اهمیت علوم انسانی و لزوم بومی کردن و توجه به آموزه های اسلامی در آن

اهمیت علوم انسانی و لزوم بومی کردن و توجه به آموزه های اسلامی در آن مسئله دیگری که در نگاه رهبری، حائز اهمیت است، بحث علوم انسانی و جایگاه این بخش از علوم در کشور ماست. ایشان قائل به... متن کامل