پایان نامه نظام سرمایه داری و نابرابری اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} در جامعه روستایی خانواده، نهادی مهمّ و اصلی به شمار می رود زیرا علاوه بر نقش اجتماعی و فرهنگی، نقش اقتصادی را نیز بر عهده... متن کامل