پایان نامه شورای همکاری خلیج فارس و میزان سرمایه گذاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نگاهی دیگر به عناوین اصلیپیش بینی وضعیت هوای کشورمشروح دیگر عنوین مهم خبری1- رئیس قوه قضائیه درجلسه امروز مسئولان عالی قضائی... متن کامل

ارزش درک شده توسط مشتری و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ارزش درک شده: براساس نظر سوئینی و همکاران (1999) و اولاگا و چاکور (2001)، ارزش درکشده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرفکننده از یک... متن کامل

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و انتظار سرمایه گذاران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس رفتار و عملکرد سرمایه گذار ریسک گریز، یک حالت تعادل ضمنی بین ریسک و بازده مورد انتظار برای هر سهم وجود دارد که در... متن کامل

روش سرمایه فکری مستقیم و سیستمهای اطلاعاتی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس روش یاد شده، سرمایه فکری در شرکتهای تکنولوژی اطلاعات، تمامی ارزش شرکت را تشکیل خواهد داد، چرا که تفاوت فاحشی میان... متن کامل

شرکت های پذیرفته شده و تعاریف ساختار سرمایه

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بازده دارایی ها(ROA): این نسبت بیانگر، کارایی استفاده از دارایی ها است و میزان سود به ازای هر ریال از وجوه سرمایه گذاری شده در... متن کامل