دانلود پایان نامه درمورد دانش آموز، دانش آموزان، مدارس هوشمند

4-8 توزیع فراوانی متغیر مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مقدار
20.00
11
2.8
2.8
23.00
9
2.3
5.0
24.00
50
12.5
17.5
26.00
29
7.3
24.8
27.00
26
6.5
31.3
29.00
18
4.5
35.8
30.00
26
6.5
42.3
31.00
20
5.0
47.3
32.00
29
7.3
54.5
33.00
33
8.3
62.8
34.00
5
1.3
64.0
35.00
40
10.0
74.0
36.00
31
7.8
81.8
37.00
18
4.5
86.3
39.00
30
7.5
93.8
41.00
9
2.3
96.0
42.00
7
1.8
97.8
44.00
9
2.3
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-6 نمودار هیستوگرام مفهوم سازی انتزاعی بعد از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-9 مشخصه های آماری نمرات مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
قبل از هوشمند سازی
400
25.00
47.00
33.7675
4.74180
.565
-.137
بعد از هوشمند سازی
400
20.00
44.00
31.5075
5.69702
.035
-.742
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود کجی توزیع قبل و بعد از هوشمند سازی مثبت است . این بدان معناست که چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به راست است. منفی بودن کشیدگی قبل و بعد از هوشمند سازی نیز حاکی از آن است که توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاه تر است.
جدول 4-10 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه
مقدار
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
16.00
9
2.3
2.3
20.00
9
2.3
4.5
21.00
10
2.5
7.0
22.00
11
2.8
9.8
23.00
9
2.3
12.0
24.00
17
4.3
16.3
25.00
9
2.3
18.5
26.00
11
2.8
21.3
27.00
44
11.0
32.3
28.00
21
5.3
37.5
29.00
27
6.8
44.3
30.00
22
5.5
49.8
31.00
27
6.8
56.5
32.00
18
4.5
61.0
33.00
42
10.5
71.5
34.00
25
6.3
77.8
35.00
11
2.8
80.5
36.00
16
4.0
84.5
37.00
25
6.3
90.8
39.00
20
5.0
95.8
40.00
9
2.3
98.0
41.00
8
2.0
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-7 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال قبل از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-11 توزیع فراوانی متغیر آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مقدار
20.00
9
2.3
2.3
23.00
7
1.8
4.0
26.00
20
5.0
9.0
27.00
26
6.5
15.5
28.00
18
4.5
20.0
29.00
27
6.8
26.8
30.00
18
4.5
31.3
31.00
9
2.3
33.5
32.00
29
7.3
40.8
33.00
29
7.3
48.0
35.00
16
4.0
52.0
36.00
8
2.0
54.0
37.00
69
17.3
71.3
38.00
11
2.8
74.0
39.00
9
2.3
76.3
40.00
20
5.0
81.3
41.00
37
9.3
90.5
42.00
31
7.8
98.3
43.00
7
1.8
100.0
کل
400
100.0
شکل 4-8 نمودار هیستوگرام آزمایش گری فعال بعد از هوشمند سازی مدرسه
جدول 4-12 مشخصه های آماری نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی
تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
کجی
کشیدگی
قبل از هوشمند سازی
400
16.00
41.00
30.3100
5.60647
-.253
-.310
بعد از هوشمند سازی
400
20.00
43.00
34.1100
5.74111
-.328
-.797
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود کجی توزیع قبل و بعد از هوشمند سازی منفی است. این بدان معناست که چولگی توزیع نسبت به توزیع نرمال به چپ است. منفی بودن کشیدگی قبل و بعد از هوشمند سازی نیز حاکی از آن است که توزیع نسبت به توزیع نرمال کوتاه تر است.
4 – 2 تحلیل داده ها
به منظور تائید توصیف داده ها وتعمیم نتایج پژوهش به جامعه ای که نمونه از آن استخراج شده از آزمونهای آماری t دو گروه همبسته استفاده شده است که نتایج آن به ترتیب در جداول زیر آورده شده است.
4- 2- 1 بررسی فرضیه اول
1- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
جدول4- 13 شاخص های توصیفی تجربه عینی قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
تعداد
انحراف معیار
قبل از هوشمند سازی
25.4375
400
4.98832
بعد از هوشمند سازی
27.1175
400
8.82601
جدول4- 14. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
-1.68000
10.10559
-3.325
399
.001
با توجه به جدول فوق از آنجایی که مقدار t در سطح 001/0 معنادار است می توان گفت هوشمند سازی مدارس بر تجربه عینی دانش آموزان موثر بوده است. و منجر به افزایش تجربه عینی در دانش آموزان شده است.
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه دوم :
1- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده ی تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
جدول4-15. شاخص های توصیفی نمرات مشاهده تاملی قبل و بعد از هوشمند سازی
گروه
میانگین
تعداد
انحراف معیار
قبل از هوشمند سازی
31.7575
400
4.27954
بعد از هوشمند سازی
27.3225
400
6.87143
جدول4- 16. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
4.43500
8.22861
10.779
399
.0001
با توجه به جدول فوق از آنجایی که مقدار t در سطح 001/0 معنادار است می توان گفت هوشمند سازی مدارس بر نمرات مشاهده تاملی موثر بوده است و مشاهده تاملی کاهش پیدا کرده است.
4 – 2 – 3 بررسی فرضیه سوم :
1- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
جدول4- 17. شاخص های توصیفی مفهوم سازی انتزاعی قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
تعداد
انحراف معیار
قبل از هوشمند سازی
33.7675
400
4.74180
بعد از هوشمند سازی
31.5075
400
5.69702
جدول4-18. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
2.26000
8.04233
5.620
399
.0001
با توجه به جدول فوق از آنجایی که مقدار t در سطح 001/0 معنادار است می توان گفت هوشمند سازی بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی موثر بوده است و مقدار آن کاهش یافته است.
4 – 2 – 2 بررسی فرضیه چهارم :
1- استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایش گری فعال دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
جدول4-19. شاخص های توصیفی نمرات آزمایش گری فعال قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
تعداد
انحراف معیار
قبل از هوشمند سازی
30.3100
400
5.60647
بعد از هوشمند سازی
34.1100
400
5.74111
جدول4- 20. نتایج آزمون t دو گروه همبسته قبل و بعد از هوشمند سازی
میانگین
انحراف معیار
t
درجه آزادی
سطح معناداری
-3.8
9.27443
-8.195
399
.0001
با توجه به جدول فوق از آنجایی که مقدار t در سطح 001/0 معنادار است می توان گفت هوشمندسازی مدارس بر نمرات آزمایش گری فعال موثر بوده است و مقدار آن افزایش معناداری داشته است.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
در این فصل با توجه به مطالبی که در فصول قبل ذکر شده و بر اساس تجزیه و تحلیل حاصل از اجرای پرسشنامه که در قالب آمار توصیفی و استنباطی در فصل چهارم آمده است، به بحث و نتیجه گیری درباره فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. همچنین در این فصل سعی شده تا محدودیت های پژوهش در قالب محدودیت های در اختیار پژوهشگر (کنترل) و محدودیت های خارج از هر کنترل پرداخته و نهایتاً پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه گردد.
5-1نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده حاصل از اجرای پرسش نامه ی 12 سوالی کلب (2005 )
در نهایت مشخص شد که هوشمند سازی مدارس بر تجربه عینی دانش آموزان به عنوان یکی از سبک های یادگیری دانش آموزان موثر بوده است. و منجر به افزایش تجربه عینی در دانش آموزان شده است . استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده ی تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است. به عبارتی می توان گفت که نتایج پس آزمون بیانگر این است که مدارس هوشمند بر مشاهده تاملی دانش آموزان تاثیر معکوس داشته است و باعث افت آن شده است. هوشمند سازی بر نمرات مفهوم سازی انتزاعی موثر بوده است و مقدار آن کاهش یافته است. به عبارتی دیگر نتایج بیانگر این است که نتایج پس آزمون نشان می دهد که هوشمند سازی مدارس بر مفهوم سازی انتزاعی دانش آموزان تاثیر معکوس داشته است و باعث کاهش آن گشته است. استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات آزمایش گری فعال دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است و این بدان معناست که نتایج پس آزمون نشان می دهد که مدارس هوشمند باعث بالاتر رفتن نمرات مربوط به آزمایشگری فعال دانش آموزان شده است.
5-2-فرضیات پژوهش و نتایج آنها
5-2-1- بررسی فرضیه اول
* استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات تجربه عینی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
با توجه به یافته های جدول 4-14 از آنجایی که مقدار t در سطح 001/0 معنادار است می توان گفت هوشمند سازی مدارس بر تجربه عینی دانش آموزان به عنوان یکی از سبک های یادگیری دانش آموزان موثر بوده است. و منجر به افزایش تجربه عینی در دانش آموزان شده است. این نتیجه با نتایج بدست آمده در تحقیقی که ضامنی و همکاران (1391) در مطالعه ای با عنوان”تأثیر استفاده از نرم افزارهای چندرسانه ای در درس جامعه شناسی بر پیشرفت تحصیلی در مدارس هوشمند” به نتایج زیر رسیدند: رایانه و چند رسانه ای های جدید قادرند محیط یادگیری را دگرگون و آن را جذاب و سبب جذب دانش آموزان و فراگیران به فرآیند یادگیری شوند. محرک های تقویت کننده ای به روند آموزش و یادگیری تزریق کنند و به تثبیت آموخته ها و پایداری مواد درسی کمک و منجر به بهبود کیفیت آموزش شوند. باعث افزایش انگیزه فراگیران و در نتیجه تلاش و کوشش آنان برای یادگیری بیشتر و کسب نمرات بهتر و تقویت نگرش مثبت در دانش آموزان نسبت به خود و توانایی هایشان شده و در نهایت پیشرفت تحصیلی را سبب گردند. همچنین زمانی و همکاران(1389) در مطالعه ای با عنوان “بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای فرا روی مدارس هوشمند به دست آورده اند همخوانی دارد. یکی از نتایج این پژوهش تاکید دارد که مدارس هوشمند ایران توانسته اند در شیوه های سنتی آموزش تغییر ایجاد کنند، و از رویکرد معلم محوری به دانش آموز محوری و تأکید بر پژوهش و نوآوری داشته باشند و تجربه عینی دانش آموزان توانسته است بر یادگیری آنها تاثیر مثبت و معنی داری داشته باشد.
5-2-2- بررسی فرضیه دوم
استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده ی تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است .
با توجه به یافته های جدول 4- 16 نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که استفاده از مدارس هوشمند بر نمرات مشاهده ی تاملی دانش آموزان پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران موثر است. به عبارتی می توان گفت که نتایج پس آزمون بیانگر این است که مدارس هوشمند بر مشاهده تاملی دانش آموزان تاثیر معکوس داشته است و باعث افت آن شده است. این نتیجه معکوس نتایجی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *