ارزش درک شده توسط مشتری و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ارزش درک شده: براساس نظر سوئینی و همکاران (1999) و اولاگا و چاکور (2001)، ارزش درکشده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرفکننده از یک... متن کامل

ایجاد وفاداری در مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} همچنین، در تحقیقی که اشنایدر (2007) با عنوان ارتباط وفاداری به برند در بخش خدمات: بررسی یک تیم جدید در لیگ بیس بال انجام داد،... متن کامل

عناصر آمیخته بازاریابی و استقلال مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بنابر تحقیقات گذشته و تحقیقات فردریک ریچهلد : 15 تا 40 درصد مشتریان که میگویند راضیاند، هر ساله از شرکت میروند؛ پیدا کردن مشتری... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و سیستمهای اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکتهای تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد، چرا که تفاوت فاحشی میان... متن کامل

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پژوهشی با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی در ادراک کیفیت خدمات داخلی ، داده ها از 225 کارمند در حال کار در یک شرکت دارویی اردن... متن کامل

پایان نامه با موضوع استراتژی‌های بازاریابی و استراتژی بازاریابی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} استراتژی تحقیق و توسعه در بسیاری از سازمان‌ها، تلاش‌های تحقیق و توسعه برای اجرای کارآمد استراتژی بسیار ضروری است. این... متن کامل

پایان نامه مهارت های بازاریابی و تحلیل عاملی تأییدی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نمودار4-6)نمایش رابطه بین متغیر میزان تحصیلات و تمایل به خرید بیمه گذاران 56 نمودار4-7) نمایش رابطه بین متغیر نحوه بیان وتمایل... متن کامل