پایان نامه دادگاه کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مصادیق مزبور حاکی از تحقق دو نوع ژنوسید فیزیکی و بیولوژیکی است و به جهت مخالفت کشورهایی مثل شوری سابق، مشمول ژنوسید فرهنگی و... متن کامل

پایان نامه درمورد دیوان بین المللی دادگستری و دیوان کیفری بین المللی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} الف)دولت ناقض قواعد آمره قانوناً نمی تواند انتظار بهره مندی از حق مصونیت داشته باشد. بنابراین، فرض بر اسقاط ضمنی آن حق است... متن کامل