منبع تحقیق درباره نرم افزار، حقوق کودک، حضانت

به نظر اکثر علما، زن و آدم کور را می‌توان وصی قرار داد. 384
3ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت
ولایت بر مال زمانی پایان می‌پزیرد که سبب آن زایل شود و سبب صغر است که با بلوغ و رسیدن به سن رشد مالی ولایت پایان می‌یابد و رشد با اختبار (آزمایش) و تجربه شناخته می‌شود. همچنین وصایت وصی با بلوغ قاصر به سن رشد مالی و برگشت ولایت ولی یا عزل قاضی یا پذیرفتن استعفای وی منتهی می‌شود، یا فاقد اهلیت شدن وصی یا ثبوت غیبت یا مرگ وصی یا مرگ قاصر با صادر شدن رأی از دادگاه پایان می‌یابد جز اینکه در حالت العته و جنون باشد که لازم به رأی دادگاه نیست.385
خاتمه و نتیجه گیری
براساس آنچه که گفته شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در ازدواج موقت و اکثر ازدواج‌های نوظهور، نسب کودکان ثابت می‌شود و به طبع نسب، حقوق برای این کودکان ثابت است؛ زیرا همان طور که بیان شد همه فقهای اهل سنت و امامیه اتفاق نظر دارند که در ازدواج‌های صحیح یا دائم، وطی به‌شبهه و نکاح فاسد حقوق کودکان ثابت است و در زنا نسب ثابت نیست؛ ولی در امامیه بیان شده است که کودکان خارج از نکاح، حق نفقه و حضانت آنان ثابت می‌باشد و بر زانی واجب است حق کودک خود را بدهد. همچنین در ازدواج موقت، فقها در مذاهب اهل سنت و امامیه بر این اتفاق نظر دارند که حقوق فرزندان ناشی از ازدواج متعه ثابت است البته امامیه ازدواج متعه را ازدواجی صحیح می‌دانند و می‌گویند که کودکان ناشی از این نوع ازدواج همانند ازدواج دائم دارای حقوقی هستند ولی اهل سنت، به دلیل عدم اجازه ولی و حضور شهود، این نکاح را نکاحی فاسد می‌دانند و اما بیان می‌کنند که در ازدواج فاسد، حقوق کودکان،ازجمله: حق نسب، نفقه، حضانت، ولایت، رضاع وغیره ثابت است. اما در خصوص ازدواج‌های نوظهور، با بیان تعاریف وحکم شرعی از نگاه اهل سنت می‌توان چنین گفت که به عقیده فقهای اهل سنت، اکثر این ازدواج‌ها صحیح، بعضی فاسد و بعضی باطل شمرده می‌شوند؛ در این صورت وقتی ازدواجی صحیح دانسته شود، حقوق کودکان ناشی از آن هم باید ثابت باشد. پس می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ازدواج‌های نوظهور و موقت، با توجه به حکم شرعی از نظر اهل سنت و امامیه زیر مجموعه ازدواج صحیح، وطی به‌شبهه، فاسد و باطل قرار می‌گیرند که در همه این ازدواج‌ها، حقوق کودکان ثابت است و باید حقوق کودکان ناشی از آنها را رعایت کرد؛ البته جز نکاح باطل که آن هم از نظر شرعی حقوقی از جمله توارث در آن برای کودکان وجود ندارد اما بقیه حقوق که شامل حق حضانت، نفقه، حفظ ونگهداری کودک است، باید رعایت کرد.
همچنین با آنچه در این نوشتار آمد، می‌توان گفت که برای اینکه مشخص شود آیا نکاحی ـ هر نکاحی، با هر نامی و در هر زمانی ـ در دایره شرع قرار دارد یا نه، باید آن را در چارچوب ارکان و شرایط و تعریف نکاح صحیح قرار داد که اگر در آن قرار گرفت، به تبع، تمام حقوق افراد تعریف شده در این نکاح ـ زوج، زوجه، کودک و عصبات ـ ثابت می‌شود و به‌طبع اگر نکاحی در این چارچوب قرار نگرفت در دایره نکاح وطی به‌شبهه، فاسد جا می‌گیرد که در آنها نیز با توجه به فقه و عرف مذاهب می‌توان حقوق شرعی و عرفی کودکان ناشی از این ازدواج‌ها را تعیین کرد؛ البته درباره نکاح‌های وطی به‌شبهه و فاسد باید گفت که اگر افراد به آنها جاهل باشند و ندانند که نکاح‌شان صحیح نیست، می‌توانند مشمول آنچه باشند که گفته شد با این توضیح که اما با شرط جاهل بودن، نکاحشان زنا محسوب نمی‌شود.
منابع
1. إبراهیم، إبراهیم عبد الرحمن، المدخل لدراسه الفقه الإسلامی تاریخه و مصادره و نظریاته العامه، عمان، 1999م، دار الثقاله للنشر و التوزیع، چ اول، ص 119-118.
2. ابن براج، المهذب ، ج ?، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
3. ابن رشد، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد،ج 4 ،نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
4. ابن قدامه، ا الکاسانی ،بدایع الصنایع، ج2 نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
5. ابن منظور، لسان العرب، ج4و ج 2و7)؛ نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
6. ابن نجیم ، بحر را ئق ، ج 3، ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
7. ابوزهره، محمد، احوال شخصیه انتشارات دار الفکر عربی ،چاپ دوم، قاهره
8. الاشقر ، اسامه عمر سلیمان ،مستجدات الفقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق ، انتشارات دار النفائس سال 1420 ه چاب اول عمان
9. اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، در یک جلد، دار العلم – الدار الشامیه، لبنان – سوریه، اول، 1412 ه‍ ق)
10. امام خمینی، توضیح المسائل (امام خمینى)؛ نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
11. امام خمینی، توضیح المسائل ،محشى – امام خمینى،ج‌2، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
12. امام مالک، المدونه کبری، ج3. نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
13. انصاری ،قدرت الله و پژوهشگران مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ،موسوعه احکام الاطفال و ادلتها ،شیرازی ج ?، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
14. بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى‌، قواعد الفقهیه، ج?، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
15. بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم‌ الحدائق الناضره 24و25ج، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی‌ـ تا
16. بدرالعینی، محمود بن احمد، البنایه فی شرح الهدایه ج 5
17. پارسا ،فرزاد ، ترجمه محمد عزیز حسامی، فقه منهجی در مذهب شافعی، ، سنندج، انتشارات کردستان، چاپ اول، 1384، ج 2
18. تهانوى، موسوعه اصطلاحات العلوم الاسلامیه، جزء سوم، ص 753؛بی جا ، بی تا.
19. الجارحی ،عبد رب النبی علی ،الزواج العرفی المشکله و الحل ، انتشارات دار الروضه قاهره
20. الجریسی ، دکتر خالد بن عبد الرحمن ، فتاوای علما البلد الحرام ،چاپ 4 ،الریاض 1427ه ق
21. الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب اربعه، انتشارات دارالکتب العلمیه، بیروت، 1410ه، جزء 4.
22. جصاص، احکام قر ان، ج3 نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
23. جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی ،سید محمود ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام ، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2،بی تا.
24. حائری طباطبایی ، سید علی ، ریاض المسائل ، ج13،ج12 نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
25. حر عاملی، محمد بن حسن‌ ، وسائل الشیعه،ج ??، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
26. حسینی ادیانی، نکاح معاطاتی مقالات و برسی ها ،1382: ش 74، بی جا
27. حلاق، وائل، نشأه الفقه الإسلامی و تطوره، مترجم: ریاض المیلادی، مراجعه: د. فهد بن عبد الرحمن المحمودی، لیبی، دار المدار الإسلامی، 2007م، چ اول، ص 239-236؛
28. حلی ، ابن ادریس، السرائر ،ج? نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
29. حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى‌، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع‌، ج 2، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
30. مقداد بن عبد اللّه سیورى – مترجم: بخشایشى، عبد الرحیم عقیقى، کنز العرفان فی فقه القرآن – ترجمه؛ ج‌2،
31. حلی، یحیی بن سعید، جامع الشرایع ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
32. حیدرى، على؛ مقاله تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه آن با کنوانسیون حقوق کودک، سایت باشگاه اندیشه
33. خراسانى، على محمدى، شرح تبصره المتعلمین (محمدى)، ج‌2، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
34. خمینی، سید روح الله الموسوی ،تحریر الوسیله،ج 2، چاپ سوم 1408هق، مؤسسه اسماعلیان قم.
35. خوانسارى، سید احمد بن یوسف‌،جامع المدارک ، ج 4، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
36. الدریویش، دکتر احمد بن یوسف بن احمد، الزواج العرفی حقیقه و احکامه و آثاره، انتشارات دار العاصمه السعودیه، چاپ اول، سال 2005م، 1426ه
37. دسوقی ، حاشیه دسوقی ، ج ، 2 ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
38. الرافعی ،سالم بن عبد الغنی، احکام احوال الشخصیه للمسلمین فی الغرب ، انتشارات دارابن‌حزم چاپ اول 2002 م 1423ه
39. الرعینی ، مواهب الجیل ، ج 5، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
40. زحیلی ،وهبه، قضایا الفقه و الفکر المعاصر، بی جا بی تا.
41. الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامیه و ادلته، ج 6، الطبعه الرابعه 1418 ه0ق-1997م دارالفکر بدمشق.
42. زحیلی، وهبه، الوجیز فی فقه الاسلامی، ج 3، انتشارات دار الفکر بدمشق ، سال 2006 م 1427ه ،چاپ دوم.
43. الزرقانی ، شرح الزرقانی علی الموطا ج3 ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
44. سبزواری ،سید عبد الأعلى‌، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام‌،ج 25 ،22 نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
45. سرخسی ،المبسوط، ج5، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
46. سید حکیم، مستمسک العروه، ج 14، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
47. سیستانی ، توضیح المسائل ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
48. شربینی ، محمد بن احمد ، مغنی محتاج ،ج 30، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
49. شربینی ، محمد بن احمد ، الاقناع فی حل الالفاظ اب شجاع ، ج 2 ، ، نرم افزار کتابخانه اهل بیت(ع).
50. شلتوت ،امام اکبر محمود ، الفتاوی ، انتشارات دار الشروق چاپ 12 سال 1403
51. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى‌ ، قواعد و الفوائد، ج 1، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
52. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى‌ ، لمعه دمشقیه، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
53. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه‌، من لایحضر الفقیه، ج3 و5، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2 ،بی تا
54. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌ ، النهایه ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
55. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط فى فقه الامامیه، نشر مرتضوى، تهران، چ سوم، 1387، ج 2.
56. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، مبسوط ، ج 5، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
57. بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى‌، المقنعه، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
58. بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى‌، المقنعه، نرم افزاز جامع فقه اهل بیت(ع) 2
59. شیرازى، ناصر مکارم، کتاب النکاح (مکارم)، ج5 ، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السلام، قم – ایران، اول، 1424 ه‍ ق
60. صادقی تهرانی، رساله توضیح­المسائل، نوین، بی­تا
61. طباطبایى، سید على؛ ریاض المسائل فى بیان الاحکام بالدلائل، نشر موسسه آل البیت(ع)، قم، 1418 ه. ق، چ اول،ج 9
62. طریحی، مجمع البحرین ج6، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
63. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌ ، روضه البهیه، ج6 ، 5نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
64. عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على‌ ، مسالک الافهام الی تنقیح الشرایع الاسلام ، 1380، ج8، ، قم چاپ اول
65. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین‌ جامع المقاصد فی شرح القواعد‌ ، ج 12 نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
66. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ المقدمه، ،مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، دوم، 1414 ه‍ ق
67. عبد الوهاب، خلاف، احکام احوال شخصیه ، چ دوم.
68. عظیمی، حبیب الله، تاریخ فقه و فقها، تهران، 1385، اساطیر، چ اول
69. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، تحریر احکام ، ج 4، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
70. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر،ارشاد اذهان ، ج1، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
71. علامه حلى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء، نشر موسسه آل البیت(ع)، چ اول، ج 14
72. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر، قواعد احکام ، ?ج، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
73. اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى‌، روضه المتقین ،ج ? ، نرم افزار جامع فقه اهل بیت(ع) 2.
74. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین ، ج 5 .
75. فیومی، احمد بن محمد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *