مراکز آموزش عالی

تلاششان و ۵۰ درصد ناشی از مفیدی مطالب و تلاش استاد برشمردند و ۱ نفر صریحاً بیان نموده موفقیتش ناشی از تلاشش نبوده است و ۲نفر ۸۰ درصد موفقیت خود را حاصل تلاششان دانستند و ۳ نفر ،... متن کامل

تحلیل واریانس

(مزایا).ابزارهای خود ارزیابی. ۶.۱.استفاده از شکل‌های مختلف بیان و رسانه برای برقراری ارتباط با ایده.هم نوشته و هم گزارش شفاهی ایشان از موضوعاتشان و طرح پژوهششان چگونه است.ارائه... متن کامل

دانشگاه فردوسی مشهد

ه و برای اجرا در کلاس درس آماده می‌گردد.کــــــــــــاربــــــــــــرگ ۷: انتخاب و طراحی شیوه‌ها جدول (۴-۱۰). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن آنشیوه‌های انگیزشینحوه محقق شدن... متن کامل

برنامه‌های توسعه

کنترل نمایند، یعنی اینکه نمی‌توانند فراگیران را مجبور به یادگرفتن نمایند، اگر ایشان خواستار یادگیری نباشند. این درست است که مربیان نمی‌توانند انگیزش فراگیران را کنترل کنند اما... متن کامل