پایان نامه درمورد میزان درآمد ماهیانه و عوامل اقتصادی


Widget not in any sidebars

نمودار 2-1- شاخص های عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی…………………………………………………….19
نمودار 3-1- توزیع آزمودنی ها بر حسب سن…………………………………………………………………………..36
نمودار 3-2-توزیع آزمودنی ها بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………..37
نمودار 3-3- توزیع آزمودنی ها بر حسب محل سکونت……………………………………………………………..38
نمودار 3-4- توزیع آزمودنی ها بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………39
نمودار 3-5- توزیع آزمودنی ها بر حسب میزان درآمد ماهیانه ……………………………………………………40
نمودار 3-6- توزیع آزمودنی ها بر حسب وضعیت اشتغال ………………………………………………………….41
نمودار 3-7- مکان سرقت بر حسب ویژگی های مکان……………………………………………………………….42
نمودار 3-8- محل سرقت (شهری – روستایی- عشایری)……………………………………………………………43
نمودار 3-9- سابقه کیفری سرقت احشام آزمودنی ها………………………………………………………………….44
نمودار 3-10- تأثیر توانایی جسمانی براساس پاسخ آزمودنی ها……………………………………………………49
نمودار 3-11- شناسایی قبل از سرقت احشام براساس پاسخ آزمودنی ها……………………………………….50
نمودار 3-12- کسب احترام بیشتر از طریق بدست آوردن پول براساس پاسخ آزمودنی ها………………51
نمودار 3-13- بررسی سرقت احشام برای خود نمایی و نشان دادن قدرت وزرنگی براساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………………………….52
نمودار 3-14- برررسی ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………….53
نمودار 3-15- پایین بودن احتمال دستگیری بر اساس پاسخ آزمودنی ها………………………………………..54
نمودار 3-16-فروش آسان احشام در بازار بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………55
نمودار 3-17- دامداری و پرورش احشام به شیوه ی سنتی به عنوان یکی از عوامل تقوت کننده سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………….56
نمودار 3-18- تأثیر فقدان اهرمهای کنترلی در فروش احشام و گوشت بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………57
نمودار 3-19- تأثیر عدم وجود مجازات مناسب برای سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها………58
نمودار 3-20- تأثیر عدم برخورد قاطع و حتمی با سارقان احشام و در نتیجه کاهش ریسک حاصل از ارتکاب جرم بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………………………………………………………………59
نمودار 3-21- تأثیر نظارت کم رنگ پلیس در سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………60
نمودار 3-22- بررسی تاثیر نوع و میزان برخورد با سارقین در سرقت احشام براساس پاسخ آزمودنی ها………………………………………………………………………………61
نمودار 3-23- وضعیتهای ارتکاب آسان سرقت احشام بر اساس پاسخ آزمودنی ها…………………………62