پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و شرکت پذیرفته شده در بورس

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود را بررسی کرد. او برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از مدل هانسن... متن کامل

مقاله نبود خود همبستگی و ناهمسانی واریانس

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} SR i,t = B0 + B1 RE i,t + B2 SIZE i,t + B3 LEV i,t+ B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,tمدل 4 جهت آزمون فرضیه چهارم: SR i,t = B0 + B1 LE i,t + B2 SIZE i,t + B3LEV i,t + B4 ROA i,t+ B5 DIV i,t +£ i,t3-7-2-... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} احمد پور و نمازی (1377) رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جعفری صمیمی و همکاران (1384)بررسی رابطه بین اندازه‌های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش... متن کامل

مقاله بازده سرمایه گذاری و محاسبه نرخ بازده

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بازده واقعی(): بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره معین، با توجه به قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت، بدست... متن کامل

مقاله روش‌های اندازه‌گیری ریسک و متوسط قدر مطلق انحرافات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان‌هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه‌گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد. ریسک یک... متن کامل

مقاله روش های تأمین مالی و قیمت گذاری دارایی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-2-2-2- فرصت‌های رشدبا توجه به نظریه توازن پایدار شرکت‌های در حال رشد در زمان ورشکستگی به نسبت بیشتری ارزش خود را از دست... متن کامل