مقاله موسسات مالی و اعتباری و جرایم سازمان یافته

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار سوم : گزارش معاملات مشکوک اصل رازداری تجاری از اصولی است که سالیان سال با عملیات بانکداری عجین بوده و به دیده احترام نگریسته شده است. بر اساس این اصل... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و قانون مالیات‌های مستقیم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار پنجم : ارائه اطلاعات به مقامات نظارتی دولتی و شرکتی به‌طور کلی بانک ها و موسسات اعتباری موظف هستند اطلاعات مورد درخواست مقامات نظارتی را در اختیار... متن کامل

مقاله کنوانسیون سازمان ملل متحد و عناصر تشکیل دهنده جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} گفتار دوم : رکن مادی جرم «عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است.... متن کامل

مقاله موسسات مالی و اعتباری و اقتصاد بین الملل

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 7 – محدودیتها و مشکلات تحقیقبا توجه به اینکه نزدیک دو دهه از ورود پولشویی به ادبیات حقوقی در قوانین و مقررات جهانی می گذرد... متن کامل

مقاله اعتبارات اسنادی و پیشگیری از جرم

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ب: حساب های دسته جمعی 125 ج: حساب های انتقالی واسط 125 د: حساب های غیر فعال 126 گفتار سوم: حواله های بانکی و غیره 126 گفتار چهارم:... متن کامل