منابع تحقیق با موضوع کیفیت گزارشگری مالی و میزان افشای اختیاری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} نتایج آزمونهای فرضیات نشان داد که به جز اندازه شرکت، سایر متغیرها با میزان افشای اطلاعات رابطه‌ای ندارند(خالدالسعید،2006).7-... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره سازوکارهای برون سازمانی و شرکت های پذیرفته شده

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 2-7-2-5-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتیبه دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ارزیابی عملکرد سازمانی و ارزیابی عملکرد سازمان

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} بر اساس این نظریه، هیات مدیره مسئول است که پیوسته از مقبولیت عملکرد سازمان (از لحاظ قانونی) در طی دوره فعالیتش اطمینان حاصل... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره تجزیه و تحلیل اقتصادی و استانداردهای حسابداری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} حسابرسان برای مؤسسات حسابرسی کار می کنند و نتیجه فرآیند حسابرسی، یک گزارش حسابرسی است که به نام مؤسسه حسابرسی و به همراه... متن کامل

پایان نامه ارشد درباره ساختار حاکمیت شرکتی و هزینه های نمایندگی

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جدول 4-1 . آمار توصیفی داده های تحقیق... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} احمد پور و نمازی (1377) رابطه اهرم عملیاتی مالی و اندازه شرکت با ریسک سیستماتیک در شرکت‌ها را بررسی کردند. نتایج تحقیق حاکی از... متن کامل

مقاله شرکت‌های پذیرفته شده و ریسک غیر سیستماتیک

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} جعفری صمیمی و همکاران (1384)بررسی رابطه بین اندازه‌های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی ریسک سبد اوراق بهادار با افزایش... متن کامل