دانلود پایان نامه ارشد درمورد تجارت الکترونیکی در ایران و فروشگاه الکترونیکی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در ادامه به توضیح بعضی از موارد فوق که با موضوع تحقیق مرتبط هستند پرداخته میشود.بازاریابی مستقیم برخط:این روش عموما شامل... متن کامل

پایان نامه درمورد انتظار سرمایه گذاران و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محتوای اطلاعاتی سودخالص موضوعی است که بسیار مورد توجه تحقیقات تجربی قرارگرفته است. سود حسابداری از دو جنبه حائز اهمیت است؛... متن کامل

پایان نامه نرخ بازده مورد انتظار و اندازه موسسه حسابرسی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کالن و همکاران (2002) بیان می‌کنند شرکت‌هایی که به دلیل اشتباهات حسابداری به ویژه اشتباهات ناشی از شناسایی، ادغام و تحصیل... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} احمد پور و نمازی (1377) رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از... متن کامل