پایان نامه رایگان حقوق : 1383،

میگردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی میکند... متن کامل

پایان نامه با موضوع قوانین حمایتی

انجام داده است می‌تواند بگیرد ،(مگر اینکه قصد تبرّع داشته باشد) و این حق آیا همان نیست که ماده 336 قانون مدنی با عبارتی موجز و بلیغ در قواعد عمومی‌استیفاء آورده است؟ نزدیکتر می‌رویم... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : است همانطور که در

ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد... متن کامل

پایان نامه با موضوع اکل مال به باطل

زندگی مشترک کوتاه بوده یا اینکه زن فرصت خدمت در منزل شوهر را نیافته پس تعیین نحله منتفی می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند نحله را معین و مقرر کند.2 ـ در بسیاری موارد، مرد قادر به پرداخت... متن کامل

پایان نامه با موضوع زوجه

زیرا عدم مطلق قابل اثبات نیست. البته برای استرداد مال مزبور باید تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند اما دیگر لزومی‌ندارد تعلق آن مال را به خویش یا مدیون نبودن خود را به... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : مسئولیت کیفری

مستی زا مثل روان گردانهای امروزی را هم آورده است (جزایری، 1387، ص12).همچنین در کتاب اعتیاد سراب زندگی و انواع مواد تأثیرگذار و راه درمان استفاده شده که تنها بخش کوچکی از این کتاب به... متن کامل

پایان نامه با موضوع مبانی فقهی و حقوقی

ضمن عقد بگنجاند که در این صورت هم به حکم قانونگذار پرداخت اجرت المثل لازم می‌باشد در ذیل به استفتای چندین از فقها در این رابطه اشاره می‌شود: سوال: به طور معمول در عقد ازدواجی که میان... متن کامل

پایان نامه با موضوع شرط ضمنی بنایی

دستور مرد به امر خانه داری پرداخته و یک دستور کلی از اول زندگی از طرف مرد دریافت کرده وطی سالیان به آن دستور عمل می‌کرده فرضی بسیار بعید می‌باشد.و همچنین در صورت مطرح شدن دعوا و... متن کامل

پایان نامه با موضوع المتعه

سنت و اجماع فقهای امامیه است. اما بعضی از فقهای اهل سنت مانند مالک، مهر المتعه و اساسا هیچ مهری را برای موارد مذکور واجب ندانسته اند. 2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:ملاک عمده در تعیین... متن کامل

پایان نامه با موضوع مهرالمتعه

در مال وی تصرف نماید و اگر تصرف کرد و آن را اتلاف نمود ضامن عوض آن می‌باشد» بنابراین «احترام مال مسلم مانند احترام به خون اوست و همانطور که خونش نباید ریخته شود و اگر ریخته شد نباید... متن کامل