No Image

جستجوی مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش …

0

۲۶۲/۰شناسایی و کسب دانش۸۵۹/۰۹۴/۰ملاحظات فردی۹۲۷/۰۹۰۸/۰استفاده و نگهداریانگیزش الهام بخش۹۳۸/۰۶۰۴/۰۹۱۴/۰پاداش مشروط۸۹۸/۰ارزیابی و بازخورشکل ۲-۵: مدل مفهومی نهایی تحقیق۸۲۸/۰مدیریت بر مبنای استثناء فعالتوسعه و تسهیم۵-۵ جنبه نوآوری […]

No Image

سایت مقالات فارسی – پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه سبک رهبری توانمند ساز مدیریت دانش …

0

جستجوی دانش جدیدایجاد دانش و یادگیریبکارگیریذخیرهتوزیعشکل ۱-۲: مدل مبتنی بر فرآیندهای دانش ((Hales,2001۳-۴-۲ مدل رن جانستون[۶۶]این مدل، به کار گیری مدیریت دانش را با توجه […]