پایان نامه ارشد با موضوع دوره های زمانی، نوسان پذیری، استراتژی ها، ارزش اطلاعات

یکسانی به تمام قیمت های روزانه می دهد. برای مثال، به منظور محاسبه ی میانگین متحرک ۱۰روزه قیمت یک سهم، ابتدا قیمت های پایانی سهم برای ۱۰روز اخیر جمع می شود. سپس این جمع بر عدد ۱۰تقسیم... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع قلام تعهدی، اقلام تعهدی، سهام رشدی، سهام ارزشی

شتاب، شتاب صنعت است که ادعا می کند صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی(بدی) داشته اند، درآینده نیز این بازدهی را ارایه خواهند کرد. نوع دیگر آن شتاب قیمت است که درآن سهامی که... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، مدیریت سرمایه، بورس اوراق بهادار، ریسک سرمایه

شده پرتفوی مناسبی از شرکتهای در بورس اوراق بهادار تهران پیدا نمود(فلاح شمس و عطایی،۱۳۹۲،۱۰۹-۱۲۵). نمونه دیگری از این استراتژی ها را می توان در تحقیق “مقایسه عملکردیکساله سهام... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، نرم افزار، جامعه آماری، مدیریت سرمایه

* فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است. * فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای... متن کامل

مقاله با موضوع معیارهای ارزیابی، نخبه گرایی، محدودیت ها

ن آنها در جبهههای مختلف از نظر درجه نامغلوب بودن، با استفاده از روش مرتبسازی نامغلوبی که قبلاً شرح داده شد میرسد. سپس فاصله تراکمی نیز طبق رویه گفته شده در قبل، برای جوابها محاسبه... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع قیمت سهام، بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری، روش ترکیبی

۷-۸-۲تحقیق بلوم و همکاران ۴۶ تحقیق بسمبیندر و چان ۴۶ ۹-۸-۲تحقیق هادسون و همکاران ۴۷ ۱۰-۸-۲تحقیق میلز ۴۷ ۱۱-۸-۲تحقیق جینکای ۴۸ ۱۲-۸-۲تحقیق ایساکو و هالیستین ۴۸ ۱۳-۸-۲تحقیق وایت و... متن کامل

مقاله با موضوع تأمین کننده، تولیدکننده، حمل ونقل، نیروی کار

که چرخ متوقف شد به شاخص چرخ نگاه کرده، کروموزوم مربوط به آن بخش انتخاب می گردد. انتخاب چرخ رولت، روشی است که به نسبت مقدار تطابق، اعضا را انتخاب می کند. این روش یک چرخ رولت را شبیه سازی... متن کامل

مقاله با موضوع رتبه بندی، نمونه برداری، ترتیب نزول

جبهه دوم قرار میگیرد. به همین ترتیب جبهههای بعدی نیز تشکیل مییابند. در زیرنحوه مرتب سازی نامغلوب سریع به صورت شکل و شبهکد۶۴ ارائه شده است. شکل ۳-۱- نحوه مرتب سازی جواب های نامغلوب یک... متن کامل

مقاله با موضوع تأمین کننده، نیروی انسانی، تولیدکننده، هزینه تولید

در عملیات است حل می کنیم و با یک مثال مدل پیشنهادی را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مدل با توجه به عوامل مختلف هزینه به دنبال مینیمم کردن کل هزینه های زنجیره و ماکزیمم کردن کل ارزش... متن کامل

مقاله با موضوع نیروی انسانی، سطح مهارت، محدودیت ها، نرم افزار

حمل محصول از تولید کننده j به مشتری c به ازای هر واحد ?Mw?_kjt : هزینه اپراتور با سطح مهارت k در دوره t در کارخانه j ?Fw?_kjt : هزینه اخراج اپراتور سطح k از کارخانه j در دوره t Hw_kjt : هزینه... متن کامل