماعی تدوین شود.این فعالیتها شامل روشهای ساختمانی و بیولوژیکی، ترویج روشهای نوین، تالش در جهت مشارکت عمومی و مردمی و آموزش و تبلیغات میباشند.سیس گزینههای رقی از نظر اقتصادی مورد توجه قرارگیرد و در نهایت فرایندهای اکولوژیکی مورد بررسی واقی شوند.طبیعی است در جایی که این فرایندها به نوعی مختلف شوند و یا نادیده انگاشته شوند، توسعه ایدار نمیتواند تحرق یابد.در بخش فرایندهای اکولوژیکی بایستی منابی طبیعی مدنظر قرارگیرند.خاک و آب از مهمترین ودر دسترسترین منابی طبیعی در فرایندهای اکولوژیکی هستند افصلنامه محیازیست، ۱۳۷۹د.
-۴-۱-۱-۲ کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد)
اولین اجالس توسعه ایدار یا به عبارتی اجالس زمین در سام ۱۹۹۳ برگزار شد که طی آن ۱۱۷ ندر از رهبران و مرامات بلند ایه جهان در کندرانس محیا زیست و توسعه سازمان ملل متحد در شهر ریودوژانیرو کشور برزیل گرد هم آمدند.برگزارکنندگان کندرانس ریو توسعه را به حداظت از محیا زیست ربا دادهاند و با این کار بر کشمکش بینادینی که در نحوه سنجش یشرفت انسان و طبیعت وجود دارد، انگشت گذاردهاند (کشمکشی میان اقتصاد و اکولوژی ).در نظر اقتصاددانان در بررسی مسائلی از قبیل ساندازها، سرمایهگذاریها، و رشد، مالحظات اکولوژیکی نکاتی فرعی هستند که عامل مهمی در مدم اقتصادسنجی بزرگتر به شمار نمیروند.اکولوژیستها با بررسی و مشالعه روابا یچیده موجودات زنده با محیاشان به تجربه دریافتهاند که نامحدود انگاشتن منبی طبیعت درنهایت به خسارتی جبراننا ذیر منجر خواهد شد.
اصل ۴ اعالمیه ریو به دولتها تأکید میکند که به منظور دستیابی به توسعه ایدار، حداظت از محیا زیست باید به عنوان جزء تدکیکنا ذیر توسعه تلری شود و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد.
در تدوین اصل مذکور مبنی بر توافق بر سر توسعه سازگار با محیا زیست، اتحادیه جهانی حداظت از طبیعت و منابی طبیعی افشاری کرد و بنیان دقیق برنامهریزی برای توسعه و هماهنگ با محیا زیست را ایهگذاری کرد که تاکید میکند سیاستهای توسعه باید با هدف محرومیتزدایی، بهبود کلی او اع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حمایت از تنوع گونههای زیستی و برای جریانهای اساسی اکولوژی و ترویت سییستمهای حیات صورت ذیرد امحمدحسن حبیبی، ۹۹ – ۱۱۲ :۱۳۷۹د.
در مذاکراتی که به تشکیل اجالس سران ختم میشود، تکتک کشورها در برخورد با مسائل غیرخودی نرش اکولوژیستها را ابراء کردهاند و در مواجهه با مسائل خودشان موا ی اقتصاددانان را گرفتهاند افصلنامه محیا زیست، ۱۹۹۲د.
-۵-۱-۱-۲ گزارش توسعه انسانی پایدار سازمان ملل متحد
توسعه انسانی ایدار به معنای آن است که ما اخالقاً موظدیم در حق نسل بعدی دست کم به همان خوبی عمل کنیم که نسل بیش از ما در حق ما عمل کرده است.توسعه انسانی ایدار به این معنی است که سشح کنونی مصرف را نمیتوان برای مدتی طوالنی با باال آوردن بدهی و قر ی که دیگران باید ادا کنند، حدظ کرد .این توسعه همچنین به معنای آن است که برای اجتناب از دیدآوردن بدهی اجتماعی برای نسلهای آینده، باید در آموزش و رورش و حدظ سالمت جمعیت کنونی، سرمایهگذاری کافی به عمل آید و باالخره، توسعه ایدار انسانی به معنای آن است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *