ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل‌یابی معادلات ساختاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} یاراحمدی (1392) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش هویت برند تیم های ورزشی بر قصد خرید محصولات حامی گر در لیگ برتر والیبال ایران... متن کامل

طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و طبقه بندی لیم و دالیمور

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} روابطشایستگی مبتنی بر:اطلاعاتمهات هاقابلیت هااستعدادها شکل2-5 : طبقه‌بندی اولیه توسط هاناس و لووندالپتی و گویتر (2000) طبقه... متن کامل

جذب و حفظ مشتریان و اجزای سرمایه فکری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} سرمایه ساختاریسرمایه مشتری روابط بازارروتین های سازمانیفکر یا هوش انسانیاز نظر جوهره یا اصل یا ذاتدر درون روابط سازمان با... متن کامل

رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} پژوهشی با هدف بررسی تاثیر بازاریابی داخلی در ادراک کیفیت خدمات داخلی ، داده ها از 225 کارمند در حال کار در یک شرکت دارویی اردن... متن کامل

بازاریابی درونی و بازارگرایی و بازارگرایی و عملکرد سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} مطالعه ای باهدف بررسی تاثیر شیوه های بازاریابی داخلی ارائه شده توسط توانمندسازی، آموزش، رهبری و ایجاد انگیزه ، بر رضایت... متن کامل