منابع تحقیق با موضوع نرخ بازده مورد انتظار و محتوای اطلاعاتی قیمت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شواهد حاصل از بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدیران دریافته‌اند که افشای داوطلبانه اطلاعات به صورت گسترده هزینه... متن کامل

پایان نامه درمورد تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و شرکت پذیرفته شده در بورس

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} اگوستین اوکلیه (۲۰۱۴) رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود را بررسی کرد. او برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از مدل هانسن... متن کامل

پایان نامه درمورد انتظار سرمایه گذاران و محتوای اطلاعاتی سود

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} محتوای اطلاعاتی سودخالص موضوعی است که بسیار مورد توجه تحقیقات تجربی قرارگرفته است. سود حسابداری از دو جنبه حائز اهمیت است؛... متن کامل

پایان نامه درمورد محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} دوم، سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که براساس آن سیاستهای مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین میشود. سود را به عنوان... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع معیار ارزش افزوده اقتصادی و روش‌های ارزیابی کیفیت سود

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3.پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیر های حسابداری 4.پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ج) مفهوم کیفیت... متن کامل