تحقیق با موضوع مدلسازی معادلات ساختاری و تخمین استاندارد مدل

(نمودار 4-9) آماره معناداری تحلیل عاملی…………………………………………………………………………………..102(نمودار 4-10) ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش……………………………………………………105(نمودار 4-11) اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش………………………………………………………………..106(شکل 4-12) …