مقاله درمورد دانلود فوتوکاتالیزور، ردانین، باقیمانده، مقادیر

با pH برابر 9
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 9 که با مقادیر 0،5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازه گیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقی مانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقی مانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg 10 است.

جدول 3-6- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر 9

6
5
4
3
2
1
ردیف
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
012/2
998/1
834/1
65/1
196/2
344/2
جذب محلول باقی مانده
57/20
43/20
75/18
87/16
45/22
97/23
غلظت محلول باقی مانده (ppm)

نمودار 3-6- منحنی تغییرات ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دیاکسید (آناتاز) در pH برابر 9

3-2-1-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو تیتانیم دی اکسید (آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 10
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 10 که با مقادیر 0،5 ، 10، 15، 20 و 25 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازه گیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg 20 است.

جدول 3-7- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 10
6
5
4
3
2
1
ردیف
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
912/1
893/1
1/2
213/2
643/2
186/3
جذب محلول باقی‌مانده
74/16
58/16
39/18
38/19
14/23
9/27
غلظت محلول باقیمانده (ppm)

نمودار3- 7- منحنی تغییرات مقدار ردانین باقی مانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر 10

3-2-1-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید(آناتاز) در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 11
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 11 که با مقادیر 0،5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازه گیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقی‌مانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابرmg15 است.

جدول 3-8- مقدار ردانین باقی مانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر11
6
5
4
3
2
1
ردیف
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
22/3
2/3
7/2
08/3
26/3
32/3
جذب محلول باقیمانده
58/25
4/25
4/21
4/24
9/25
4/26
غلظت محلول باقیمانده (ppm)

نمودار 3- 8- منحنی تغییرات مقدار ردانین باقی مانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 11

3-2-1-4- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 12
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 12 که با مقادیر 0،5، 10، 15، 20 و 25 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانو تیتانیم دی اکسید (آناتاز) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازهگیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg20 است.

جدول 3-9- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 12

6
5
4
3
2
1
ردیف
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
502/1
487/1
753/1
042/2
556/2
091/3
جذب محلول باقیمانده
26/13
12/13
47/15
02/18
56/22
28/27
غلظت محلول باقیمانده (ppm)

نمودار 3-9- منحنی تغییرات ردانین باقیمانده پس از واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو تیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر 12

3-2-1-5- اثر مقدار فوتوکاتالیزور در تخریب ردانین در محلول با pH برابر 13
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 13 که با مقادیر 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازهگیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوت
و
کاتالیزور در اینpH برابر mg25 است.

جدول 3-10- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانوتیتانیم دی اکسید (آناتاز) درpH برابر 13
7
6
5
4
3
2
1
ردیف
30
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
372/0
365/0
454/0
639/0
798/0
928/0
339/1
جذب محلول باقیمانده
366/7
228/7
99/8
65/12
8/15
38/18
52/26
غلظت محلول باقیمانده (ppm)

نمودار 3-10- منحنی تغییرات ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو تیتانیم دی اکسید (آناتاز) در pH برابر 13

3-2-2- بررسی اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) بر روی واکنش تخریب فوتوشیمیایی ردانین در محلول بافری باpH های مختلف

3-2-2-1- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول باpH برابر 9
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 9 که با مقادیر 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازهگیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg30 است.

جدول 3-11- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 9
8
7
6
5
4
3
2
1
ردیف
35
30
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزو (mg)
84/0
83/0
87/0
93/0
19/1
43/1
13/2
73/2
جذب محلول باقیمانده
62/8
5/8
88/8
53/9
1/12
6/14
8/21
9/27
غلظت محلول باقیمانده
(ppm)

نمودار 3-11- منحنی تغییرات مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO)درpH برابر 9

3-2-2-2- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول باpH برابر 10
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 10 که با مقادیر 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازهگیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این
نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg25 است.

جدول 3-12- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO ) در pH برابر 10
8
7
6
5
4
3
2
1
ردیف
35
30
25
20
15
10
5
0
مقدار فوتوکاتالیزور (mg)
5/0
46/0
38/0
54/0
68/0
9/0
41/1
72/2
جذب محلول باقیمانده
36/4
01/4
35/3
74/4
94/5
87/7
4/12
8/23
غلظت محلول باقیمانده (ppm)

نمودار 3-12- منحنی تغییرات مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO ) درpH برابر 10

3-2-2-3- اثر مقدار فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در تخریب ردانین در محلول باpH برابر 12
در واکنش‌های مربوط به pH برابر 10 که با مقادیر 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 میلی گرم از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) انجام شد پس از جداسازی فوتوکاتالیزور و اندازهگیری جذب محلول‌ها، میزان ردانین باقیمانده با استفاده از منحنی استاندارد مربوطه به دست آمد. با استفاده از این نتایج منحنی غلظت ردانین باقیمانده نسبت به مقدار فوتوکاتالیزور رسم شد و مشخص شد مقدار بهینه فوتوکاتالیزور در اینpH برابر mg30 است.

جدول 3-13- مقدار ردانین باقیمانده پس از انجام واکنش تخریب فوتوکاتالیزوری در حضور مقادیر مختلف فوتوکاتالیزور نانو روی اکسید (ZnO) در pH برابر 12