منبع پایان نامه درمورد سیمان، هیدراسیون، می‌باشد، 22/0

دانلود پایان نامه

یمان میدانند و آتها را به صورت یکسان استفاده می‌کنند پژوهشگران دیگری کاهش پیوستگی و چسبندگی درونی سیمان هیدراته در اثر افزایش W/C را علت کم شدن مقاومت می‌دانند که در حقیقت مکانیزم جامع تری می‌باشد
در ارتباط با بهینه یابی نسبت آب به سیمان نیز مطالعات بسیار کستردهای انجام شده است همانگونه که می‌دانیم مقدار آب مورد نیاز برای ترکیب کامل با یگ گرم C3S یا C2S که مجموعا حدود 75 درصد سیمان را تشکیل می‌دهند نزدیک به 22/0 گرم است اما حجم ترکیبات حاصل از هیدراسیون سیمان بیش از مجموعحجم آب و سیمانی است که در واکنش شیمیایی مشارکت داشتهاند به عنوان نمونه خمیر سیمان حاوی حدود سی درصد خلل و فرج بسیار ریز می‌باشد که به آنها حفره‌های ژلاتینی گفته می‌شود و توسط آب پر می‌شود از این موضوع نتیجه می‌گیریم که در ترکیبی با نسبت آب به سیمان 22/0 واکنشهای هیدراسیون به صورت کامل انجام نمی‌شود. نوبل معتقد است که در غیاب افزودنیهای کاهش دهنده اب برای اینکه عمل هیدراسیون کامل شود رعایت نسبت آب به سیمانی حدود 44/0ضروری می‌باشد البته تامین شرایط کارایی مطلوب بتن استفاده از نسبت‌های آب به سیمان ب

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مشکلات رفتاری

دیدگاهتان را بنویسید