پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی پاسخگویان، توزیع فراوانی، انحراف معیار، درصد تجمعی

معیار
۶.۹۷۵۴۲
واریانس
۴۸.۶۵۶
حداقل
۱۵.۰۰
حداکثر
۶۲.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۸ تا ۴۰، نمرهای بیش از ۲۵ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۱۵ و بالاترین ۶۲ و میانگین ۴۹/۲۶ میباشد.
۴-۱۰) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها
جدول شماره ۴-۱۵: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۷.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۸.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۳.۰
۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۴.۰
۱۰.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۷.۰
۱۱.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۱۵.۰
۱۲.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۲۳.۰
۱۳.۰۰
۱۴
۱۴.۰
۱۴.۰
۳۷.۰
۱۴.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۴۹.۰
۱۵.۰۰
۱۳
۱۳.۰
۱۳.۰
۶۲.۰
۱۶.۰۰
۱۶
۱۶.۰
۱۶.۰
۷۸.۰
۱۷.۰۰
۱۷
۱۷.۰
۱۷.۰
۹۵.۰
۱۸.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۸.۰
۱۹.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۸ : توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها
جدول شماره ۴-۱۶: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به افراد و گروهها
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۱۴.۲۸۰۰
میانه
۱۵.۰۰۰۰
انحراف معیار
۲.۵۲۶۹۵
واریانس
۶.۳۸۵
حداقل
۷.۰۰
حداکثر
۱۹.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۴ تا ۲۰،نمرهای بیش از ۱۴ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۷ و بالاترین ۱۹ و میانگین ۲۸/۱۴ میباشد.
۴-۱۱) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد نسبت به تکلیف
جدول شماره۴-۱۷: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد نسبت به تکلیف
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۳.۰
۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷.۰
۵.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۱۹.۰
۶.۰۰
۱۵
۱۵.۰
۱۵.۰
۳۴.۰
۷.۰۰
۲۷
۲۷.۰
۲۷.۰
۶۱.۰
۸.۰۰
۳۱
۳۱.۰
۳۱.۰
۹۲.۰
۹.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۹۷.۰
۱۰.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۸.۰
۴۹.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۹ : توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد نسبت به تکلیف
جدول شماره۴-۱۸: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد نسبت به تکلیف
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۷.۶۵۰۰
میانه
۷.۰۰۰۰
انحراف معیار
۶.۱۰۷۴۱
واریانس
۳۷.۳۰۱
حداقل
۳.۰۰
حداکثر
۴۹.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۲ تا ۱۰،نمرهای بیش از ۶ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۳ و بالاترین ۴۹ و میانگین ۶۵/۷ میباشد.
۴-۱۲) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر تعهد
جدول شماره ۴-۱۹: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر تعهد
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۵۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۵۷.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲.۰
۶۱.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۴.۰
۶۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۷.۰
۶۶.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹.۰
۶۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۰.۰
۶۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۱.۰
۷۰.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۳.۰
۷۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۴.۰
۷۵.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۵.۰
۷۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۶.۰
۷۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۷.۰
۸۰.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۹.۰
۸۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۰.۰
۸۲.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۲۳.۰
۸۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲۵.۰
۸۴.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۶.۰
۸۵.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۷.۰
۸۶.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۳۰.۰
۸۷.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۳۳.۰
۸۸.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۳۸.۰
۸۹.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۴۳.۰
۹۰.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۴۵.۰
۹۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۴۶.۰
۹۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۴۸.۰
۹۴.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۵۳.۰
۹۵.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۵۴.۰
۹۶.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۵۷.۰
۹۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۵۹.۰
۹۸.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۶۳.۰
۹۹.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۶۸.۰
۱۰۰.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۷۱.۰
۱۰۱.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۷۲.۰
۱۰۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۷۵.۰
۱۰۴.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷۹.۰
۱۰۷.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۸۳.۰
۱۰۹.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۸۷.۰
۱۱۱.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۹۰.۰
۱۱۳.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۲.۰
۱۱۴.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۴.۰
۱۱۶.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹۶.۰
۱۱۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۹۷.۰
۱۲۵.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۱۰: توزیع درصدی نمرات متغیر تعهد
جدول شماره ۴-۲۰: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر تعهد
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۹۲.۵۲۰۰
میانه
۹۴.۰۰۰۰
انحراف معیار
۱۷.۸۹۵۵۰
واریانس
۲۵۲.۶۳۶
حداقل
۵۱.۰۰
حداکثر
۱۲۵.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق، از نمره بین ۲۵ تا ۱۲۵، نمرهای بیش از ۹۳ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۵۱ و بالاترین ۱۲۵ و میانگین ۵۲/۹۲ میباشد.
۴-۱۳) وضعیت نمرات پاسخگویان در متغیر توانمندی
جدول شماره ۴-۲۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر توانمندی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
ارزش
۶۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱.۰
۷۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲.۰
۷۳.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۳.۰
۷۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۴.۰
۸۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۶.۰
۸۴.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۷.۰
۸۵.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۹.۰
۸۶.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۱۲.۰
۸۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۴.۰
۸۸.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۱۵.۰
۹۰.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۱۷.۰
۹۱.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۲۰.۰
۹۲.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۱.۰
۹۴.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۲.۰
۹۶.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۲۳.۰
۹۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۲۵.۰
۹۹.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۳۰.۰
۱۰۰.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۳۳.۰
۱۰۱.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۳۵.۰
۱۰۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۳۷.۰
۱۰۳.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۴۰.۰
۱۰۴.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۴۱.۰
۱۰۵.۰۰
۵
۵.۰
۵.۰
۴۶.۰
۱۰۶.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۴۸.۰
۱۰۷.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۵۰.۰
۱۰۸.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۵۲.۰
۱۰۹.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۵۵.۰
۱۱۰.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۵۹.۰
۱۱۱.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۶۱.۰
۱۱۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۶۳.۰
۱۱۳.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۶۴.۰
۱۱۴.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۶۶.۰
۱۱۶.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۶۹.۰
۱۱۷.۰۰
۴
۴.۰
۴.۰
۷۳.۰
۱۱۸.۰۰
۸
۸.۰
۸.۰
۸۱.۰
۱۱۹.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۸۲.۰
۱۲۰.۰۰
۱
۱.۰
۱.۰
۸۳.۰
۱۲۱.۰۰
۳
۳.۰
۳.۰
۸۶.۰
۱۲۲.۰۰
۲
۲.۰
۲.۰
۸۸.۰
۱۲۴.۰۰
۱۲
۱۲.۰
۱۲.۰
۱۰۰.۰
کل
۱۰۰
۱۰۰.۰
۱۰۰.۰
نمودار هسیتوگرام شماره ۴-۱۱: توزیع درصدی نمرات متغیر توانمندی
جدول شماره ۴-۲۲: نتایج شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر توانمندی
تعداد
ارزش
۱۰۰
بی پاسخ
۰
میانگین
۱۰۵.۸۵۰۰
میانه
۱۰۷.۵۰۰۰
انحراف معیار
۱۴.۰۰۸۲۰
واریانس
۱۹۶.۲۳۰
حداقل
۶۶.۰۰
حداکثر
۱۲۴.۰۰
بر اساس یافتههای حاصله از جدول توصیفی، بیش از نیمی از پاسخگویان، در متغیر فوق ، از نمره بین ۳۰ تا ۱۵۰، نمرهای بیش از ۱۰۷ کسب نمودهاند. لازم به ذکر است، پایینترین نمره ۶۶ و بالاترین ۱۲۴ ومیانگین ۸۵/۱۰۵ میباشد.
بخش دوم: آمار استنباطی
۴-۱۴) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی
فرض صفر: بین تعهد و توانمندی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض یک: بین تعهد و توانمندی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲۳: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی
نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که، چون Sigبدست آمده (۰۰۰/۰) کمتر از ۰۵/۰ است ، بین تعهد و توانمندی در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه آماری معناداری وجود دارد. شدت رابطه (۷۲۳/۰) در سطح قوی میباشد. با توجه به نتایج این آزمون هرچه توانمندی بالا باشد، میزان تعهد نیز افزایش مییابد. در مجموع میتوان بیان داشت که، فرضیه پژوهشی “بین تعهد و توانمندی رابطه معناداری وجود دارد” با ۰۵/۰ خطا تأیید می گردد.
۴-۱۵) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد
فرض صفر: بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض یک: بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲۴: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد
نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که، چون Sig بدست آمده (۰۰۰/۰) کمتر از ۰۵/۰ است ، بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه آماری معناداری وجود دارد. شدت رابطه (۵۰۳/۰) در سطح متوسط میباشد. با توجه به نتایج این آزمون هرچه توانمندی در بعد اعتماد بالا باشد، میزان تعهد نیز افزایش مییابد. درمجموع میتوان بیان داشت که، فرضیه پژوهشی “بین تعهد و توانمندی در بعد اعتماد رابطه معناداری وجود دارد” با ۰۵/۰ خطا تأیید میگردد.
۴-۱۶) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت
فرض صفر: بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض یک: بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲۵: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت
نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که، چون Sig بدست آمده (۰۰۰/۰) کمتر از ۰۵/۰ است ، بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه آماری معناداری وجود دارد. شدت رابطه (۷۰۱/۰) در سطح قوی میباشد. با توجه به نتایج این آزمون هرچه توانمندی در بعد دانش و مهارت بالا باشد، میزان تعهد نیز افزایش مییابد. در مجموع میتوان بیان داشت که، فرضیه پژوهشی “بین تعهد و توانمندی در بعد دانش و مهارت رابطه معناداری وجود دارد” با ۰۵/۰ خطا تأیید میگردد.
۴-۱۷) فرضیه: بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات
فرض صفر: بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض یک: بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲۶: نتایج آزمون همبستگی در بررسی رابطه بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات
نتایج جدول فوق بیانگر این مطلب است که، چون Sig بدست آمده (۰۰۰/۰) کمتر از ۰۵/۰ است ، بین تعهد و توانمندی در بعد ارتباطات در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه آماری معناداری وجود دارد. شدت رابطه (۸۱۵/۰) در سطح قوی میباشد. با توجه به نتایج این آزمون هرچه توانمندی در بعد ارتباطات بالا باشد، میزان تعهد نیز افزایش مییابد. در مجموع میتوان بیان داشت که، فرضیه پژوهشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *