دانلود پایان نامه درمورد نیروی انسانی، توسعه انسانی، فرسایش آبی، شهر تهران

سام
……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸۱
۷۰..
جدوم :۱۴-۳ کاربری عمومی زمین در شهر کرج او ی موجودد………………………………………………………..
۷۱
جدوم :۱۵-۳ کاربری و ی موجود زمین به تدکیک سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر کرج …………
۷۵
جدوم۱-۴
: شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. ۱۳۷۵
۸۱
جدوم۲-۴
: ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. ۱۳۸۸
۸۲
جدوم:۳-۴ جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج ………………………………………………………………….
۸۳
جدوم:۴-۴ میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای ۱۳۴۵ ـ ……………۱۳۷۵
۸۸
جدوم۵-۴
: روند ارزیابی و عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا۳-۵د …………………………………………….
۹۲
جدوم:۶-۴ نراط قوت و عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزههای تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت
توسعه به منظور ارائه راهبرد ……………………………………………………………………………………..
۱۲۱
فهرست نقشه ها
نرشه :۱-۳ موقعیت جغرافیایی شهر کرج ……………………………………………
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :۲-۳ تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۴-۳ خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۳-۳ خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ……………………………………………………….
۴۷…………………
نرشه :۵-۳ ایستگاههای هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۶-۳ ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۷-۳ هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۷-۳ هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۸-۳ هنهبندی ارا
ی از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۹-۳ منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۰-۳ تناس ارا
ی …………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۱-۳ وشش گیاهی …………………………………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۲-۳ صنایی و شی
ارا ی …………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۳-۳ تراکم خالص ……………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۴-۳ تراکم خالص ……………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۵-۳ کاربری و
ی موجود کرج ……………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱۶-۳ ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۱-۴ دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۲-۴ ترسیمات سیاسی ……………………………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :۳ -۴ قابلیت ارا ی …………………………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۴-۴ هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۵-۴ موقعیت معادن و محدودههای معدنی …………………………………… .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : ۶-۴ مناطق حساس زیست محیشی ……………………………………….. .
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
چکیده
با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزهها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغههای زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در
نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه و
ایداری که در حریرت سیر تحوم
تاریخی مدهوم توسعه و توسعه ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه و
ایداری شامل مکات فکری عمده
این تدکر، رویکردها، دیدگاهها و گدتمانها، مداهیم، دغدغهها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.
فصل اوم :
-۱-۱ مقدمه
با توجه به برداشتهای متداوتی که از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف کلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نکته اخیر روشن خواهد ساخت که هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.
در مریاس کالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شکوفایی استعدادهای معنوی و مادی
جامعه قرار دارد.
با توجه به تاکید
شوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم در
چارچوب مشال
یش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه ایدار به طور اعم و سیس بررسی
قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یکی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذکر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یک سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، که عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.
بخشی از این امکانات و محدودیتها به قابلیت های اکولوژیک فضای مو وع برنامهریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی آب، کیدیت منابی موجود خاک و بسیاری دیگر از این قبیل و مهمتر از همه، بررسی جملگی این عوامل در قال یک سیستم اکولوژیک به نحوی که به هنگام برنامهریزی مشخص شود، از کدامین منبی، میتوان به چه میزانی برداشت نمود، بدون
آنکه به سایر منابی آسی غیر قابل جبران وارد آید ؟
در مرحله بعدی مو وع کیدیت محیا زیست مورد بررسی قرار میگیرد ؛ این بررسی باید نشان دهد
:
 کیدیت محیا زیست در و عیت موجود چگونه است؟
 کدامین عوامل کیدیت محیا زیست را تهدید مینمایند؟
 چگونه میتوان به بهکرد کیدیت محیا زیست کمک نمود؟
 چه روش هایی برای کاهش عوامل تهدید کننده محیا زیست وجود دارد؟
 چگونه میتوان از افت کیدیت محیا زیست در آینده و بروز عوامل تهدید کننده جدید جلوگیری
به عمل آورد ؟
بدین ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه که تحت عنوان مشالعات محیا زیست صورت میگیرد، تنها به عنوان زیر مجموعهای از مشالعاتی وسیعتر قابل ادراک است و انیاً مشالعات محیا زیست باید در ارتباط با ایجاد ایداری و نا ایداری محیشی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد. زیرا منابی اکولوژیک و کیدیت محیا زیست در و عیت موجود است که در نهایت چارچوب برنامهریزی زیستمحیشی در هنه توسعه محدوده مشخص مینماید.
-۲-۱ بیان مسئله
طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ایتخت ایران تابی روندها وجریانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهای ساخته است.محدوده مورد مشالعه یعنی شهرستان کرج بدالیلی مانند نزدیکی
به تهران و تعامل شدید با
آن بیش از یش تابی این تحوالت
بوده
است .رهگیر این
تحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسو
رشد توسعهایست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درک
ایدار بودن
یا نبودن آنهاست تا ماحصل این آگاهی باعث توقف روندها نا ایدار
و اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ایدار گردد و از آسیبها
غیر قابل جبران در منشره جلوگیر
شود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده
مورد مشالعه را مشخص و محرق میسازد نوع تأ یر ذیری از نیروی انسانی و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن میدارد که به کشف و تحلیل این مشکالت رداخته و نتایج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.
در این تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظریهها و تکنیکهای مشرح در ارادایم توسعه ایدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهای معرف نا ایداری با توجه به

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *