پایان نامه با موضوع نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و کیفیت گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} ROAi,t = نرخ بازده دارایی های شرکت i در پایان سال t. که از تقسیم سود خالص به کل دارایی های شرکت i در پایان سال t به دست می آید.)با تقسیم متغیرهای رابطه شماره (1-3) بر... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع میزان افشای اختیاری و تحلیل عاملی اکتشافی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} “در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع روش تحلیل عاملی و ارزش بازار سهام

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} Ln SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت است. i معرف شرکت و t معرف سال مورد بررسی است.هم چنین به منظور آزمون فرضیه دوم مدل... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع بازده حقوق صاحبان سهام و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در این پژوهش ویژگی‌هایی از شرکت که در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده‌اند که با سیاست افشای شرکت همبستگی دارد، به عنوان... متن کامل

منابع تحقیق با موضوع تجزیه و تحلیل رگرسیون و میزان افشای اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 9-1- روش‌های گردآوری داده‌ها وابزار مورد استفاده برای آن: در این پژوهش به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از نرم‌افزار... متن کامل

پایان نامه درمورد تخصص حسابرس در صنعت و اقلام تعهدی اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} Dit: متغیر ساختگی برای بزرگ 1 در غیر این 0 MBit: ارزش بازار به ارزش دفتری به عنوان پروکسی برای رشد و تداوم βit:مدل بازارشیب به... متن کامل

پایان نامه درمورد استانداردهای حسابداری و منافع سرمایه گذاران

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 7.فرصت رشد چنانچه خبرخوب مربوط به سود خالص موید فرصت رشد باشد، ضریب واکنش در برابر سود خالص بالا خواهد بود. کالینز و... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تمایل به پرداخت بیشتر و صورت سود و زیان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} هزینهﻱ غیرمستقیم: به هزینهﻫﺎیی گفته می شود که به چندین موضوع مشخص هزینه مربوط می شود، اما نمی توان آنها را به گونه ای... متن کامل

دارایی های نامشهود و بورس اوراق بهادار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 3-6 بیان مسئله تحقیق از آنجا که هر تحقیقی با مسئله ای آغاز می شود؛ یعنی محقق... متن کامل

سرمایه گذاری در اوراق بهادار و نرخ بازده مورد انتظار

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نرخ بازده مورد انتظار(Err ) اوراق بهادار، عبارت است از؛نرخ بهره ای که یک خریدار، اگر آن اوراق را به قیمت جاری بخرد، تمام... متن کامل