مقاله حقوق بین الملل کیفری و حقوق جزای بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} زارع قاجاری، فردوس و قائم مقامی، علی، استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ،1392، چاپ اول،تهران، انتشارات تاش.زراعت،عباس،حقوق... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و عدالت کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – مقدسی، محمد باقر و فرجیها ، محمد – رویکرد عوام گرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان – مجله آموزه های حقوقی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی –... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و رسانه های جمعی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} Pritt، j ohn -penal populism -pag 77 – دادگران ، سید محمود – مبانی ارتباطات جمعی – انتشارات یروزه- چاپ دوازدهم-1388 صفحه 70 News Worthines -مدیری، آتوسا- جرم، خشونت و... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره وسایل ارتباط جمعی و عوام گرایی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} – V. Roberts. Julian- Sentencing public Opinion and the News Media –The British Journal of Criminology (BJC) – 1999 – pag 116 – فرجیها,محمد – بازتاب رسانه ای جرم – فصلنامه ی علمی پژوهشی رفاه... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره عوام گرایی کیفری و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- ابراهیم پور ، حسین ، اهداف مجازات در رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی ، نشریه معرفت 2- چرماک، استیون، پلیس، دادگاه و زندان در... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره محاکمات کیفری بین المللی و آیین دادرسی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 5- استریت ، جان، رسانه های فراگیر، سیاست و دموکراسی ،ترجمه حبیب الله فقیهی نژاد، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،1384،6- انصاری ،... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره سیاست جنایی تقنینی و پدیده های مجرمانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یکی از ویژگی های مجازات های جایگزین این است که برخی از آن ها جنبه ی ترمیمی دارند . یعنی مجازات جنبه ی عمومی و سزادهی متعارف را... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گزارشگران رسانه ها با انعکاس اخبار مربوط به جرایم در رسانه ها و با مدیریت جریان شکل دهی به افکار عمومی ، این پدیده ی اجتماعی... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره بازنمایی رسانه ای و عوام گرایی کیفری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1ـ توصیف جنبه‏های مختلف بازنمایی جرم در رسانه‏ها.2ـ مطالعه چگونگی تأثیرپذیری فرآیند رسیدگی از رسانه‏ای شدن جرم و فشار... متن کامل

دانلود پایان نامه درباره تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ـ مقالۀ با عنوان بازتاب رسانه‏ای جرم که در این مقاله نویسنده به بیان ویژگی های بازتاب جرم در رسانه و برخی چهارچوب های نظری... متن کامل