دانلود پایان نامه ارشد درمورد مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه و اهداف آرمانی

دانلود پایان نامه

فهرست مطالب :
1 ) فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 ) مقدمه : 1
1-2 ) بیان مسئله :‌ 1
1-3 ) ضرورت انجام تحقیق: 5
1-4 ) سوالات تحقیق : 6
1-4-1 ) سوال اصلی : 6
1-4-2 ) سوالات فرعی : 6
1-5 ) هدف ها : 7
1-5-1 ) اهداف آرمانی : 7
1-5-2 ) اهداف اصلی : 7
1-5-3 ) اهداف فرعی : 7
1-6 ) فرضیه ها :‌ 7
1-7 ) کاربردهای متصور از تحقیق: 7
1-8 ) مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان نامه : 8
1-9 ) روش انجام تحقیق: 8
1-9-1 ) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : 8
1-9-2 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   برنامه ریزی آرمانی و فن آوری اطلاعات