پایان نامه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در واقع باید گفت که دادگاه نورنبرگ یک دادگاه اشغالی برای آلمان بود که بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله چهار قدرتی که آلمان بدون... متن کامل