معیارهای ارزشیابی و بهبود کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} قضاوت و اندازه کیری عملکرد مشورت کننده و تسهیل کننده ی عملکرددوره ی ارزشیابیگذشتهآیندهمعیارهای ارزشیابینظر سازمان و... متن کامل

رفتار مصرفکننده و انتخاب عاقلانه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-4-1-6- ابعاد کلیدی ارزش شث و همکارانش در سال 1991 تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتری را به پنج بعد کلیدی تقسیم کردند که... متن کامل

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

مدل سازی معادلات ساختاری و خدمات بانکداری الکترونیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطالعه ای تجربی به بررسی روابط انواع بازاریابی رابطه، کیفیت خدمات، و کیفیت رابطه در وفاداری مشتری پرداخته است . مطالعات قبل... متن کامل

آمیخته بازاریابی در خدمات و تعریف بازاریابی داخلی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} کیفیت رابطه : کیفیت رابطه بیانگر ماهیت کلی روابط میان بنگاه و مشتریانش می باشد و نشانه عمق و جو روابط موجود میان سازمان و... متن کامل

روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رضایتمندی مشتریان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} تعیین میزان سطح بازاریابی داخلی بانک سپه سوالات یا فرضیه های تحقیق : بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمات ر ابطه مثبت وجود دارد... متن کامل