مقاله با موضوع زنجیره تأمین، شبکه زنجیره، حمل ونقل، الگوریتم ژنتیک

متمرکز، درک ابعاد ساختاری زنجیره تأمین پیش شرط لازم می باشد. به طور عمومی در زنجیره های تأمین دو بعدساختاری تعریف می گردد:
ساختار افقی وساختار عمودی. ساختار افقی به سطوح سرتاسر زنجیره تأمین اشاره داردوساختار عمودی به تعداد تأمین کنندگان ومشتریان موجود در هر سطح اطلاق می گردد.زنجیره های تأمین با توجه به تعداد سطوح دارای پیچیدگی های مختلفی می باشند.در صورتیکه افزایش یا کاهشی در تعداد تأمین کنندگان ویا مشتریان ایجادشود، آنگاه ابعادزنجیره تأمین تغییر پیدا می کند.هرچند که ابعاد زنجیره تأمین تا حدودی اختیاری ومبهم هستند، اما برای مدلسازان جهت درک محدودیت های کلیدی شبکه زنجیره تأمین مبهم می باشد که به واسطه آن دامنه شبکه زنجیره تأمین مشخص می گردد. ]۲[
در دیدگاه زنجیره تأمین تمامی شرکتهایی که نقشی در تولیدمحصول دارند، مانند حلقه های یک زنجیر به هم متصل اندوسعی در ارائه خدمات بهتر به مصرف کننده ی نهایی محصول دارند.نحوه ی ارتباط این حلقه ها، شبکه ی زنجیره تأمین راتشکیل می دهند.در این قسمت شبکه های زنجیره ی تأمین معرفی می گردند.
۲-۷-۱-شبکه سری
ساده ترین موردمربوط به حالتی است که در هرسطح از زنجیره ، یک بنگاه وجود داردواین بنگاهها به صورت سری با هم در ارتباطند.
شکل۲-۲-شبکه زنجیره تأمین سری]۲۶[
شکل ۲-۲- شبکه سری ]۲۶[
۲-۷-۲-شبکه واگرا
تعدادی از محققان سیستمهای پیشرفته تری را نیز مطالعه نموده اند.دراین حالت هر بنگاه محصول خود را به چندین بنگاه عرضه می کند.به عنوان مثال یک انبار مرکزی، موجودی چند توزیع کننده ی منطقه ای را تأمین می نماید.
شکل۲-۳- شبکه زنجیره تأمین واگرا]۲۶[
۲-۷-۳-شبکه همگرا
این حالت غالبا مربوط به مونتاژ قطعات برای تولید محصول نهایی است.به عنوان مثال چند تأمین کننده با یک کارخانه در ارتباطند.
شکل۲-۴-شبکه زنجیره تأمین همگرا]۲۶[
۲-۷-۴-شبکه مختلط
این شبکه حالتی عمومی زنجیره تأمین می باشد وترکیبی از شبکه های فوق است، که درهرسطح از زنجیره تأمین چندین بنگاه وجود دارد.
شکل۲-۵- شبکه زنجیره تأمین مختلط]۲۶[
مجموعه بنگاههایی که از شروع تا انتهای زنجیره با هم در ارتباطند، دامنه ی زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. درشبکه ی زنجیره تأمین مختلط شکل(۲-۵)، دامنه از بنگاه مواد اولیه تا بنگاه خرده فروش می باشد.
بنگاههای مشابه زنجیره تأمین را یک سطح زنجیره تأمین می نامند. در شکل(۲-۵)، یک سطح از زنجیره تأمین بین خطوط خط نقطه چین مشخص شده است. منظور از زنجیره تأمین دوسطحی زنجیره تأمینی است که دامنه ی آن محدود به دو نوع بنگاه شود].۲۶[
۲-۸-فرآیندهای زنجیره تأمین
یک زنجیره تأمین یک رشته از فرآیندها و جریان هایی است که در بین مراحل مختلف زنجیره تأمین به وقوع می پیوندد و جهت رفع نیاز مشتری به یک محصول با هم ترکیب می شوند . دو دیدگاه مختلف نسبت به اجرا دیدگاه فرآیندی در یک زنجیره تأمین وجود دارد .
۲-۸-۱- دیدگاه سیکلی۹
در این دیدگاه فرآیندهایی که در طول زنجیره تأمین به وقوع می پیوندد ، به چهار چرخه تقسیم می شود که به شرح زیر هستند :
الف) چرخه سفارش مشتری
ب)چرخه پرکردن مجدد
ج) چرخه ساخت
د) چرخه تدارکات
هر کدام از این چرخه ها بین دو مرحله از این زنجیره اتفاق می افتد . البته در همه زنجیره های تأمین نمی‌توان این چهار چرخه را به وضوح مشاهده کرد ، اما در اکثریت زنجیره ها قابل مشاهده است.
۲-۸-۲- دیدگاه کششی – فشاری۱۰
فرآیندهای کششی با شروع تقاضای مشتری اجرا می گردد، اما فرآیندهای فشاری با پیش بینی تقاضای مشتری انجام می گیرد . با این وجود در انجام فرآیندهای کششی ، تقاضای مشتری معلوم و مشخص می‌باشد در حالی که در فرآیندهای فشاری تقاضا نامعلوم و باید پیش بینی گردد.
فرآیندهای کششی ممکن است به عنوان فرآیندهای عکس العملی اطلاق شوند چرا که آنها در مقابل تقاضای مشتری عکس العمل نشان می دهند. فرآیندهای فشاری به عنوان فرآیندهای خطرناک یا نامطمئن شناخته می شوند چرا که آنها پاسخی به پیش بینی هستند تا تقاضای واقعی. حد ومرز فعالیت های کششی و فشاری در یک زنجیره تأمین از یکدیگر مجزا است. دید کششی – فشاری در یک زنجیره تأمین ، زمانی که تصمیمات استرتژیک در ارتباط با طراحی زنجیره تأمین را مورد ملاحظه قرار می دهیم ، بسیار مفید می‌باشد.
۲-۹- برنامه ریزی در زنجیره تأمین
در یک زنجیره تأمین در هر مقطع زمانی باید تصمیمات مجزای زیادی اتخاذ شده وهماهنگ شوند.این تصمیمات دارای اهمیت های یکسانی نیستند.به طور مثال، آنها از این سؤال بسیار ساده”کدام کار بعدی باید توسط کدام اپراتور انجام شود؟”تا یک کار مهم مانند”آیا یک کارخانه باید باز بوده یا بسته شود؟”را شامل می شود. زنجیره های تأمین بسیار پیچیده هستند. بنابراین همیشه لازم است که واقعیت را خلاصه کردواز این مفهوم ساده شده ی واقعیت، به نام مدل، به عنوان پایه ای برای تهیه ی یک برنامه استفاده کرد. کار مهم مدلسازی در این است که واقعیت را درحد امکان ساده، اما با جزئیات لازم ارائه دهد. به عبارتی ازهیچ محدودیت مهم دنیای واقعی صرف نظر نشود.
برنامه ها برای همیشه ایجاد نمی شوند.اعتباریک برنامه به افق برنامه ریزی از پیش تعیین شده محدود می شود. براساس طول افق برنامه ریزی واهمیت تصمیمی که باید گرفته شود، وظایف برنامه ریزی معمولا درسه سطح مختلف طبقه بندی می شوند]۲۷[
برنامه ریزی بلند مدت
برنامه ریزی میان مدت
برنامه ریزی کوتاه مدت
تصمیمات در سطح برنامه ریزی بلند مدت، تصمیمات استراتژیک نامیده می شوند وپیش نیازهای توسعه یک سازمان یازنجیره تأمین را در آینده ایجاد نمایند. آنها معمولا برای چندین سال اثرات بلند مدت وقابل توجهی دارند. درسطح برنامه ریزی میان مدت که تصیمات تاکتیکی نامیده می شوند، شرح مختصری از عملیات متداول را معین می کند. افق برنامه ریزی از شش ماه تا ۲۴ ماه می باشد وتوانایی رسیدن به توسعه های فصلی تقاضا را دارا می باشد. تصمیمات در سطح برنامه ریزی کوتاه مدت که تصمیمات عملیاتی نامیده می شوند، پایین ترین سطح برنامه ریزی است که باید همه فعالیتها را به صورت دستورالعمل برای اجرا وکنترل مشخص کندو به بالاترین رده از جزئیات ودقت نیاز دارد.
به عنوان مثال فعالیت حمل ونقل را دریک سیستم در نظر بگیرید.انتخاب مدل حمل ونقل، تعیین اندازه ی باروتوزیع امکانات وسایل نقلیه ی مختلف به ترتیب مثالهایی از تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی وعملیاتی می باشد.
مدل مورد بررسی در این پایان نامه یک مدل از نوع برنامه ریزی تاکتیکی زنجیره تأمین می باشد.
۲-۱۰- مروری بر تحقیقات پیشین
طراحی شبکه زنجیره تأمین یک طرح بهینه برای مدیریت زنجیره تامین تهیه می کند. مساله مهم، مدیریت عملیات در مدیریت زنجیره تأمین می باشد. طراحی شبکه توزیع یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین است و در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در ادامه مروری بر تحقیقات پیشین خواهیم داشت.
یکپارچهسازی و هماهنگی سیستمهای مجتمع خرید- تولید- توزیع موضوع بسیاری از تحقیقات مسائل زنجیره تأمین در سالهای اخیر شده است. ارنگوک و همکاران [۲۸]، سارمینتو و ناگی [۲۹]، بیلگن و اوزکاراهان [۳۰]، آرشیندر و همکاران [۳۱]، پیدرو و همکاران [۳۲]، میولا و همکاران [۳۳] یک مرور کامل بر روی مدلهای تولید و توزیع انجام دادند. کاندرا و فیشر [۳۴] یک مقاله بنیادی در مورد سیستم یکپارچه تولید، موجودی و توزیع منتشر کردند که به بررسی یک سیستم دو مرحلهای شامل تنها یک تولیدکننده که محصول نهایی را تولید میکند و مسیریابی این محصولات بطوری که تقاضای خردهفروشها تأمین گردد، میپرداخت. چندین مدل که موضوع هماهنگی زنجیره تأمین را بررسی میکردند، در کارهای زیر توسعه یافتهاند؛ دی مته و میلر [۳۵]، فلیپه و فینک [۳۶]، اکسیوغلو و رومین [۳۷]، فومرو و ورسیلیس [۳۸]، لی و همکاران [۳۹]، اوزدامار و یازداک [۴۰]، پارک [۴۱]، ریزک و همکاران [۴۲]، تسیاکیس و پاپاگورگیو [۴۳].
میرزاپور و همکاران به بررسی تولید ادغامی در یک زنجیره تأمین چند محصولی، چند منزلگاهی از طریق یک مدل جدید از بهینه سازی چندهدفه پرداختند ودر نهایت، مدل ارائه شده را به صورت یک برنامه ریزی مختلط اعداد صحیح تک هدفه با بکارگیری روش LP-metric حل کردند].۴۴[
لیونگو وو]۴۵[ یک مدل بهینه سازی پایا برای برنامه ریزی تولید ادغامی احتمالی ارائه دادند. تانگو همکاران ]۴۶[ ، یک روش نوین برای مدلسازی مسایل برنامه ریزی تولید ادغامی چند محصوله با تقاضا و ظرفیت تولید فازی ارائه کرد. تابع هدف مساله مورد نظرکمینه سازی هزینه ی کل تولید ( یک تابع درجه دوم) و تابع هزینه نگهداری موجودی( یک تابع خطی) بود.
فولیا آلتیپارماک و همکاران ]۴۷[ برای حل مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند محصولی یک الگوریتم ژنتیک یکنواخت(دائمی)۱۱ که شامل ساختار جدید رمزگذاری برای طراحی شبکه زنجیره تأمین تک منبعی، چند محصولی و چند مرحله ای است، ارائه کردند. آنها برای بررسی کارایی الگوریتم، نتایج حاصل از الگوریتم را با نرم افزار cplex ،الگوریتم ابتکاری لاگرانژین۱۲ ، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و الگوریتم بازپخت شبیه سازی شده۱۳ مقایسه نمودند. همچنین در سال ۲۰۰۶]۴۸[ نیز آنها یک مدل زنجیره تأمین سه هدفه با اهداف مینیمم کردن کل هزینه ها، ماکزیمم کردن سطح سرویس دهی و ماکزیمم کردن ماتریس استفاده ازظرفیت مراکز توزیع ارائه نموده ومدل پیشنهادی خودرا با یک الگوریتم ژنتیک به منظور به دست آوردن مجموعه جواب های پارتو حل نموده اند.
سجادی و داودپور]۴۹[ مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین دوپله ای را در محیطی معین، تک پریودی و چند محصولی مطرح نمودند. مساله آن ها شامل سطوح تاکتیکی و استراتژیک برنامه ریزی زنجیره تأمین (مکان یابی کارخانه های تولیدی و انبارهای مراکز توزیع، تخصیص تقاضای مشتریان به انبارهای مراکز توزیع و تخصیص مراکز توزیع به کارخانه ها در مدلهای مختلف) بوده و آن ها یک مدل برنامه ریزی عددصحیح مختلط با هدف کمینه سازی کل هزینه شبکه، که شامل هزینه حمل و نقل، زمان تقدم، هزینه نگهداری موجودی و هزینه های عملیات و تاسیس تسهیلات است، ارائه کردند. آنها برای حل مسأله مورد بررسی شان الگوریتم لاگرانژ بر پایه الگوریتم حل ابتکاری برای یک مورد مطالعاتی واقعی ارائه نمودند.
پیشوایی و ترابی ]۵۰[ به بررسی مساله شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته و محصور پرداختند. آن ها با توجه به اهمیت این مسأله در محیط های تولیدی و تجاری به بررسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *