مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نخستین پرسش در رابطه با رازداری بانکی این است که اساساً چرا بانک ها و موسسات اعتباری باید مکلف به این باشند که اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و... متن کامل

مقاله درمورد مجازات مقرر در ماده و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ج-عنصر روانیبرای ارتکاب این جرم، سوء نیت عام از سوی مرتکب کافی می باشد. یعنی مرتکب باید خواست و اراده بر خارج کردن این آثار را... متن کامل