مقاله درباره مشارکت بیشتر در تصمیم گیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} شکل 4-3‌: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد 59 فهرست نمودارهانمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی... متن کامل

مقاله درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و با به کارگیری فناوری

.estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} .estp-changedby-essin a{color:#013ADF !important} 1- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان. 2- شناخت میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ... متن کامل