دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، پیش آزمون، توده بدون چربی، تمرین تناوبی

جدول بالا نشان می‌دهد با توجه به آنکه tمحاسبه شده (602/0)در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی بر درصد چربی در بین دانش آموزان دختر در گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
4-6- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
درصد چربی
پیش آزمون
36/22
92/6
602/0
071/0

پس آزمون
74/20
90/4

فرضیه سوم :یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر توده چربی بدن دختران نوجوان تاثیر دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (70/4)در سطح 05/0 معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی بر توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.

4-7- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
توده چربی بدن
پیش آزمون
33/19
70/4
70/4
002/0

پس آزمون
86/17
36/4

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که t محاسبه شده (369/0-)در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین توده چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
4-8- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
توده چربی بدن
پیش آزمون
54/18
27/4
369/0-
072/0

پس آزمون
77/17
09/4

فرضیه چهارم:یک دوره تمرین هوازی تناوبی بر توده بدون چربی دختران نوجوان تاثیر دارد.
به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج نشان داد که tمحاسبه شده (25/3)در سطح 05/0 معنادار می‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی بر توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه تجربی تأیید می‎شود.

4-9- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
توده چربی بدن
پیش آزمون
16/32
31/5
25/3
007/0

پس آزمون
94/33
58/5

به منظور بررسی این فرضیه ، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختردر پیش آزمون و پس آزمون استفاده شده است . نتایج چنانکه نتایج نشان داد کهtمحاسبه شده (72/2)در سطح 05/0 معنادار نمی‌باشد، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که میانگین توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در پیش آزمون و پس آزمون متفاوت نیست و در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود تفاوت میانگین توده بدون چربی بدن در بین دانش آموزان دختر در گروه کنترل تأیید نمی‎شود.
4-10- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل
شاخص آماری
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
T
سطح معنی داری
توده چربی بدن
پیش آزمون
42/30
14/5
72/2
063/0

پس آزمون
97/30
66/5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *