پایان نامه درباره دانش آموزان، دانش آموز، گروه کنترل

آزمایش شده است.
جدول 3-4. نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیگ ساو بر پیشرفت تحصیلی
ضریب اتا
Pp
مقدار F
میانگین مجذورات
DDf
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر وابسته
80/0
01/0
26/161
75/841
11
75/841
عامل بین گروهی
پیشرفت تحصیلی
—-
—-
—–
22/5
338
34/198
خطا بین گروهی
94/0
001/0
12/693
75/1011
11
75/1011
عامل درون گروهی
—-
—-
—–
46/1
338
46/55
خطای درون گروهی
94/0
001/0
57/594
90/867
11
90/867
تعامل
جدول فوق نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس جیگ ساو بر متغیر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم را نشان داده است. همانطور که از مشخصات جدول فوق مشخص است عامل بین گروهی با مقدار 26/161 =F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. هم چنین عامل درون گروهی با مقدار 12/693=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. تعامل بین دو موقعیت (پیش آزمون و پس آزمون) و گروه ها (آزمایش و کنترل) با مقدار 90/867=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش معنادار بوده است. بنابراین می توان گفت که روش تدریس جیگ ساو به صورت قابل توجهی موجب افزایش میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم شده است.
فرضیه دوم: روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم در درس علوم تاثیر دارد.
جدول 4-4. خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی
آزمون
گروه ها
تتعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تفاضل میانگینها
مقدار T
Df
P
پیش آزمون
کنترل
220
57/2
24/1
12/0-
30/0-
38
7076/0
آزمایش
220
70/2
33/1
پس آزمون
کنترل
220
87/2
19/1
12/10-
58/15-
38
001/0
آزمایش
220
13
65/2
جدول فوق نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل بین دو گروه آزمایش و کنترل را در متغیر نمرات درس علوم تجربی پایه ششم بر اساس روش تدریس در حد تسلط در دو مرحله پیش آزمون و پس و آزمون نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نمی شود. اما در مرحله پس آزمون تفاوت دو گروه در متغیر نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی با مقدار تی 58/15- در سطح آلفای 01/0 معنی دار است
جدول 5-4. نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس، متغیر پیشرفت تحصیلی
سطح معنی‎داری
Ddf2
Ddf1
مقدار f
69/0
338
11
15/0
برای بررسی اثر بخشی روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شده. برای استفاده از آزمون تحلیل کواریانس پیش فرض همگنی واریانس ها ضروری است. برای آزمون این پیش فرض نتایج آزمون لون در جدول فوق ارائه شده است. که با مقدار69/0=f، و مقدار آلفای 15/0 معنی دار نیست به این معنی که عدم معنی داری فرض نابرابری واریانسها را رد می کند و نشان می دهد که داده های پژوهش حاضر برای تحلیل کواریانس مناسب هستند. در جدول زیر نتایج آزمون تحلیل کواریانس ارائه شده است.
جدول 6-4. نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی
ضریب اتا
P
مقدار F
میانگین مجذورات
Df
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر وابسته
76/0
01/0
77/124
61/525
1
61/525
عامل بین گروهی
پیشرفت تحصیلی
—-
—-
—–
20/4
38
31/159
خطا بین گروهی
89/0
01/0
83/333
80/561
1
80/561
عامل درون گروهی
—-
—-
—–
68/1
38
95/63
خطای درون گروهی
88/0
01/0
10/297
500
1
500
تعامل
جدول فوق نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس در حد تسلط بر متغیر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم را نشان داده است. همانطور که از مشخصات جدول فوق مشخص است عامل بین گروهی با مقدار 77/124 =F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. هم چنین عامل درون گروهی با مقدار 83/333=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. تعامل بین دو موقعیت (پیش آزمون و پس آزمون) و گروه ها (آزمایش و کنترل) با مقدار 10/297=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش معنادار بوده است. بنابراین می توان گفت که روش تدریس در حد تسلطموجب افزایش میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم شده است
نمودار 2-4. نمودار متغیر پیشرفت تحصیلی براساس شرایط پیش آزمون و پس آزمون
نمودار فوق بیانگر دو مطب است. اول اینکه در ابتدای شروع خطوط رگرسیون دو گروه کنترل و آزمایش از یک نقطه تقریباً همسان شروع می شود. بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته متغیر پیشرفت تحصیلی وجود دارد که این شرط یکی از پیش فرض‏های لازم برای انجام تحلیل کواریانس است. دوم اینکه نمودار فوق رشد نمرات دو گروه کنترل و آزمایش را در پس آزمون نشان می دهد. همانطور که نمودار فوق نشان می دهد نمرات گروه آزمایش در متغیر پیشرفت تحصیلی پس آزمون از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. به نحوی که موجب تفاوت معنادار بین دو گروه گروه کنترل و آزمایش شده است.
فرضیه سوم: بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم با روش تدریس جیگ ساو و یادگیری در حد تسلط تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 6-4. خلاصه نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی
آزمون
گروه ها
تتعداد
میانگین
انحراف استاندارد
تفاضل میانگینها
مقدار T
DDf
P
پیش آزمون
جیگ ساو
220
47/2
34/1
22/0-
53/0
338
59/0
در حد تسلط
220
70/2
33/1
پس آزمون
جیگ ساو
220
17/16
88/2
17/3
69/3
338
01/0
در حد تسلط
220
13
65/2
جدول فوق نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل بین دو روش تدریس جیگ ساو و در حد تسلط را در متغیر نمرات درس علوم تجربی پایه ششم را در دو مرحله پیش آزمون و پس و آزمون نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی داری بین دو روش تدریس مشاهده نمی شود. اما در مرحله پس آزمون تفاوت درو گروه در متغیر نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی با مقدار تی 17/3در سطح آلفای 01/0 معنی دار است. به این معنی که نمرات دانش آموزانی که با روش تدریس جیگ ساو آموزش دیده اند از نمرات دانش آموزانی که در حد تسلط آموزش دیده اند بیشتر است.
جدول 7-4. نتایج آزمون لون برای بررسی فرض برابری واریانس، متغیر پیشرفت تحصیلی
سطح معنی‎داری
df2
df1
مقدار f
91/0
38
1
012/0
برای بررسی اثر بخشی روش تدریس در جیگ ساو و حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. برای استفاده از آزمون تحلیل کواریانس پیش فرض همگنی واریانس ها ضروری است. برای آزمون این پیش فرض نتایج آزمون لون در جدول فوق ارائه شده است. که با مقدار012/0=f، و مقدار آلفای 91/0 معنی دار نیست به این معنی که عدم معنی داری فرض نابرابری واریانسها را رد می کند و نشان می دهد که داده های پژوهش حاضر برای تحلیل کواریانس مناسب هستند. در جدول زیر نتایج آزمون تحلیل کواریانس ارائه شده است.
جدول 8-4. نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط
ضریب اتا
Pp
مقدار F
میانگین مجذورات
Df
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
متغیر وابسته
14/0
001/0
20/6
51/43
1
51/43
عامل بین گروهی
پیشرفت تحصیلی
—-
—-
—–
01/7
38
37/266
خطا بین گروهی
96/0
001/0
24/1174
2880
1
2880
عامل درون گروهی
—-
—-
—–
45/2
38
20/93
خطای درون گروهی
38/0
001/0
56/23
80/57
1
80/57
تعامل
جدول فوق نتایج آزمون تحلیل کواریانس اثر بخشی روش تدریس در حد تسلط بر متغیر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم را نشان داده است. همانطور که از مشخصات جدول فوق مشخص است عامل بین گروهی با مقدار 20/6 =F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. هم چنین عامل درون گروهی با مقدار 4/1174=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. تعامل بین دو موقعیت (پیش آزمون و پس آزمون) و گروه ها (آزمایش و کنترل) با مقدار 56/23=F، در سطح آلفای 01/0 معنادار است. به طور کلی نتایج نشان داد که افزایش میانگین نمرات پس آزمون در گروه آزمایش معنادار بوده است. بنابراین می توان گفت که روش تدریس در حد تسلط موجب افزایش میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه ششم شده است.
نمودار 3-4. نمودار مقایسه دو روش تدریس جیگ ساو و در حد تسلط براساس شرایط پیش آزمون و پس آزمون
نمودار فوق بیانگر دو مطب است. اول اینکه در ابتدای شروع خطوط رگرسیون دو گروه کنترل و آزمایش از یک نقطه تقریباً همسان شروع می شود. بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته متغیر پیشرفت تحصیلی وجود دارد که این شرط یکی از پیش فرض‏های لازم برای انجام تحلیل کواریانس است. دوم اینکه نمودار فوق رشد نمرات دو روش تدریس جیگ ساو و در حد تسلط را در پس آزمون نشان می دهد. همانطور که نمودار فوق نشان می دهد نمرات گروه جیگ ساو در متغیر پیشرفت تحصیلی پس آزمون از رشد بیشتری برخوردار بوده است. به نحوی که موجب تفاوت معنادار بین دو روش تدریس جیگ ساو و در حد تسلط شده است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه:
مدت هاست که در نظام آموزشی ایران معلمان با تکیه بر روش های سنتی ، بویژه سخنرانی ، شاگردان را به حفظ و تکرار مفاهیم علمی ترغیب می کنند و علی رغم اینکه در محافل علمی و تربیتی و حتی اجرایی صحبت از فعال بودن شاگرد ، رشد فکری و آزاد اندیشی می شود ، عملا چنین نظرگاه هایی جنبه عملی نیافته اند (کرامتی،1386).
به اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت ، دانش آموزانی که از طریق یادگیری فعال به یادگیری می پردازند نه تنها بهتر فرا می گیرند بلکه از یادگیری لذت بیشتری می برند . زیرا به جای اینکه شنونده صرف باشند فعلا در جریان یادگیری مشارکت می کنند و خود را مسئول یادگیری خویش می دانند (کرامتی،1382). از جمله روش های فعالی که امروزه توجه صاحبنظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است اگوی جیگ ساو است .
شواهد تحقیقاتی نشان می دهد که بیشتر مسائلی که در روش سنتی و غیر فعال به چشم می خورد در رویکرد مشارکتی به حداقل می رسد (وایکر و نانری، 1997). مطالعه انایوبازی نیز نشان داد دانش آموزانی که در گروه های مشارکتی به یادگیری می پردازند نسبت به کسانی که بطور انفرادی یاد می گیرند پیشرفت تحصیلی و احساس مسئولیت بیشتری دارند . (آنویوبازی،2002).
یکی از دلایل پویایی و کارآمدی نظام های مدام روش های یاددهی و یادگیری را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند و همواره از بهترین روش ها و اثربخش ترین آنها استفاده نموده اند . تئوری و تحقیق و عمل همواره سرمایه های بهبود و پیشرفت در این کشورها برای رشد و اعتلای نیروی انسانی بهترین ابزارها و وسیله ها را به خدمت گرفته اند . در این کشورها تدوین روش های یاددهی و یادگیری اساسی و بررسی و ارزیابی انها جزء وظایف اصلی مربیان و متخصصان تربیتی بوده است و جای تعجب نیست که در مورد روش نوین و فعال یادهی و یادگیری می توان شاهد صدها مطالعه تحقیقاتی و صدها اثر علمی و مقاله و…در این کشورها بود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *