No Image

فروش آنلاین فرش؛ حل یک مسئله

0

یکی از مهمترین کاربردهای اینترنت، استفاده از فروشگاه‌های آنلاین برای تهیه مایحتاج زندگی توسط مصرف‌کننده نهایی است و بسیاری از افراد، از اینترنت برای انجام […]

No Image

جستجوی مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش …

0

۲۶۲/۰شناسایی و کسب دانش۸۵۹/۰۹۴/۰ملاحظات فردی۹۲۷/۰۹۰۸/۰استفاده و نگهداریانگیزش الهام بخش۹۳۸/۰۶۰۴/۰۹۱۴/۰پاداش مشروط۸۹۸/۰ارزیابی و بازخورشکل ۲-۵: مدل مفهومی نهایی تحقیق۸۲۸/۰مدیریت بر مبنای استثناء فعالتوسعه و تسهیم۵-۵ جنبه نوآوری […]