مقاله با موضوع زنجیره تأمین، شبکه زنجیره، زنجیره تامین، تأمین کننده

استفاده از عملگر انتخاب تورنومنت دو- دویی
ذخیره و آرشیو کردن جوابهای نامغلوب که در مراحل قبلی الگوریتم بدست آمده اند (نخبه گرایی) .
در الگوریتم NSGA-II از میان جوابهای هر نسل، تعدادی از آنها با استفاده از روش انتخاب تورنمنت دو- دویی انتخاب میشوند. در روش انتخاب دو- دویی، دو جواب به تصادف از میان جمعیت انتخاب میشوند و سپس میان این دو جواب، مقایسهای انجام ‏میشود و هر کدام که بهتر باشد، نهایتاً انتخاب ‏میشود. معیارهای انتخاب در الگوریتم NSGA-II در درجه اول، رتبه جواب و در درجه دوم فاصله تراکمی مربوط به جواب است. هر چه قدر رتبه جواب کمتر باشد و دارای فاصله تراکمی بیشتری باشد، مطلوبتر است.
با تکرار عملگر انتخاب دو- دویی بر روی جمعیت هر نسل، مجموعهای از افراد آن نسل برای شرکت در تقاطع۵۵ و جهش۵۶ انتخاب میشوند. بر روی بخشی از مجموعه افراد انتخاب شده، عمل تقاطع و بر روی بقیه، عمل جهش انجام ‏میشود و جمعیتی از فرزندان و جهشیافتگان ایجاد ‏میشود. در ادامه، این جمعیت با جمعیت اصلی ادغام ‏میشود. اعضای جمعیت تازه تشکیل یافته، ابتدا برحسب رتبه و بصورت صعودی مرتب میشوند. اعضایی از جمعیت که دارای رتبه یکسانی هستند، بر حسب فاصله تراکمی و بصورت نزولی مرتب میشوند. حال اعضای جمعیت در درجه اول بر حسب رتبه، و در درجه دوم بر حسب فاصله تراکمی مرتب سازی شدهاند. برابر با تعداد افراد جمعیت اصلی، اعضایی از بالای فهرست مرتبشده انتخاب میشوند و بقیه اعضای جمعیت دور ریخته میشوند. اعضای انتخاب شده جمعیت نسل بعدی را تشکیل میدهند. و چرخه مذکور در این بخش، تا محقق شدن شرایط خاتمه، تکرار ‏میشود.
جوابهای نامغلوب بدست آمده از حل مسأله بهینهسازی چندهدفه، غالبا به نام جبهه پارتو شناخته میشوند. هیچ کدام از جوابهای جبهه پارتو، بر دیگری ارجحیت ندارند و بسته به شرایط، میتوان هر کدام را بعنوان یک تصمیم بهینه در نظر گرفت.
۲-۱۳-۲-الگوریتم ژنتیک بر مبنای رتبه بندی نامغلوب(۵۷NRGA)
الگوریتم NRGA که اولین بار توسط مرادی و همکاران ]۸۳[ مطرح شد، مفاهیم پایه ای و گام هایی مشابه الگوریتم NSGAII دارد با این تفاوت که نحوه انتخاب والدین برای ساخت جمعیت جدید در آن متفاوت است .همانطور که قبلا گفته شد الگوریتمNSGAII از عملگر انتخاب بر اساس تورنامنت مزدحم دودویی برای انتخاب والدین استفاده می کند،در حالی که الگوریتم NRGA از عملگر رتبه بندی برپایه چرخه رولت۵۸ استفاده می کند. مراحل و روش کار با این دو الگوریتم به تفصیل در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.
۲-۱۴- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعاریف پایه ای از زنجیره تأمین مطرح می شودوسپس مروری بر مقالات ارائه شده در زمینه برنامهریزی و طراحی یکپارچه شبکه زنجیره تأمین صورت گرفت. در ادامه با توجه به ساختار چندهدفه بودن مسأله مورد نظر، بهینهسازی مسائل چندهدفه و روشهای حل آن مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت وچند نمونه از شاخص های مقایسه معرفی گردیدودر آخر مروری بر کلیات دو الگوریتم پیشنهادی NSGAII و NRGA داشتیم.
فصل سوم
ارائه مدل ریاضی مساله وروش تحقیق
۳-۱-مقدمه
در این فصل با توجه به مطالب گفته شده در فصول قبل یک مدل کلی برای مدل سازی مدیریت زنجیره تأمین پیشنهاد می شود و سپس مرحله اعتبارسنجی مدل به وسیله نرم افزار لینگو و با روش آرمانی فازی برای یک مسئله با ابعاد کوچک انجام خواهد شد و در نهایت راه حل های پیشنهادی جهت حل به وسیله روشهای فراابتکاری به صورت مبسوط توضیح داده خواهند شد.
۳-۲-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای
مدیریت زنجیره تامین محدوده وسیعی از موضوعات را در بر می گیرد که شامل خرید و تأمین، لجستیک و حمل و نقل، بازاریابی، رفتار سازمانی، شبکه، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم های اطلاعاتی و مدیریت عملیات می باشد].۷۳[
می توان مدیریت زنجیره تامین را بدین صورت تعریف کرد : شبکه ای از تسهیلات سازمان یافته که جریان موثر و کارای محصول، مواد و اطلاعات را از تأمین کننده مواد اولیه تا مصرف کنندگان نهایی تشکیل می دهد]۷۴[
به بیانی دیگر زنجیره تأمین مجموعه ای است از تسهیلات، مشتریان، محصولات و روشهای کنترل موجودی، خرید، توزیع و ارتباطات میان تأمین کنندگان تا مصرف کنندگان که این روند با تامین ماده اولیه توسط تأمین کننده آغاز می شود و با مصرف محصول توسط مشتری پایان می یابد].۷۵[
شبکه زنجیره تامین (SCN) یک پلتفرم بهینه برای کارا و موثر بودن مدیریت زنجیره تأمین فراهم می‌کند و طراحی مناسب آن کارایی بسزایی در مدیریت زنجیره تأمین دارد. امروزه این مساله با توجه به گسترش بازارهای بین المللی اهمیت بیشتری پیدا کرده است و شرکتها بیش از پیش به مدیریت زنجیره تامین توجه دارند].۷۶[
مشتری مداری، بازاریابی، توزیع، برنامه ریزی تولید و خرید در سازمانها بطور مستقل و موازی در زنجیره تأمین پیش می روند. هر چند که هر یک از این سازمانها اهداف خود را دارند و اغلب این اهداف در تضاد با دیگری است بنابراین نیاز به روش و شیوه ای است تا این اهداف مختلف را همسوسازی کند مدیریت زنجیره تامین روشی است که می تواند این هماهنگی را بوجود آورد و این هماهنگی را می تواند با طراحی موثر شبکه زنجیره تأمین انجام دهد. می توان مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین را یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری استراتژیک دانست که هدف آن بهینه سازی عملیات کارا در مدیریت زنجیره تأمین برای یک دوره بلند مدت حول زنجیره تأمین است. در این شبکه تعداد، موقعیت، ظرفیت و نوع کارخانه ها، انبارها و مراکز توزیع محصول و همچنین کانال های توزیع، مقدار محصول برای مصرف، تولید و حمل و نقل از تأمین کننده ها تا مشتریان مشخص می شود.
شرایط مسئله :
مساله یک مدل تک محصولی ، چند دوره ای وسه لایه ای می باشد.
مکان و تعداد تامین کنندگان،تولیدکنندگان،مراکز توزیع و مراکز خرده فروش مشخص می باشد.
جریان مواد تنها بین دو سطح متوالی از لایه های شبکه می تواند برقرار باشد.
ظرفیت هر یک از تسهیلات (تأمین کننده) و زمان در دسترس هر کدام از سطوح مختلف نیروی انسانی مشخص می باشد.
پارامترها به صورت قطعی درنظرگرفته شده اند.
در طراحی این شبکه زنجیره تأمین دوهدفه سه لایه به دنبال خروجی هایی نظیر
انتخاب تأمین کنندگان
انتخاب تولید کنندگان
خریدبهینه انواع مواد اولیه و بکارگیری بهینه کارگران درگیر در هر دوره وتعیین نوع بهینه تولید محصولات ، تعیین مسیر بهینه حمل و نقل برای انتقال مواد اولیه به کارخانه، حمل کالاها و تحویل آنها به مشتری.
یک رویکرد بهینه سازی با اهداف حداقل هزینه های زنجیره و حداکثر ارزش تولید که به معنی حداکثر کردن کیفیت می باشد.
امیری ]۷۷[ یک روش ابتکاری بر پایه روش لاگرانژ برای حداقل کردن هزینه های موجود در شبکه برای مدل دو مرحله ای ارائه کرد.ساختار بهینه شبکه تولید و توزیع با محدودیت های عملیاتی و مالی توسط تسیکیاس ]۷۸ [ ارائه شد. از الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل طراحی شبکه زنجیره تامین بطور موثری استفاده شده است،اولین تلاش در این زمینه توسط زهو ]۷۹[ صورت گرفت که در آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک، مدل طراحی شبکه زنجیره تأمین برای مساله تخصیص متوازن به مشتریان با توزیع بی ظرفیت و چندگانه حل شد.چن ]۸۰[ با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش تحلیل سلسله مراتبی فرآیند مدل شبکه زنجیره تأمین دو مرحله ای تک محصوله چند معیاره را حل کردند. یهو ]۸۱[ یک الگوریتم ممتیک برای مینیمم سازی هزینه کل حمل و نقل برای مساله شبکه توزیع سه مرحله ای ارائه کرد. چن ]۸۲[ با استفاده از الگوریتم ژنتیک راه حلی برای مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین چند هدفه ارائه کردند.التیپارک ]۴۸[ مساله طراحی شبکه زنجیره تأمین سه مرحله ای تک محصوله را با کمک الگوریتم ژنتیک و استفاده از روش کدگذاری اولویت محور حل کردند. همچنین آنها این روش را برای مدل چند هدفه شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای نیز پیاده سازی کردند.
همانطور که از ماهیت اهداف در نظرگرفته شده مشخص است، دو هدف مورد نظر با یکدیگر در تضاد هستند. بنابراین بهبود یکی ممکن است باعث تضعیف دیگری گردد و پیدا کردن جوابی که بطور همزمان دو تابع هدف را بهینه سازد، تقریباً غیرممکن است. در نتیجه باید به دنبال جوابهای موازنه شده در اهداف بود. یکی از روشهای بدست آوردن جوابهای نامغلوب (پارتو) استفاده از روشهای فراابتکاری چندهدفه است که در زمان معقولی نسبت به الگوریتمهای کلاسیک، جوابهای نامغلوب بیشتری را تولید میکنند. از اینرو در ادامه فصل الگوریتمهای فراابتکاری مرتبسازی نامغلوب ژنتیک (NSGA-II) جهت بدست آوردن مجموعه جوابهای بهینه پارتو برای مدل ارائه شده، طراحی و پیادهسازی میشوند.
۳-۳- ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین چندهدفه سه مرحله ای
برای ارائه مدل ریاضی مساله، ابتدا فرضیات مساله را یادآوری می کنیم :
– مسأله یک مدل تک محصولی، چند دوره ای وسه لایه است.
– مکان وتعداد تأمین کنندگان، تولید کنندگان ومراکز مشتریان مشخص است.
– سطح تجهیزات در مراکز تولیدی یکسان درنظرگرفته شده است.
– محصول از لحاظ کیفی به q دسته تقسیم بندی می شود.به این صورت که محصول با سطح کیفی یک محصول درجه یک خواهد بود و بهترین کیفیت را داردو محصول با درجه کیفی q محصول با بدترین کیفیت است.
– مواد اولیه با درجه کیفی یک کمترین ناخالصی و با سطح کیفیL بیشترین ناخالصی را داراست.
– نیروی انسانی سطح مهارت ۱ نیروی حرفه ای است ونیروی انسانی سطح k کارآموز است.
– این که محصول از درجه q با چه سطح نیروی انسانی و با چه سطح مواد اولیه ای قابل تهیه است از نظر خبرگان در صنعت با توجه به تجربیات گذشته تعیین شده است.
۳-۳-۱- مجموعه ها
S : مجموعه تأمین کنندگان s=1,2,…,S
L : سطح کیفیت مواد اولیه l=1,2,…L
K : سطح مهارت نیروی انسانی K=1,2,…,K
q : سطح کیفیت محصول نهایی q=1,2,…,q
C : مجموعه مشتریان/خرده فروشان c=1,2,…,C
J : مجموعه تولیدکنندگان j=1,2,…,J
T : دوره t=1,2,…,T
۳-۳-۲- پارامترها
: D_ctتقاضای مشتریc در دوره t
C_s^l : هزینه خرید یک واحد مواد اولیه از تأمین کننده s با سطح کیفی l
C_j^q: هزینه تولید یک واحد محصول نهایی با سطح کیفی q در کارخانه j
?Tc?_sj : هزینه حمل مواد اولیه از تأمین کننده s به تولید کننده j به ازای هر واحد
?Tc?_jc : هزینه