منابع تحقیق با موضوع میزان افشای اختیاری و تحلیل عاملی اکتشافی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} “در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شرکت‌های با بازده حقوق صاحبان سهام ( سود خالص به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اول دوره) بالاتر، نسبت به شرکت‌ها با بازده حقوق... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع استانداردهای حسابداری و حقوق صاحبان سهام

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سودآوری،رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانهشاخص‌های صادراتصادرات، صادرات... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این پژوهش ویژگی‌هایی از شرکت که در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که با سیاست افشای شرکت همبستگی دارد، به عنوان... متن کامل

پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و شرکت پذیرفته شده در بورس

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود را بررسی کرد. او برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از مدل هانسن... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره حق الزحمه حسابرسی و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها 4-1- مقدمهتجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی ، از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد. در این... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل رگرسیون و حسابهای دریافتنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است. 1) ازآمار توصیفی؛ با... متن کامل

سود خالص عملیاتی پس از مالیات و سرمایه گذاری در اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} میگل و دیگران در تحقیقی با عنوان چگونه سهامداران نهادی می توانند عملکرد شرکت را تحت تأثیر قرار دهند؟ به بررسی ارتباط بین... متن کامل

مدل مدیریت سرمایه فکری و ادوینسون و مالونه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} این روش علاوه بر زمینه سنتی مالی، به مشتریان، فرآیند، منابع انسانی، توسعه و بازار آفرینی نیز توجه فراوانی مینماید. در این... متن کامل

طبقه بندی چن و همکاران و معیارهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شاید یکی از مهم ترین دلایل این امر، بخاطر عدم اِجماع در مفهوم، طبقه‌‌بندیها و اجزای سرمایه فکری و گوناگونی و تعدد... متن کامل