پایان نامه نسبت قیمت به سود هر سهم و کیفیت گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در شرایط بحرانی که ممکن است به دلیل تجدید ارائه صورتهای مالی ایجاد شود، ترس و فقدان تجربه مدیریت بهطور ناخودآگاه باعث اتخاذ... متن کامل